funtzio Bilatu funtzio testuinguru gehiagotan

1
funtzio > funcion (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
2.6 irudia. Kontrol-sarrera kopurua eta aldagai kopurua ken bat berdinak direneko funtzio baten inplementazioa. Figura 2.6. Implementacion de una funcion de numero de entradas de control igual al numero de al número de variables menos uno.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

2.5 irudia. Kontrol-sarrera adina aldagai duen funtzio baten inplementazioa. Figura 2.5. Implementacion de una funcion de numero de variables igual al número de entradas de control.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

1.29 irudia. Sinplifikazio-prozesua, biderkaduren batuketa formako funtzio kanoniko bat abiapuntutzat hartuta. Figura 1.29. Simplificación desde una funcion canonica de suma de productos.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

2
funtzio > función (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
ECON funtzioa Función ECON

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Funtzio automatikoa Función automática

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

sentsore eta eragingailuak zaintzea; matxurak memorizatzea, larrialdietarako funtzioa barne; eta, sistema hondatuz gero, display-an horren berri ematea. vigilancia de los sensores y actuadores, memoria de averías con función de emergencia e información en el display en caso de avería del sistema.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kontrol-unitatea lausoa kentzeko funtzioan. Unidad de control en función desempañado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) ECON funtzioak konpresorea deskonektatzen du, eta tenperatura erregulatzeko ahaleginean jarraitzen du. a) La función ECON desconecta el compresor y sigue intentando regular la temperatura.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Birzirkulazio-funtzioa honako hauetarako da baliagarri: La función de recirculación sirve para:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

i) Errepikatu eragiketa gehieneko hotzaren eta gehieneko beroaren funtzioekin, eta egiaztatu haize-makinak zer abiaduran jarduten duen. i) Repite la operación con las funciones de máximo frí­o y máximo calor, comprobando a qué velocidad trabaja el soplador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Sistemaren kontrol-unitatea digitala denez, autodiagnosi-funtzioa dauka, eta, horren bitartez, etengabe zaintzen ditu sentsore eta eragingailuetatik jasotzen dituen seinaleak, horrela, elementu horietako batek edo horren kableek huts eginez gero, hori berehala detektatzeko. Al tratarse de un sistema cuya unidad de control es digital, esta tiene una función de autodiagnosis por la cual vigila de forma permanente las señales que recibe de los sensores y de los actuadores, de manera que si alguno de estos elementos o su cableado falla, lo detecta inmediatamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Horregatik, automobilen fabrikatzaileek, arian-arian, iragazkiak sartu dituzte beren ibilgailuetako bidaiari-lekuetan, honako funtzio hauek betetzeko: Así­ pues, los fabricantes de automóviles han ido incorporando en sus vehí­culos filtros de habitáculo, los cuales cumplen las siguientes funciones:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Sentsore honek kondentsazio-maila neurtzen du haizetakoaren barnealdean, eta, beharrezkoa izanez gero, lausoa kentzeko funtzioa aktibatzen du aire-girogailuan, aire beroko fluxua haizetakorantz bideratuz gidariaren ikuspena ahalik eta lasterren berrezartzeko. Este sensor mide el nivel de condensación en la superficie interior del parabrisas y, en caso necesario, activa la función de desempañado del climatizador, dirigiendo el flujo de aire caliente hacia el parabrisas para restablecer la visibilidad en el menor tiempo posible.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

funtzio > función (54 testuinguru)
eu testuak es testuak
Funtzioak eta prozedurak berdinak dira, baina funtzioek balio bat itzultzea ahalbidetzen digute. Las funciones son iguales que los procedimientos pero estas nos permiten devolver un valor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASP lengoaiaren erabilera dela-eta, kateen tratamendua oso garrantzitsua da; nahiko funtzio daude kateak maneiatzeko, eta guk erabilienak azalduko ditugu. Dado el uso del lenguaje ASP el tratamiento de cadenas es muy importante, existen bastantes funciones para el manejo de cadenas, a continuación explicaremos las más usadas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Prozedurak eta funtzioak erabiltzeak hainbat instrukzio izen bakarrean biltzeko ahalmena ematen digu, eta horiei hainbat gunetatik hainbat aldiz deitzekoa, berriro idatzi behar izan gabe. El uso de procedimientos y funciones nos da la capacidad de agrupar varias instrucciones bajo un solo nombre y poder llamarlas a estas varias veces desde diferentes sitios, ahorrándonos la necesidad de escribirlas de nuevo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

2 aldagai mota daude, baitan soilik erabil daitezkeen aldagai lokalak eta erabilera-eremua funtzioetatik at daukaten aldagai orokorrak. Existen 2 tipos de variables, las variables locales que solo pueden ser usadas dentro de y las variables globales que tienen su ámbito de uso fuera de las funciones.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Funtzioak eta liburutegiak Funciones y librerías

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Beste OO lengoaiek ez bezala, PHPk ez digu utziko funtzio edo atributu bat gainidazten eta klase gurasoaren balioei deitu ahal izaten. A diferencia de otros lenguajes OO, PHP no nos permitirá sobrescribir una función o atributo y poder llamar a los valores de la clase padre.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Objektu baten metodoei funtzio normalei bezala deitzen zaie, eta bmetodoaren kasuan bezala, behar duten parametroa igarotzen zaie. Los métodos de un objeto, son llamados de la misma forma que se llaman a funciones normales, pasándoles como es el caso de metodob el parámetro que necesiten.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Metodoak objektu baten funtzioak direnez, barne hartzen dituen objektua adierazi beharko dugu deian; metodo bati deitzeko modua objektu baten atributuei deitzeko moduaren berbera da. Como los métodos son funciones que pertenecen a un objeto, deberemos indicar en la llamada el objeto que los incluye, la forma de llamar a un método es idéntica a como llamamos a los atributos de un objeto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Klasearen kanpotik zuzenean eskuratu nahi ditugun atributuetarako, sarbide-funtzioak idatzi beharko genituzke, balioak finkatzeko nahiz hartzeko. Para los atributos que queramos acceder directamente desde fuera de la clase, deberíamos escribir funciones de acceso, tanto para establecer como para coger valores.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Web aplikazioen programazioaren arlo batzuetan, OO programazioa erabiltzea baztertu da, eta funtzioetan oinarritutako metodologia egituratua erabiltzen da. Izan ere, proiektu jakin batzuk ez dira OO metodologia aplikatzeko bezain zabalak. En algunas áreas de la programación de aplicaciones Web el uso de la programación OO está desestimada, usándose una metodología estructurada basada en funciones, esto es debido a que determinados proyectos no son lo suficientemente extensos como para aplicarles una metodología OO.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

funtzio > función (111 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aho-barrunbean listu-guruinak amaitzen dira, eta listua jariatzen dute. Hauek dira listuaren funtzioak: En la cavidad bucal desembocan las glándulas salivales, que segregan saliva,cuyas funciones son:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bi funtzio betetzen ditu: Se realizan dos funciones distintas:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Odolak funtzio asko betetzen ditu, eta pertsonaren osasun-egoeraren adierazle da. La sangre tiene muchas funciones y es reflejo del estado de salud de la persona.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zein da odolaren funtzioa? ¿Cuál es la función de la sangre?

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zelula horiek FAGOZITOSIrako ahalmena dute, eta, horrenbestez, haien funtzioa defentsa da. Estas células tienen capacidad de FAGOCITOSIS por lo que su función es defensiva

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Plaketak edo tronbozitoak: hauen funtzio nagusia da odola koagulatzea. Plaquetas o trombocitos- su función principal es la coagulación de la sangre.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Ezaugarri anatomikoak eta funtzioak. Caracterí­sticas anatómicas y funciones.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Beroaren, argiaren, zaurien eta infekzioen aurka babesteko estalki gisa jokatzeaz gain, beste funtzio hauek ere betetzen ditu: Además de actuar como escudo protector contra el calor, la luz, lesiones e infecciones, la piel también cumple estas funciones:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Larruazalak zenbait geruza ditu, eta bakoitzak hainbat funtzio betetzen ditu. Hauek dira geruza horiek: La piel está compuesta por las siguientes capas, cada una de ellas desempeña distintas funciones:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

erretiroa hartzea, funtzio fisikoak galtzea, familiakoak galtzea, zaharren egoitzetan sartzea eta abar. jubilación, pérdida de funciones fí­sicas, pérdida de familiares, ingreso en residencias, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta