lursail Bilatu lursail testuinguru gehiagotan

1
lursail > terreno (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
proiektua lursailarekin erlazionatzen dute, eta hirigintzako parametroak betetzen direla justifikatzen dute (horiek beste kapitulu batzuetan ikusiko ditugu). relacionan el proyecto con el terreno, y justifican la cumplimentación de los parámetros urbaní­sticos (que serán objeto de otros capí­tulos).

Materiala: Proiektuak

Lekuaren berezitasunak, lursaileko elementuak edo eraikinarentzat oztopo izan daitezkeen elementu arrotzak Las singularidades del lugar, elementos del terreno o extraños que puedan suponer obstáculo a la edificación

Materiala: Proiektuak

Lursailaren sostengu-ahalmena zehazten duten parametro geoteknikoak; horiek beharrezkoak dira zimenduak diseinatu, kalkulatu eta dimentsionatzeko. Parámetros geotécnicos que determinan la capacidad portante del terreno, necesarios para el diseño, cálculo y dimensionamiento de la cimentación.

Materiala: Proiektuak

zundaketak, laginketak, landako eta laborategiko saiakuntzak, alboko lursailei buruzko informazioa biltzea. sondeos, calicatas, ensayos de campo y laboratorio, recopilación de información de terrenos adyacentes.

Materiala: Proiektuak

Lursailaren estratigrafia eta lurzoru mota bakoitzaren ezaugarriak; lur azpian dauden irregulartasunak. Estratigrafía del terreno y caracterí­sticas de cada tipo de suelo, irregularidades existentes en el subsuelo.

Materiala: Proiektuak

Administrazioak izan ezik, merkataritza-sozietateek nahiz partikularrek ez dute nahi izaten inbertsio txikiena ere egin lursailaren errealitatea zehatz ezagutzeko, hori oso garrantzitsua den arren. Excepto la Administración, tanto las Sociedades Mercantiles como el/la Particular, se resisten a hacer una mí­nima inversión para el conocimiento exacto de la realidad del terreno, a pesar de su importancia.

Materiala: Proiektuak

LURSAILA TERRENO

Materiala: Proiektuak

LURSAILA El Terreno

Materiala: Proiektuak

Baina jabeak ezetz esan ohi duenez (administrazioak izan ezik), eta teknikariak ere kostua bere gain hartu ezin dezakeenez, gehienetan azterketa geoteknikoa "ez da beharrezkotzat jotzen", eta lursailaren ezaugarriak ezagutzen direla suposatu ohi da, "antzeko esperientzia hurbilak" eduki direlako. Pero debido a la negativa de la Propiedad, salvo la Administración, y a que tampoco el /la técnico/a puede asumir el coste; en la mayoría de los casos el Estudio Geotécnico "no se considera necesario" suponiendo el conocimiento de las caracterí­sticas del terreno por "experiencias semejantes próximas"

Materiala: Proiektuak

lursailaren maila, 60,5 nivel del terreno 60,5

Materiala: Proiektuak

2
lursail > parcela (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jabea, proiektuaren egilea; proiektuaren helburua; lursailaren ezaugarri orokorrak eta bereziak, bertan dauden zerbitzuak eta egin beharrekoak. Propiedad, Autor del Proyecto; objeto del mismo; circunstancias de tipo general y particular de la parcela y servicios existentes y a realizar.

Materiala: Proiektuak

·Eraikinak lursailean duen kokalekua. ·Emplazamiento de la edificación en la parcela.

Materiala: Proiektuak

Eraikinak lursailaren azalerarekiko duen bolumena, m3-tan. Volumen de la edificación, en m3, en relación con la superficie de la parcela.

Materiala: Proiektuak

Gutxieneko lursaila. Parcela mí­nima.

Materiala: Proiektuak

Lursailak gutxienez izan behar duen azalera m2-tan. Superficie mí­nima de la parcela en m2.

Materiala: Proiektuak

Lursail baten gainean eraiki ahal izateko lursailak gutxienez izan behar duen luzera, ml-tan Longitud mí­nima que requiere una parcela para poder edificar en ella, expresada en ml

Materiala: Proiektuak

Lursailaren azalera neurtzen da eta erregistroko datuekin alderatzen da, inguruko jabeek erreklamazioak egitea saihesteko. Superficiación de la parcela y comparación con los datos registrales, evitando así­ posibles reclamaciones de propiedades circundantes.

Materiala: Proiektuak

Lursailaren azaleraren araberakoa izaten da, eta bi azaleren arteko erlazio gisa adierazten da. Va en función de la superficie de la parcela y viene expresada como una relación entre ambas superficies.

Materiala: Proiektuak

Lursail batean eraikitzeko kalifikazioa galtzea eragin dezake. Puede llegar a implicar la pérdida de calificación para edificar en una parcela.

Materiala: Proiektuak

Gauzatu beharreko obra osoaren oinplanoko proiekzioari dagokio, eta lursailaren azalera errealarekiko ehunekoaren bidez adierazten da. Se corresponde con la proyección en planta de la totalidad de la obra a ejecutar, y suele venir expresada con un % sobre la superficie real de la parcela.

Materiala: Proiektuak

3
lursail > terreno (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori guztia dela eta, frutikulturan ezinbestekoa da espezie bakoitzerako egokiak diren lursailak aukeratzea. Por todo ello, en fruticultura la elección de terrenos adecuados a cada especie es imprescindible.

Materiala: Nekazaritza

Lursaila urez gainezkatu behar dugunean edo terrazaka diseinatu behar dugunean baino ez dugu lurra nibelatuko. Sólo si se va a regar la parcela a manta - inundación o se va diseñar en terrazas procederemos a la nivelación del terreno

Materiala: Nekazaritza

Hodiak lursailaren beherako norakoan eta “arrain hezur eran instalatzen dira, ura gune zehatz batean batu eta bertatik irteera emateko. Los tubos se instalan a favor de la caída que tienen el terreno y en forma de “espina de pescado , recogiendo así todas las aguas en un punto concreto para darles salida

Materiala: Nekazaritza

Lursailean labore bat sartu aurretik, lurra ondo prestaturik utzi behar da landarea edo hazia hartzeko. Antes de introducir un cultivo en el terreno hay que dejarlo bien preparado para recibir la planta o la semilla

Materiala: Nekazaritza

Nolanahi ere, lursail berri batean, edo baratzezaintzarako luzaroan erabili gabe egon den batean, litekeena da lan batzuk egin behar izatea dena behar bezala uzteko: Pero en un terreno nuevo o que lleva tiempo sin dedicar a la horticultura antes de todo esto puede necesitar algunos trabajos para dejarlo en condiciones:

Materiala: Nekazaritza

Lursaila behatzea (laginketa hobiak egin litezke); beharrezkoa ote hesiak jartzea, drainatzea, harriak kentzea, lurpea lantzea?l Observación del terreno (posibles calicatas ¿es necesario vallar, drenar, quitar piedras subsolar...?

Materiala: Nekazaritza

Gorotz masa banagailuaren arrabolerantz mugituko da poliki-poliki eta behin palekin kontaktuan dagoela, pala horiek xehatu egingo dute masa guztia, eta gero bota egingo dute, lursailean barreiatuz. La masa de estiércol irá poco a poco desplazándose hacia el rodillo del distribuidor y una vez en contacto con las paletas éstas la desmenuzarán y lanzarán repartiéndola sobre el terreno

Materiala: Nekazaritza

Lursailean dauden landareak eta animaliak. Flora y fauna existente en el terreno

Materiala: Nekazaritza

Tomatearen kasuan, adibidez, hazia horren txikia izaki erein eta bi edo hiru hilabete igaro beharko lirateke lursaila landarez erdi beterik egon arte En el caso del tomate por ejemplo, con una semilla tan pequeña, pasarían dos o tres meses desde la siembra hasta que las plantas ocuparan medianamente el terreno

Materiala: Nekazaritza

landareek beren behin betiko lekuan elkarrengandik nahiko aldendurik egon behar badute –esaterako, azak eta azaloreak–, hobe da hazitegia egitea, landarea txikia den bitartean lursail osoa jorratu behar izatea ekidingo dugu eta. Si las plantas en su lugar definitivo han de estar bastante separadas, como las berzas, coliflores, es mejor hacer semillero porque evitamos tener que escardar todo el terreno mientras la planta es pequeña.

Materiala: Nekazaritza