emisor Bilatu emisor testuinguru gehiagotan

1
igorle > emisor (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Idatzizko komunikazioan igorleak ez du lortzen atzeraelikadura berehala, eta ez dago aukerarik hitzik gabeko komunikaziorako Hori dela eta, komunikazio idatziak honako ezaugarri hauek izan beharko ditu beti: En la comunicación escrita el emisor no puede obtener una retroalimentación inmediata ni tampoco hay posibilidad de comunicación no verbal, por ello, deberá siempre presentar los siguientes rasgos:

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Haren ezaugarri nagusiak dira, batetik, berehalakotasuna, eta, bestetik, igorleen eta hartzaileen aldibereko presentzia. Se caracteriza por la inmediatez y la presencia simultánea de emisores y receptores

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hartzaileak igorlearen mezua uler dezan, bi aldeek izan behar dute horretarako jarrera aurrez. Para que el receptor entienda el mensaje del emisor ambos deben tener predisposición para ello.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Gaia aldez aurretik ezarrita egon ohi da, eta, hari esker, igorleak planifikatu egiten du hitzaldia El tema suele establecerse previamente lo que permite al emisor planificar su intervención

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Komunikazio-prozesuan, igorleak eta hartzaileak kode berbera baliatu behar dute, komunikazioa posible izan dadin. En el proceso comunicativo, el emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Igorleak emandako informazioak egiazkoa, autentikoa eta ahalik eta inpartzialena izan behar du; hau da, objektiboa. la información transmitida por el emisor debe ser veraz, auténtica, y lo más imparcial posible, es decir, objetiva.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Igorleak hitzak modu jarraituan erabiltzeko erraztasuna. Consiste en la facilidad del emisor para utilizar las palabras en forma continua.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Igorleak hartzaileari helarazten dion informazioa Información que el emisor envía al receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Igorlearen eta hartzailearen arteko konexioa ezartzen duen elementu fisikoa. Elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Kodeari esker, igorleak prestatu egiten du mezua eta hartzaileak berriz, interpretatu. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

emisore > emisor (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
basea emisorearen gainetik (gutxi gora-behera) 0,7 V baino gehiagora dagoenean, eta baseari behar adina korronte ematen zaionean, transistoreak eroan egiten du, eta asetasun-egoeran sartzen da (eroaten duenean, gehienetan, asetasun-egoeran egiten du, lan-metodo horretan gehienezko intentsitatea baitago). cuando la base es 0,7 V (aproximadamente) mas positiva que el emisor y se proporciona suficiente corriente a la base, el transistor conduce y entra en saturación (cuando conduce, normalmente lo hace en saturación ya que, la intensidad es máxima en este modo de trabajo).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Teorian, asetasun-egoeran, irudian ageri den bezala, transistorea kolektore eta emisorearen arteko etengailu itxia da. Idealmente, en saturación, el transistor actúa como un interruptor cerrado entre el colector y el emisor, como ilustra la figura.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Basea emisorearen gainetik 0,7 V baino gutxiagora dagoenean, transistoreak ez du eroaten, eta, irudian ageri den bezala, kolektore eta emisorearen arteko etengailu ireki bat da. Cuando la base está a menos de 0,7 V por encima del emisor, el transistor no conduce, y actúa como un interruptor abierto entre el colector y el emisor como muestra la figura.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

3 terminaleko (emisorea, basea eta kolektorea) transistore bipolarraren sinboloa irudian ageri dena da. El sí­mbolo del transistor bipolar con sus 3 terminales (emisor, base y colector) es el representado en la figura.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

igorle > emisor (68 testuinguru)
eu testuak es testuak
Igorlearen eta hartzailearen arteko datu-fluxua softwarearen bidez kontrolatzen da. El flujo de datos entre emisor y receptor se coordina por software.

Materiala: Industria komunikazioak

Mezu batek hartzaile bat eta igorle bat du. Un mensaje tiene un destinatario y un emisor.

Materiala: Industria komunikazioak

Igorletik hartzailera transferitutako osagai bitarren, karaktereen edo blokeen batez besteko kopurua, denbora unitateko. Número medio de elementos binarios, caracteres o bloques transferidos por unidad de tiempo desde el emisor hasta el receptor.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Igorletik hartzailearengana iristeko datu-pakete batek egiten duen bidea, bai zuzenekoa, bai erdian jarritako nodoetan barrena egiten duena. Camino que sigue un paquete de datos para ir desde el emisor hasta el receptor, bien de forma directa o a través de nodos intermedios.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Komunikatzeko modu horrek, gutxienez, bi lagun eta transmisio-bide bat eskatzen ditu; transmititzen duenari igorle esaten zaio eta jasotzen duenari hartzaile; transmisio bidea, berriz, airea litzateke, edo, guri dagokigunez, telefono-sarea. Esta forma de comunicarse requiere la existencia de al menos dos personas y un medio de transmisión; a la persona que transmite se le llama emisor y a la que recibe, receptor, constituyendo el medio de transmisión el aire o en el tema que ocupa nuestro caso, la red telefónica.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Datuak igorletik abiatzen dira eta geruza bakoitzak kontrol-datuak gehitzen dizkio, geruza fisikora iritsi arte. Los datos parten del emisor y cada capa le adjunta datos de control hasta que llegan a la capa fí­sica.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Datuak etengabe edo tarteka bidal daitezke igorlearen eta hartzailearen artean. Los datos pueden ser enviados de una forma continuada o a diferentes intervalos entre emisor y receptor.

Materiala: Industria komunikazioak

Nolabaiteko frekuentziarekin igorleak pultsu bat bidal dezake, nahi duen sinkronizazio-maila lortzeko. Con cierta regularidad el emisor puede enviar un pulso para que se inicie el grado de sincronización deseado.

Materiala: Industria komunikazioak

Eta transmisio-denbora ere izango dugu, ttr, hots, edozein igorlek bit-trama transmititzeko behar duen denbora. Y también el tiempo de transmisión, ttr, tiempo que tarda cualquier emisor en transmitir una trama de bits.

Materiala: Industria komunikazioak

Igorleak transmisio-bidearentzat duen interfazearen araberakoa izango da hori. Depende de la interfaz del emisor al medio de transmisión.

Materiala: Industria komunikazioak