mugikortasun Bilatu mugikortasun testuinguru gehiagotan

1
mugikortasun > movilidad (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
Norberaren mugikortasunerako laguntzak (ISO12) Ayudas para la movilidad personal (ISO12)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Mugikortasuna erraztea. Facilitar la movilidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eremuak erabiltzailearen beharretara egokitzea (mugikortasun-mugaketa, zentzumen-mugaketa eta abar dituztenentzat). Adaptación de los espacios a las necesidades del usuario (limitación de la movilidad, limitación sensorial, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Laguntza optiko eta ez-optikoak erabiltzen dira, bai eta mugikortasunerako laguntzak ere. Se acompaña del empleo de la utilización de las ayudas ópticas y no ópticas, así­ como de las de movilidad.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

mugikortasun-laguntzaile deitzen zaie ikusmen-urritasuna duen pertsona bati bere ingurunean modu independente eta seguruagoan mugitzeko aukera ematen dioten tresna, gailu mekaniko edo bitartekoei. Se denominan auxiliares para la movilidad cualquier instrumento, aparato mecánico o medio que permita a una persona deficiente visual moverse en su entorno del modo mas independiente y seguro posible.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

mugikortasun-laguntzaile gisa oso garrantzitsua da; teknika egokiekin erabiliz gero, barruan nahiz kanpoan modu autonomoan ibiltzeko aukera ematen du. Constituye un importantí­simo auxiliar de movilidad y utilizado con técnicas adecuadas permite un desplazamiento autónomo en interiores y exteriores.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Eta mugikortasunaren gaiarekin jarraitzeko, agintariek arazoa nahiko serio hartu dutela esatea zilegi dela uste dut, eta oraindik ere oztopo ugari dauden arren, irisgarritasuna asko aldatu da (onerako) ni bezalako pertsonentzat azken urteotan. Y siguiendo un poco con el tema de la movilidad, creo que es justo decir que las distintas autoridades han tomado bastante en serio el problema y aunque todavía existen dificultades, la accesibilidad para las personas como yo ha cambiado mucho (para bien) en los últimos años.

Materiala: Ezintasuna

Mugikortasunik eta koordinaziorik eza oso ezaugarri, maila edo sintomatologia desberdinez ager daiteke, eta beste sistema batzuetan ere eragin dezake, hitz egiteko ahalmenean adibidez. La falta de movilidad y coordinación se puede manifestar con muy diferentes caracterí­sticas, grados o sintomatologías, e incluso afectar a otros sistemas como puede ser el del habla.

Materiala: Jolasaren metodologia

Oro har, haur horiek ez dute mugikortasun egokirik, ez eta zehaztasunik ere objektuak eta jostailuak egoki hartu eta erabiltzeko. Por norma general son pequeños que no tienen una movilidad adecuada y carecen de precisión para alcanzar y manipular adecuadamente los objetos y juguetes.

Materiala: Jolasaren metodologia

- Halaber, makila mugikortasuneko beste teknika batzuekin ere konbina daiteke, batik bat, trailing-arekin eta gidariaren teknikarekin. - El bastón puede además combinarse con otras técnicas de movilidad fundamentalmente con trailing y guía vidente.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

mugikortasun > movilidad (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Korronte elektriko horrek behera egiten du, errekuntzako produktuak direla eta, ioien mugikortasuna aldatzen denean. Esta corriente eléctrica decrece al variar la movilidad de los iones debido a la procedencia de productos de la combustión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eremuaren mugikortasuna aztertu. Explorar movilidad de la zona.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ornoen lotura malgua da, eta nahiz eta orno baten eta bestearen artean mugimendu handirik ez dagoen, denen arteko multzoak mugikortasun handia dauka. La unión de las vértebras es flexible, y aunque entre vértebra y vértebra no existe mucho movimiento, el conjunto de todas ellas llega a tener gran movilidad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Demagun orain lau bideko aurreko autobidea bi biderekin uzten dugula; hasteko, mugikortasun gutxien duten ibilgailuak, kamioiak adibidez, izango dira nekezago mugitzen diren lehenak eta, beraz, harrapatuta geratzen lehenak (inpaktua), gero autoak geratuko dira harrapatuta hesien inguruan (oztopatzea) eta, azkenik, motorrek, zoriz mugitzen diren horiek, abiadura motelduko dute, gelditu arte (barreiatzea) Supongamos ahora que la autopista anterior de cuatro carriles, la dejamos en sólo dos carriles; en primera instancia los vehí­culos con menos movilidad, como los camiones, serán los primeros en moverse con más dificultad y, por lo tanto, los primeros en verse atrapados (impacto), luego, los coches se irán quedando atrapados cerca de las barreras (interceptación) y, por último, las motos, que se mueven de una forma aleatoria, irán reduciendo su velocidad hasta detenerse (difusión).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hori lortzeko, lantegi batzuetan languneen artean manpara banatzaileak jartzen dira, halako moldez non guztizko mugikortasuna ahalbidetzen baitute eta, aldi berean, eremu horretako gainerako langileak isolatzen baitira. Para conseguir esto, en algunos talleres se instalan mamparas divisorias entre puestos de trabajo, de tal forma que permitan la movilidad completa y, a su vez, se aí­sle al resto de los trabajadores de esta zona.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

mugikortasun > motilidad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gorozki gogorrak egitea, denbora asko igaro ondoren. Hesteen mugikortasuna oso murriztuta dagoelako gertatzen da hori. Eliminación de heces duras y demoradas en el tiempo, que suele ser debido a una gran disminución de la motilidad intestinal.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

bihotzerreak, minak sarritan kolonaren eremuan eta oso gorozki gogorrak. Horiek gertatzen dira elikagaiak denbora luzez egoten direlako hesteetan, hauek mugikortasuna galdu dutelako. ardores, dolores muy frecuentes en la zona del colon y heces muy duras debido a la gran permanencia del alimento en el intestino debido a la pérdida de motilidad.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

urdail-hesteen mugikortasuna, la motilidad gastrointestinal,

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Landare-espezie horiek hesteen mugikortasuna handitzen dute nerbio-bukaeran zuzenean jardunda; era berean, uraren eta elektrolitoen mugikortasunean ere eragiten dute. Especies vegetales que aumentan la motilidad intestinal por acción directa sobre las terminaciones nerviosas y actúan también sobre el movimiento de agua y electrolitos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

mugikortasun > movilidad (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Artikulazio-motak, haien mugikortasunaren arabera Tipos de articulaciones según movilidad

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Artikulazio bakoitza funtzio jakin bat betetzen espezializatuta dago. Batzuek mugikortasun handia dute, adibidez, BELAUNEKO ARTIKULAZIOAK; beste batzuek, berriz, ez dute batere mugikortasunik, adibidez GAREZURREKOAK (horren funtzioa barrunbe bat mekanikoki ixtea da). Cada articulación está especializada en una determinada función ya que puede tener gran movilidad como ocurre en la ARTICULACIÓN DE LA RODILLA, o puede tener una ausencia total de movimiento como ocurre en el CRíNEO, teniendo en este caso como función, el cierre mecánico de una cavidad.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Mugikortasuna Grado de movilidad

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Mugikortasunaren arabera aztertuko ditugu artikulazioak. Nosotros nos centraremos a las articulaciones según de movilidad:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

artikulazio hauek mugimenduak egiten dituzte, baina oso mugikortasun txikia dute. son articulaciones que tienen movimientos pero que tienen muy poca movilidad.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

mugikortasun handia duten artikulazioak dira. Hauek dira tipikoenak, eta funtsean, osagai hauek dituzte: son articulaciones que gozan de gran movilidad, siendo estas las articulaciones las articulaciones más tí­picas y constando básicamente de los siguientes elementos:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Solidoak nahasteko, beharrezkoa da solido horien kohesio-indarrak baino handiagoa den kanpo-indar bat ematea; izan ere, horrela ziurtatzen da solido horren partikulen mugikortasuna. Para que tenga lugar la acción de mezclado, es necesaria la aplicación de una fuerza externa cuya intensidad sea superior a las fuerzas de cohesión de los sólidos, ya que así­ se asegurará la movilidad de sus partí­culas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

bakterioen mugikortasunaz arduratzen dira. responsables de la movilidad bacteriana.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta