aurrekontu Bilatu aurrekontu testuinguru gehiagotan

1
aurrekontu > presupuesto (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
? Egiaztatu behar da hornitzailearen aukeraketan hornitzaile bat baino gehiagori aurrekontuak eskatu al zaizkien, arauak dioen bezala, ibilgetuko elementua zer arlo edo sailetan jarri jakiteko arduradunekin hitz egin den, eta abar. ? comprobar si la elección del suministrador ha seguido las normas establecidas de presentar presupuestos de varios proveedores, de consultar con los responsables de la sección o área donde deberá ubicarse el elemento de inmovilizado, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Gastu fiskalen aurrekontua egin eta jarraitu; horretarako, arlo fiskalean ahalik eta gehien nola aurrez daitekeen aztertuko da, eta aldian behin egutegi fiskala betetzen dela egiaztatu. - Elaboración y seguimiento de un presupuesto de gastos fiscales, estudiando todas las posibilidades de máximo ahorro fiscal, y verificar periódicamente el cumplimiento del calendario fiscal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Idatziz zehaztutako arauak izatea, erosketa-aginduei dagozkien prozeduren gainekoak; eskaintzarik onenak, prezioen joerak, aurrekontuak, hornitzaileen zerrenda, baimendutako hartzekodunak eta abar zehaztu behar dira. La existencia de normas definidas por escrito, sobre procedimientos relativos a las órdenes de compra especificando las mejores ofertas, las tendencias de los precios, presupuestos, listado de proveedores y acreedores autorizados, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Ba al dago salmenta-aurrekonturik? 2 ¿Existe presupuesto de ventas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Ekitaldiko aurrekontua aurreko ekitaldietako arlo horretakoekin bat datorren egiaztatzea. a) Comprobar la concordancia entre el presupuesto del ejercicio con el de ejercicios anteriores relacionados con esta área

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aurrekontuak betetzeagatik eta irabazi handiak dituela erakusteagatik, edo eragina txikitzeagatik, negatiboak direnean. Por necesidad de cumplir con los presupuestos y demostrar que los beneficios son elevados o minimizar su efecto si son negativos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aurrekontuetan aurreikusitako irabaziak betetzeko presioa. Presión para cumplir con los beneficios previstos en los presupuestos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Ez dago inbertsioen aurrekonturik. 3. No existe presupuesto de inversiones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Aurrekontu operatiboa bezala, hau ere urtero egin behar da, eta gauzatzen den ikusi behar da aldizka. 3. Al igual que el presupuesto operativo, en éste también se debe confeccionar anualmente y realizar periódicamente si se cumple su ejecución.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

aurrekontu > presupuesto (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Memoria-blokearen amaieran aurrekontuaren laburpen bat edo azken balioa jaso behar da, datarekin eta tituludun eskudunaren sinadurarekin batera. Al final del bloque de memoria se pondrá un resumen del presupuesto o valor final del mismo con la fecha y firma del titulado competente.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Aurrekontu orokorra. Presupuesto general.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Lokalak dituen etxebizitza-bloke baten loturako instalazio baterako aurrekontuaren adibidea. Ejemplo de presupuesto para el proyecto de instalación de enlace de un bloque de viviendas con locales.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Bakoitza bere aldetik koadernatu behar dira aurreko lau dokumentuak (memoria, planoak, baldintza-agiriak eta aurrekontua). Horren ostean, karpeta batean sartu behar dira, eta proiektuaren funtsezko datuak adieraziko dira karpetan (izenburua, jabea, instalazioaren kokapena, etab.). Se encuadernarán, por separado, cada uno de los cuatro documentos anteriores (memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto) y todos ellos se colocarán dentro de una carpeta en la que se rotularán los datos fundamentales del proyecto (tí­tulo, propietario, emplazamiento de la instalación, etc.).

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Aurrekontu partziala. Presupuesto parcial.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Aurrekontu partzialak. Presupuestos parciales.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Instalazioa gauzatzea ahalbidetzen duten atalek osatzen dute proiektua: azterketak, informazioak, kalkuluak, planoak, abiatze-baldintzak, aurrekontuak, etab. El proyecto es el conjunto de estudios, informaciones, cálculos, planos, condiciones de puesta en marcha, presupuestos, etc. que permiten la ejecución de la instalación.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Fundazioak laneko segurtasunaren eta higienearen arloan lan-legeria betetzeko eskumenak dituzten erkidegoei esleitzen dizkien aurrekontuak erkidego horietan dauden eta Laneko Segurtasun eta Osasunaren Batzorde Nazionalaren antzekoak diren hiru aldeko eta partaidetza instituzionaleko organoen esku jarriko dira, kudea ditzaten. Los presupuestos que la fundación asigne a los ámbitos territoriales autonómicos que tengan asumidas competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, serán atribuidos para su gestión a los órganos tripartitos y de participación institucional que existan en dichos ámbitos y tengan naturaleza simil

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

aurrekontu > presupuesto (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Kontrol-programaren aurrekontua. - Presupuesto del Programa de Control.

Materiala: Proiektuak

Eranskin hau nahitaezkoa da proiektuaren aurrekontua 54 milioi pezetatik gorakoa bada. Anejo obligatorio si el Presupuesto del Proyecto supera los 54 millones de pesetas.

Materiala: Proiektuak

Aldez aurretiko eta proiektuaren araberako azaleren taulak; aurrekontuaren laburpena eta kostuen alderaketa. Cuadros de superficies previos y resultantes de lo proyectado; resumen del presupuesto y comparativo de costes.

Materiala: Proiektuak

- Aurrekontua. - Presupuesto.

Materiala: Proiektuak

Administrazioek eskumena duten esparruetarako legeak egiten dituzte, eta esleitu zaien edo kontrolatzen duten aurrekontuaren arabera administratzen dituzte ekonomikoki. Las administraciones legislan en el ámbito de sus competencias y administran económicamente según el presupuesto que tienen asignado o que controlan.

Materiala: Proiektuak

Era berean, sustatzaileak tasa batzuk ordaindu behar ditu, obrak gauzatzeko aurrekontuaren arabera. También es necesario que el promotor efectúe el pago de unas tasas en correspondencia con el presupuesto de ejecución de las obras.

Materiala: Proiektuak

- Kontratugile kualifikatua eta gauzatzeko aurrekontua egotea. - Que exista un contratista cualificado y un presupuesto de ejecución.

Materiala: Proiektuak

Esan beharrik ez dago obra guztiak ez direla berdinak konplexutasunari, jarduteko esparruari edo aurrekontuari dagokienez. Seguro que se habrá pensado que no todas las obras son iguales en cuanto a complejidad, ámbito de actuación o presupuesto.

Materiala: Proiektuak

· Aurrekontu sinplifikatuak onartuko dira, eraitsi beharreko azaleraren arabera. · Se aceptarán presupuestos simplificados en función de la superficie o volumen a demoler.

Materiala: Proiektuak

· Jada egindako obraren zatiaren aurrekontua haren kostuaren zenbatespen batekin ordeztu ahal izango da, baina jarraitu diren balorazio-irizpideak azaldu beharko dira (elkargo-moduluak, etab.). · El presupuesto de la parte de obra ya realizada podrá ser sustituido por una estimación de su costo, indicándose los criterios de valoración que se han seguido (módulos colegiales, etc.)

Materiala: Proiektuak

aurrekontu > presupuesto (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
7.2.2.- Aurrekontua egitea 7.2.2.- Elaboración del presupuesto

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hauxe da produktu hori gauzatzeko prozesuaren fase nagusia, eta pizgarria sustatzen duen enpresak hasierako aurrekontua eskatzen dienez produktua osatu dezaketenei, originaltasun handia eta aurrekontu serioa behar dira, proposatutako eskaintza aukeratu dezan bezeroak. Esta es la fase principal de la elaboración de este producto y, dado que la empresa promotora del incentivo solicita presupuesto inicial a varios posibles elaboradores, se requieren grandes dosis de originalidad, así­ como un presupuesto serio que haga decantarse al cliente hacia la oferta propuesta.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

7.1.2.- Aurrekontua egitea 7.1.2.- Elaboración del presupuesto

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Destino espezializatu honek biltzarrak eta bilerak egiteko azpiegitura aurreratuak ditu, teknologiarik aurreratuenekin hornituak, eta, horrez gain, erraza da airetik nahiz lurretik iristeko, lehen mailako hotel-sarea dago erabilera ugarirekin eta aurrekontu egokiekin, klima ezin hobea da, eta tratua, abegitsua eta eraginkorra. Un destino especializado donde confluye un creciente compromiso por ofrecer infraestructuras avanzadas y equipadas con las más avanzadas tecnologías para la celebración de congresos y reuniones, facilidades de acceso tanto por aire como por tierra, una red hotelera de primer nivel en cuanto a versatilidad y presupuestos, un clima sobresaliente y un trato tan hospitalario como eficaz.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tarifa horiei esker, aurrekontuak azkar egin daitezke; dena dela, komeni da aurrekontuak egin ondoren autobus-konpainiarekin berrestea. Estas tarifas permiten hacer unos presupuestos rápidos, que no obstante, conviene confirmar posteriormente con la compañía de autocares.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Programa soziala eta laguntzaileentzako programa bigarren mailakoak dira, eta aurrekontuaren arabera neurtu eta zehaztu behar dira. El programa social y el programa para los acompañantes es un elemento secundario que hay que evaluar y determinar en virtud del presupuesto.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Biltzarretan bezala, enpresa sustatzaileak aurrekontua onartu ondoren, zerbitzuak kontratatuko dira eta aurretiazko erreserba egingo da; zerbitzuak konfirmatzeko epea eskatzen da. Al igual que los congresos, una vez aceptado el presupuesto por la empresa promotora se iniciará la contratación de los servicios y la reserva previa solicitando un tiempo de release para la confirmación de los mismos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gainera, Queenslandeko kostaldeko edozein puntutatik, egunero. eguneko txangoak abiatzen dira katamaranez itsaso barruko atoloietara; han, barruti mugatuetan, eskafandrarekin urpekaritza (snorkela) egin dezakete aurrekontu mugatuak dituzten turistek. Además desde cualquier punto del litoral de Queensland parten diariamente excursiones en catamarán ,de un día ,a alguno de los atolones ubicados mar adentro, donde en áreas acotadas los turistas con presupuestos más limitados pueden practicar submarinismo con escafandra (snorkel).

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Eskatutako aurrekontuak. Presupuestos solicitados.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Aurrekontua balioztatzea. Estimación de presupuesto.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea