operador Bilatu operador testuinguru gehiagotan

1
operadore > operador (32 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, tenperatura-kontrolagailuentzat, firma komertzialak MultiSystem eskaintzen du. Operadoreen pantaila grafikoak konfiguratzeko, berriz, NTwin softwarea. Así­ para controladores de temperatura la firma comercial ofrece MultiSystem, y para configurar pantallas de gráfica de operador, NTwin.

Materiala: Industria komunikazioak

Gizona/makina interfazea (HMI, 3.082): prozesu-gainbegiraketarako gailuak eta operadorearen kontrola nola konektatzen diren azaltzen du. Interfaz hombre/máquina (HMI, 3.082), donde se especifica cómo se realiza el enlace de dispositivos de supervisión de procesos y control del operador.

Materiala: Industria komunikazioak

Sare-kontrolerako arkitektura; operadoreari zerbitzu eta erraztasun berriak sartzea ahalbidetzen dio modu azkar, malgu eta merkean. Arquitectura de control de red que permite al operador la incorporación de nuevos servicios y facilidades de manera rápida, flexible y económica.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Itxarote-deia, markatze automatikoa, itxarote-musika, pribatutasuna, irteera-deiak mugatzea, gaueko zerbitzua, markatze laburtuak, deiak desbideratzea eta abar; zerbitzurik berriena, dena den, bideratze automatiko adimenduna edo LCR (Least Cost Routing) izenekoa da: biderik merkeenak erabiltzea da kontua (une bakoitzean operadore egokiena hautatzea, alegia) eta telefonoguneak berak sartuko du aurrezenbakia edo aukeratuko du biderik onena automatikoki. Llamada en espera, marcación automática, música en espera, privacidad, restricción de llamadas salientes, servicio nocturno, marcación abreviada, desví­o de llamadas, etc., y lo más reciente es el enrutamiento automático inteligente o LCR (Least Cost Routing), que consiste en utilizar los caminos más baratos (seleccionando el operador más adecuado en cada momento), y la propia centralita insertará el prefijo o seleccionará la mejor ruta automáticamente.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Leiho horiek 15.14 irudian ikusten ditugu. Routerra konfiguratuta utziko digu operadoreak, aurrez ezarritako parametroekin, baina konfigurazio horretara sartzeko modua eduki behar dugu, gure beharretara egokitu ahal izateko. Las ventanas son las mostradas en la Figura 15.14. El router lo dejará configurado el operador con los parámetros determinados, aunque debemos tener acceso a dicha configuración para adaptarla a nuestras necesidades.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Prozesuen kontrol banatua, beraz, honela osatuta edukiko genuke egun: batetik, SCADA sistemak, eta bestetik, tresnak, operadore-pantailak, segurtasun-sistemak, kontrolagailu eta tresnak, automata programagarriak, sentsoreak eta transmisio-ekipoak. Los sistemas SCADA unidos a los instrumentos, pantallas de operador, sistemas de seguridad, controladores e instrumentos, autómatas programables, sensores y equipos de transmisión, son la forma actual del control de procesos distribuido actual.

Materiala: Industria komunikazioak

Erabiltzaileren batek existitzen ez den kanalen batera konektatzeko eskaera egiten badu, sortu egingo du, eta erabiltzaile hori bihurtuko da kanal horren operadore. Cuando un usuario solicita conectarse a un canal inexistente, éste es creado, definiéndose este usuario como operador del mismo.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Operadoreak definituko du kanal-mota: publikoa, pribatua edo ikusezina. El operador define el tipo de canal: público, privado o invisible.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

LMDSk eskaintzen dituen zerbitzuak operadorearen edo zerbitzu-hornitzailearen negozio-aukeraren araberakoak dira, erabat. los servicios ofrecidos por LMDS dependen totalmente de la elección de negocio del operador, proveedor del servicio.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Telebista-operadoretik datorren kablearen bidez bidaliko dira datuak, telebista digitaleko seinalea bailiran bidaliko dira gainera; desberdintasuna transmisio-maiztasuna izaten da. Los datos son enviados a través del cable proveniente del operador de televisión, como si de una señal de televisión digital se tratase, diferenciándose en la frecuencia a la que se transmiten.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

2
teknikari > operador (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hain zuzen ere, etxean entzuteko sistemak hobetu ziren, eta estudioko monitore handiak ez ziren gehiago garatu. Horren ondorioz, teknikari askok monitore "handiekin" lan egitearen arriskua saihestu zuten, eta nahasketa-mahaiaren gainean jarritako goi-fidelitateko bi bozgorailu txiki erabiltzen hasi ziren (19.4 irud.). En efecto, la ya sabida mejora de los sistemas de escucha domésticos y el cierto estancamiento en el desarrollo de los grandes monitores de estudio llevó a muchos operadores a evitar el "riesgo" de trabajar con los monitores "grandes" y a adoptar el uso de una pareja de altavoces hi-fi de tamaño reducido colocados sobre la mesa de mezclas (Fig. 19.4).

Materiala: Soinu profesionala

Magnetofonoa zinta modu linealean erreproduzitzen ari denean, teknikariak egiaztatu egin beharko du ea NAB edo CCIR ekualizazio-arauak betetzen dituen, eta ea Dolby duen. Horrez gainera, gehienezko seinalea zein den egiaztatu beharko du, zintak dituen barruko mailak hasieran zehaztutako 1.000 Hz-ko mailarekin bat datozen ikusteko. Una vez que el magnetofón está reproduciendo la cinta en forma lineal, el operador comprueba si se ajusta a las normas de ecualización NAB o CCIR, si viene o no con Dolby, y efectúa un "picado" para comprobar que los niveles internos contenidos en la cinta corresponden al nivel de 1.000 Hz especificado al comienzo.

Materiala: Soinu profesionala

Ez ahaztu teknikaria edo ingeniaria dela edozein grabaziotako alderdirik garrantzitsuena. No olvidemos que el operador o ingeniero es la parte más importante de cualquier buena grabación.

Materiala: Soinu profesionala

Ia teknikari guztiek ondo gogoratzen dute Yamaha NS-10 mahaien tweetereko "papertxo"aren afera ezaguna. Papertxo hori goi-soinuen agresibitatea nolabait txikiagotzeko jarri zen. Reciente en la memoria de casi todos los operadores está el famoso "affaire" del "papelito" en el tweeter de las Yamaha NS-10 para reducir en cierta forma la agresividad de sus agudos.

Materiala: Soinu profesionala

Hala ere, zenbait aholkuk gaia argitzen lagundu dezaketela uste dut, batez ere esperientzia gutxien duten teknikarientzat: Sin embargo, creo que hay una serie de consejos que pueden ayudar a clarificar el panorama, sobre todo a aquellos operadores con menor experiencia:

Materiala: Soinu profesionala

Teknikariak Macintosh II lan-unitatea erabiltzen du Synclavier-ari aginduak bidaltzeko. Unitate horrek 2 Mb-ko barne-memoria eta 20 Mb-ko disko gogorra ditu. Para la comunicación entre el operador y el Synclavier se emplea una unidad de trabajo Macintosh II con una memoria interna de 2 Mb y 20 Mb de disco duro.

Materiala: Soinu profesionala

Teknikariak aurrez prestatzen ditu programatutako iraungipenak (sarrera/irteera), mailak, balantzea (panorama), eta irteerak ere esleitzen ditu. El operador prepara anteriormente los fundidos programados (entrada/salida), niveles, balance (panorama) y asigna las salidas.

Materiala: Soinu profesionala

8. bertsioarekin, pista anitzeko magnetofonoekin bezain erraz egin ditzake "txertatzeak" teknikariak, baina abantaila bat du: nahi gabe ezabatutako edozein audio berreskura dezake. Con la versión 8, el operador tiene la posibilidad de hacer "pinchazos" con la misma facilidad que en una multipista, pero con la gracia de poder recuperar cualquier audio que ha estado borrado equí­vocamente.

Materiala: Soinu profesionala

Horri esker, saio jakin batean egindako lanaren kopia gorde ahal izango du teknikariak. Esto permite al operador guardar una copia del trabajo realizado en una sesión especí­fica.

Materiala: Soinu profesionala

Berak nahi duenean, teknikariak berriki sortutako audioa kargatu ahal izango du disko gogorrean; disketea sartu, eta pantailan saio osoa agertuko zaio, baita zerrenda bat ere, ukituren bat emateko edo ekoizleak nahi duenerako. En cualquier otro momento, el operador puede cargar de nuevo el audio en el disco duro, introducir el disquete, y en la pantalla aparece la sesión completa, lista para darle un retoque o para lo que quiera el productor.

Materiala: Soinu profesionala

3
eragile > operador (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eragile logikoak hainbat alderaketa ebaluatzeko erabiltzen dira, horien balio posibleak konbinatuta. Los operadores lógicos son usados para evaluar varias comparaciones, combinando los posibles valores de estas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hauexek dira aldagaiei eta konstante numerikoei aplika dakizkiekeen eragileak. Estos son los operadores que se pueden aplicar a las variables y constantes numéricas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Alderaketa-eragileak balioak alderatzeko eta horrela erabakiak hartu ahal izateko erabiltzen dira. Los operadores de comparación son usados para comparar valores y así­ poder tomar decisiones.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragile bereziak Operadores especiales

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zaila da JavaScripteko eragile batzuk kategoria jakin batean sailkatzea. Varios operadores de JavaScript, es difí­cil clasificarlos en una categoría en particular.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragile horiek laburbilduko ditugu. Estos operadores se resumen a continuación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Delete eragileak objektu bat, objektu baten propietate bat edo bektore baten elementu jakin bat ezabatzen du. El operador delete borra un objeto, una propiedad de un objeto, o un elemento especificado de un vector.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Void eragileak espresio bat zehazten du, baliorik itzuli gabe ebaluatuko dena. El operador Void especifica una expresión que será evaluada sin devolver ningún valor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragile logikoak Operadores Lógicos

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragile logikoak erabiltzen dira baldintzazko espresio batean alderatze anitzak konbinatzeko. Los operadores Lógicos se utilizan para combinar múltiples comparaciones en una expresión condicional.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

4
eragigai > operador (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
" baino handiagoa"k true itzultzen du ezkerreko eragigaia eskuinekoa baino handiagoa bada " Mayor que" devuelve true si el operador de la izquierda es mayor que el de la derecha.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

" baino handiagoa edo berdina"k true itzultzen du ezkerreko eragigaia eskuinekoa baino handiagoa edo haren berdina bada " Mayor o igual que " devuelve true si el operador de la izquierda es mayor o igual que el de la derecha.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

" baino txikiagoa"k true itzultzen du ezkerreko eragigaia eskuinekoa baino txikiagoa bada " Menor que" devuelve true si el operador de la izquierda es menor que el de la derecha.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

" baino txikiagoa edo berdina"k true itzultzen du ezkerreko eragigaia eskuinekoa baino txikiagoa edo haren berdina bada "Menor o igual que" devuelve true si el operador de la izquierda es menor o igual que el de la derecha.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

JavaScript 1.3, JavaScript 1.1 edo aurreko bertsioetan, alderatze-eragigaiek "mota-bihurketa" egiten zuten, beharrezkoa bazen. En JavaScript 1.3 y JavaScript 1.1 o anteriores, los operadores de comparación realizaban "una conversión de tipos" si era necesario.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak