circuito Bilatu circuito testuinguru gehiagotan

1
zirkuitu > circuito (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beste zenbaitetan, batez ere plakan modu matrizialean ezarritako zirkuitu integratu digitalak nagusitzen direnean, hori da memoria bankuen kasua, interesgarria da 3-156 irudian erakutsitako elikatze-pisten kokapena. En otras ocasiones, en particular cuando predominan en la placa circuitos integrados digitales dispuestos matricialmente, tal es el caso de los bancos de memoria, es interesante la disposición de pistas de alimentación mostrada en la figura 3-156.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bypass kondentsadoreak zirkuitu digitaletan Condensadores de bypass en circuitos digitales

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Kommutazioan lan egitean, zirkuitu digitalek ez dute elikatze-iturriko korrontearen etengabeko kontsumorik; ondorioz, horren eraginez, tentsioa eror daiteke eta hori kaltegarria izan daiteke behar bezala funtzionatzeko. Al trabajar en conmutación los circuitos digitales no tienen un consumo constante de corriente de la fuente de alimentación, lo que puede provocar caí­das de tensión perjudiciales para su correcto funcionamiento.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

3-141 irudian zirkuitu nagusiko IN etiketa aldatuko dugu. 3-141 modificamos la etiqueta IN del circuito principal.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

( SYNCHRONIZE ACROSS komandoak zirkuitu bat inplementatzen duten bloke hierarkikoen pinak eguneratzen ditu, bloke horietako edozein pinetan egindako aldaketekin. ( SYNCHRONIZE ACROSS, actualiza los pines de los bloques jerárquicos que implementan un mismo circuito con los cambios hechos en los pines de cualquiera de ellos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Zirkuitu integratuak Circuitos integrados

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

9) Normalean, zirkuitu integratuetako elikadura pinak ez dira ikusten eskemaren orrialdean eta 9) Normalmente los pines de alimentación de los circuitos integrados no son visibles en la página del esquema y

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Demagun JP1 konexio-blokea ipintzen dugula TTL edo CMOS txipak dituen zirkuitu digitala elikatzeko, elikatze-iturria kanpokoa delako. Supongamos que colocamos una regleta JP1 para alimentar un circuito digital que contiene chips TTL o CMOS porque la fuente de alimentación es externa.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Programa honek osagaien eta beste elementu laguntzaile batzuen sinboloak erabiltzen ditu zirkuituak irudikatzeko. Este programa utiliza sí­mbolos de componentes y otros elementos auxiliares para representar circuitos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

O Inprimatutako zirkuitua trazatzeko editore grafikoa. O Un editor gráfico para el trazado del circuito impreso.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

zirkuitu > circuito (755 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hemen proposatzen dugun lana hau da: aurreko jarduerako zirkuitua hartu eta sarrera- nahiz irteera-erregistroetako irteeretako balio logikoak denbora-diagrama batean islatzea, zirkuitu transmisoreak 4 zenbakia igortzen duela pentsatuz. Jo dezagun sarrera-kronograma irudi honetan ageri dena bezalakoa dela. EL trabajo propuesto es reflejar en un diagrama de tiempos, la evolución de los valores lógicos en las salidas del registro de entrada y del registro de salida, en el circuito del ejercicio anterior, cuando el número enviado desde el circuito transmisor es el 4. Supóngase un cronograma de entrada como el que se indica a continuac

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hemen proposatzen dugun lana hau da: OrCAD tresna informatikoarekin aurreko jarduerako zirkuitua simulatzea, eta proposatutako sarrera-kronogramarako zirkuitu horren funtzionamendua egiaztatzea. EL trabajo propuesto es el de simular con la herramienta informática OrCAD el circuito del ejercicio anterior, comprobando su funcionamiento para el cronograma de entrada propuesto.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hau da simulatu beharreko zirkuitua: El circuito adecuado para realizar la simulación es:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Bi 74160 kontagailuak kaskadan konektatuz, zirkuituak zenbaketa zuzena egingo du 59ra iritsi arte. Sarrerako pultsuen igoera-saihetsean (hamarrekoak), bigarren kontagailuak ez du 6ra pasa behar, horren ordez 0n hasi behar du berriz. Beraz, hamarrekoen kontagailuan 6 balioa agertzeak bigarren kontagailuan reset-egoera sorrarazi behar du, SR* sarrera 0 egoerara eramanez. Horretara Conectando dos 74160 en cascada, el circuito realizará la cuenta de forma correcta hasta el 59. En el siguiente flanco de subida de los pulsos de entrada el segundo contador (decenas), no debe pasar a 6, si no que debe iniciarse de nuevo en 0. Por tanto, la aparición del 6 en el contador de las decenas, debe provocar la condición de reset en el segundo contador, llevando la entrada SR* a 0. Esto se consigue con una puerta NAND que d

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Simulazioa egiteko, zirkuituan aldaketa hauek egin behar dira: Para la realización de la simulación háganse los siguientes cambios en el circuito:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

OrCad aplikazio informatikoarekin simulazioa behar bezala egiteko zirkuitu egokia hau da: El circuito adecuado para la realización de la simulación con la herramienta informática OrCad es:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Hau da zirkuituaren eskema: El esquema del circuito es el siguiente:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Aurreko jardueran zirkuitu konbinazionalak erabiltzen dituen sistema digital batekin egin dugu lan (kodetzaileak eta multiplexadoreak), baita desplazamendu-erregistroekin (aurreko jardueran sistema horretarako konfiguratu ditugu) eta kontagailuekin ere. En la actividad anterior, se trabajó un sistema digital que utiliza circuitos combinacionales (codificadores y multiplexores) registros de desplazamiento (configurados para este sistema en la actividad anterior) y contadores.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Bigarren igoera-saihetsean, zirkuitua karga paralelo sinkrono-moduan dago, eta Pn sarreretako balioa (0d) Qn irteeretara transferitzen da. En el segundo flanco de subida, el circuito está en el modo de operación carga paralelo sí­ncrona y el valor presente en las entradas Pn (0d), se transfiere a las salidas Qn.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

3, 4, eta 5. igoera-saihetsetan, sekuentziaren hasierako baliotik aurrera, zirkuituak goranzko zenbaketa egiten du, 2. saihetsean karga paraleloa eraginez (kasu honetan, 0d, baina sekuentzia beste edozein balioan hasi daiteke). En los flancos 3, 4 y 5 el circuito realiza la cuenta ascendente, a partir del valor de inicio de la secuencia, forzado por la carga paralelo en el flanco 2, (en este caso el 0d, pero podría iniciarse la secuencia en cualquiera otro valor).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria