etekin Bilatu etekin testuinguru gehiagotan

1
etekin > beneficio (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
a) Enpresaren etekinak hobetzea. a) Mejorar los beneficios de la empresa.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Ematen duten lehia-abantailari esker, etekin egonkorrak lortzen ditugu denboran zehar, beste lehiakide batzuek nekez imita ditzaketen baliabide eta moduen bidez: Proporcionan una ventaja competitiva con los que obtenemos beneficios estables en el tiempo mediante medios y formas no fácilmente imitables por otros competidores:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

d) Ziurrenik, enpresa horren kulturan dagoen balio-eskalan agerian jarriko ziren balio etiko unibertsal batzuk, hala nola erantzukizuna, berdintasuna, garapena, gardentasuna, zintzotasuna..., baina, kasu honetan, horietako bat ere ez da erabili, baizik eta guztiz kontrakoa: etekin handiagoak eta merkatuan kokapen hobea lortzearren, gizartea engainatu du, diru publikoa jaso baitu industria garatzeko, eta, horren ||d) Lo más probable es que esta empresa tenga una escala de valores en su cultura empresarial en la que se pongan de manifiesto una serie de valores éticos universales como la responsabilidad, la igualdad, el desarrollo, la transparencia, la honestidad etc., pero la realidad es que en este caso no se ha utilizado ninguno de ellos, todo lo contrario, la codicia por obtener mayores beneficios y un puesto más important

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Enpresek irabazi-asmoa dutenez, epe laburrari begira jokatzen dute, ahalik eta etekin handiena lortzeko. El ánimo de lucro de las empresas lleva a actuar a corto plazo de forma que se pueda lograr el mayor beneficio posible.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Haien inbertsioaren etekinak eta informazio egiazkoa eta gardena. Beneficios de su inversión e información veraz y transparente.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Bankuek, beren etekinak gutxitu ez zitezen, kobratzeko zailak ikusten zituzten hipoteka-tituluak beste finantza-erakunde batzuetara lekualdatzea erabaki zuten; finantza-erakunde horiek, berriz, inbertsio optimoz mozorrotu zituzten, eta informatu gabeko bezeroei saldu zizkieten. Los bancos, para que sus cuentas de beneficios no se deterioraran, decidieron traspasar sus tí­tulos hipotecarios de dudoso cobro a otras entidades financieras quienes, a su vez, las disfrazaron de inversiones óptimas y las vendieron a sus desinformados clientes.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

jabeentzat (sozietate anonimoen kasuan, akziodunentzat) ahalik eta etekin handiena lortzea da. es la obtención del máximo beneficio que se pueda generar para los propietarios (los accionistas en caso de las sociedades anónimas).

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Langileek parte hartzea enpresaren etekinetan. Participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

etekin > beneficio (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Diferentzia = Etekina = 6.900 - 6.000 = 900 € Diferencia = Beneficio = 6.900 - 6.000 = 900 €

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Errentagarritasun edo espekulaziozko finantza-inbertsioak (dibidenduak, interesak, besterentzeak lortzeko xedez, merkatuko prezio-oszilazioaren ondorioz etekinak izateko eta abarretarako). - Inversiones financieras de rentabilidad y especulación (con el objetivo de obtener dividendos, intereses, enajenación para realizar beneficios por la oscilación del precio de mercado, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Enpresaren jabetza dira, enpresari etekinak emateko beharrezkoak. c) Propiedad de la empresa y necesarios para generar beneficios económicos futuros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktiboaren jabetzari atxikitako etekin eta arrisku guztiak substantzialki transferitzen al dira? Se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktibo horiek bajan eman daitezke (Balantzetik kendu) besterendu edo alde batera uzten direnean, edo erabileragatik eta geroko likidazioagatik etorkizunean etekin ekonomikorik espero ez denean. Se podrán dar de baja estos activos (eliminarlos del Balance) cuando sean enajenados o abandonados, o bien cuando no se esperen ya beneficios económicos futuros de los mismos por su utilización y liquidación posterior.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Abantailen artean, berriz, aktiboak ustiapen errentagarria izateko aukera, eta aktibo horren birbalorizazioaren ondorioz lortutako etekinak. Y dentro de las ventajas, la expectativa de una explotación rentable a lo largo de la vida del activo, así­ como los beneficios por revalorización de dicho activo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Aktiboaren jabetzari atxikitako etekin eta arrisku guztiak substantzialki transferitzen direnean. - Cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Baliabideak etorkizunean etekin ekonomikoak emango dituela espero behar da. - Debe esperarse obtener beneficios económicos futuros del recurso

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Espero diren etekin ekonomikoak enpresara itzultzeko "aukera" izan behar da. - Debe ser "probable" que los beneficios económicos esperados reviertan en la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
etekin > rendimiento (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sistematikoki amortizatuko da etekinak sortzea espero den aldian. Se amortizará de forma sistemática durante el perí­odo que se espera pueda producir rendimientos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kobratu gabeko etekin sortuak (dibidenduak, sortutako interes esplizituak, amaitu gabeak). Rendimientos devengados no cobrados (dividendos, intereses explí­citos devengados y no vencidos).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ez dira erosketa-prezioan sartzen, baizik eta bereiz erregistratzen dira, epemugaren arabera; interes esplizitutzat hartzen da diru-itzultzearen balioan sartzen ez den etekina. No forman parte del precio de adquisición, sino que se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento; entendiéndose por interés explí­cito aquel rendimiento que no forma parte del valor de reembolso.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gainbalio edo azpibalioengatik egindako balorazio-zuzenketetan kontabilizazio egokia egin den ere egiaztatu behar da, baita interes eta dibidenduengatiko aldizkatze eta etekinetan ere. También procederá a verificar la correcta contabilización sobre correcciones valorativas por plusvalías y minusvalías, y de las periodificaciones y rendimientos por intereses y dividendos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta finkoko titulu-zorroan sartzen dira obligazioak, bonuak, ordaindukoak, zor publikoaren tituluak eta abar, eta jabeari etekin finkoa bermatu ohi diote. La cartera de tí­tulos de renta fija está formada por obligaciones, bonos, pagarés, tí­tulos de deuda pública, etc, y garantizan al propietario habitualmente un rendimiento fijo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondasun ibilgetuak modu arruntean etekinak lortzea espero den aldia. Es el perí­odo durante el cual se espera razonablemente que el bien inmovilizado obtenga rendimientos normalmente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza