cobertura Bilatu cobertura testuinguru gehiagotan

1
estaldura > cobertura (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez dago finantza-analisirik, ez dago ukiezinen arrisku-estaldurari dagokion politika egokirik; bai, ordea, ukigarriei dagokiena. No hay análisis financiero, ni existe una polí­tica adecuada de cobertura de riesgos del intangible aunque sí­ del tangible

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aldian behin enpresaren aseguru-polizak ikuskatzea, estaldura-maila nahikoa den aztertzeko, betiere aurreikus daitezkeen zirkunstantzia berrien arabera. Inspeccionar periódicamente las pólizas de seguros suscritas por la empresa para analizar si el nivel de cobertura es suficiente en función de las nuevas circunstancias que previsiblemente se vayan originando.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Dibisen kotizazio-aldaketagatik arrisku-estaldurarik ez duen enpresa ikuskatu batek 6 hilabeteko epemuga duten salgaiak erosi dizkie hornitzaile ingeles bati eta estatubatuar bati, eta eragiketa hauek egin ditu. Una empresa auditada sin cobertura de riesgos por cambio cotización de divisas, compra mercaderías a vencimiento a 6 meses a un proveedor inglés y a un estadounidense, realizando las siguientes operaciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Estaldurarako finantza-tresnen aldaketak eta saltzeko moduan dauden finantza-aktiboenak zuzenean ondare garbian sartuko dira. La variación de los instrumentos financieros de cobertura y los activos financieros disponibles para la venta, se incluirá directamente en el patrimonio neto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ez du aseguru-estaldurarik dibisen kotizazioetan izan daitezkeen halako aldaketetarako. La empresa no tiene cobertura de seguros para los cambios (variaciones) que se puedan producir en las cotizaciones de las divisas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Dolarra berriro ebaluatu, enpresak kanbio-arriskuen estaldurarik ez izan, eta sortzapena ikuskatutako ekitaldian izanda, ez kontabilizatzea. Revaluación del dólar, la empresa no tiene cobertura de riesgo de cambio, y el devengo sea en el ejercicio auditado y no se contabilice.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-estaldura dagoenean (kanbio-asegurua edo antzeko estaldura), estali gabeko arriskuaren zatia soilik hartuko da aintzat. En los casos de cobertura de cambio (seguro de cambio o cobertura similar), se considerará únicamente la parte del riesgo no cubierto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-amaierako datan izan daitezkeen kanbio-diferentziak aztertzea, eta, halaber, izan daitezkeen kobrantza- eta kanbio-aseguruen estaldurak egiaztatu eta ebaluatzea. Analizar las posibles diferencias de cambio a la fecha de cierre del ejercicio, así­ como verificar y evaluar las coberturas de los seguros de cobro y de cambio que pudieran existir.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arrisku-estaldura dagoenean (kanbio-asegurua edo antzeko estaldura), estali gabeko arriskuaren zatia soilik hartuko da aintzat. En las situaciones de cobertura de riesgos (seguro de cambio o cobertura similar), se considera únicamente la parte de riesgo no cubierto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Izakinen jabetza, zaintza eta aseguru-estaldura baieztatzea Confirmación de la propiedad, custodia y cobertura de seguros de las existencias

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
estalki > cobertura (62 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.- Esnegainaren 1/3 + estalkia 40 ºC-tan. 1º.- 1/3 de la nata + cobertura a 40 ºC

Materiala: Gozogintza

1.- Esnegain irakina % 50 azukrearekin, zeinari estalkiaren % 50 gehitzen baitzaio beroan, dagoen horretan edo urtua; txanoaz pasa eta utzi hotzean ontzen, gero harrotu. 1º.- Nata hervida 50% con azúcar al que se añade en caliente la cobertura 50 %, tal cual o fundida, pasar por chino y dejar madurar en frí­o posteriormente montar.

Materiala: Gozogintza

hauts-kakaoa edo txokolatezko estalkia gehituta. con la adición de cacao en polvo o cobertura de chocolate.

Materiala: Gozogintza

Krema ingelesari, beroan, estalki urtua edo kakao-hautsa gehitzen zaio, aldez aurretik krema beraren zati batean disolbatuta. Se añade a la crema inglesa, en caliente cobertura fundida o cacao en polvo previamente disuelto en algo de la misma crema.

Materiala: Gozogintza

Zati berdinetan, estalki- eta gurin-bainu tenplatuaz estaltzen da (ez estalkiz soilik, hotzaren eraginez pitzatu egiten baita). Se cubre con un baño atemperado de cobertura y mantequilla a partes iguales (no cobertura solo, ya que cuartea por la acción del frí­o).

Materiala: Gozogintza

Piquet Carret.- Prestatu estalki bat osagai hauekin:: Piquet Carret.- Preparar una cobertura con:

Materiala: Gozogintza

Urtu estalkiaren 3/4 gehienez ere 50 ºC-tan eta gutxienez 45 ºC-tan, guztiz kristalgabetzeko. Fundir 3/4 partes de la cobertura a una temperatura no superior a 50ºC y no inferior a 45ºC, para su total descristalización.

Materiala: Gozogintza

estalkiak eta suzedaneoak. coberturas y sucedáneos.

Materiala: Gozogintza

Estalkiak ez badu behar adinako jariakortasunik, kakao-gurinaz areagotu beharko da. De no tener suficiente fluidez la cobertura, hay que aumentarla con la manteca de cacao.

Materiala: Gozogintza

Hori da estalkiak eta suzedaneoak bereizten dituen osagaia. Este es el ingrediente que distingue las coberturas de los sucedáneos.

Materiala: Gozogintza

estaldura > cobertura (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Betegarriek azukreak edo esnegain harrotuak emandako sendotasuna hartzen dute, edo baita harekin homogeneizatutako estaldura baten gogortasuna ere. Los rellenos en cambio, adoptan la consistencia que les da el azúcar, la nata montada o incluso la dureza de una cobertura homogeneizada con esta.

Materiala: Gozogintza

Oso gogorra da hozten denean; lan-tenperaturan, ordea, estaldurei jariakortasun dezente ematen die. Posee una gran dureza cuando se enfría, en cambio, a temperatura de trabajo, da un notable grado de fluidez a las coberturas.

Materiala: Gozogintza

Kontuan hartu behar da hiru estalduren suzedaneoak daudela. Teniendo en cuenta que hay sucedáneos de las tres coberturas.

Materiala: Gozogintza

Horiek estalduren aldean duten bereizgarria hau da: suzedaneoei, kakao-gurina atera eta kakaoarenak ez diren koipeez ordezten zaie. Estos se diferencian de las coberturas en que a los sucedáneos, se les extrae la manteca de cacao y se sustituye por grasas no propias del cacao.

Materiala: Gozogintza

Estalduren eta suzedaneoen osagai-taula: Cuadro de ingredientes de coberturas y sucedáneos:

Materiala: Gozogintza

Alabaina, inoiz ez dute estalduren testura izango eta, jakina ez eta zaporea ere. Eso sí­ nunca tendrán la misma textura que las coberturas y por supuesto ni sabor.

Materiala: Gozogintza

ESTALDUREKIN LAN EGITEKO GOMENDATZEN DIREN TENPERATURAK: TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA TRABAJAR LAS COBERTURAS:

Materiala: Gozogintza