egoitza Bilatu egoitza testuinguru gehiagotan

1
egoitza > residencia (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hainbat zentrotan, erabiltzaileak ordaindutakoaren araberakoa ez den pentsioaren bidez ordaintzen du egoitza, baina hori egoitza-zerbitzuaren eta erabiltzailearen tipologiaren araberakoa izango da. En muchos centros el usuario paga la residencia a través de su pensión no contributiva (PNC), pero ello dependerá del servicio residencial y de la tipología del usuario.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezinduentzako egoitzek bizikidetza-unitatean behar bezalako arreta eskaini ezin dieten pertsonei edo familia-integrazio arazo larriak dituztenei eskaintzen diete arreta. Las residencias para discapacitados atienden a aquellas personas que difí­cilmente pueden ser atendidas adecuadamente en su unidad de convivencia o bien a aquellas otras que presentan serios problemas de integración familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hirugarren adinekoentzako egoitzak honela sailkatzen dira: Las residencias de la tercera edad se clasifican en:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Laguntza behar dutenentzako egoitzak. Residencias de asistidos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egoitza mistoak. Residencias mixtas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Urritasunak dituzten pertsonentzako egoitzak Residencias para personas con discapacidades

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ostatua hartzen duten taldeen arabera sailka ditzakegu egoitzak: hirugarren adinekoenak, urritasunak (fisikoak edo psikikoak) dituzten pertsonenak, buru-osasuneko arazoak (egoitza-etxea) dituzten pertsonenak eta adingabeenak. En función del colectivo que alojan, existen residencias para la tercera edad, para personas con diferentes discapacidades (fí­sicas o psí­quicas), para personas con problemas de salud mental (casa-hogar) y para menores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera askotarikoa eta gero eta handiagoa da, eta, horri erantzuteko, hainbat bizikidetza-baliabide sortu dira: familiari arreta emateko zerbitzuak (etxean bertan nahiz etxetik kanpo), egoitzak, eguneko zentroak, babespeko pisuak, harrera-etxeak eta abar. Servicios de atención a la familia (ya sea en o fuera del domicilio), residencias, centros de día, pisos tutelados, casas de acogida, etc., son algunos de estos recursos convivenciales, que se han ido creando para dar respuesta a la creciente y diversa demanda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

hemen sartzen dira eguneko zentroak eta egoitzak. en la que se incluyen los centros de día y las residencias.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrek guztiak eskuragarri dauden zerbitzu guztiekin batera egon behar du: telelaguntza, eguneko zentroak, aldi baterako egonaldietarako egoitzak, etxeko laguntza soziosanitarioa, zainketa aringarriak, zaintzeko gaitasunetan eta komunikazioan trebatzea zaintzatik eratorritako arazoak eta arazo afektiboak gainditzeko, adinekoarentzako eta zaintzailearentzako laguntza psikologikoa, errehabilitazioa, konpainia... Todo ello debe ir combinado con todos los servicios disponibles, como son la teleasistencia, los centros de día, las residencias de estancia temporal, la atención sociosanitaria de tipo domiciliario, los cuidados paliativos, la formación en habilidades de cuidados y en comunicación para afrontar problemas derivados de ésta y de problemas afectivos, la intervención psicológica tanto para el mayor como para sus

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

egoitza > residencia (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hirugarren adinekoen egoitzan eskaintzen den arreta erabiltzailearen autonomia- eta independentzia-mailaren araberakoa izango da. La atención en una residencia de la tercera edad depende del grado de autonomía e independencia que conserva el usuario.

Materiala:

Titulartasunaren arabera, hirugarren adinekoentzako egoitzak publikoak, pribatuak eta pribatu itunduak izan daitezke. Según su titularidad, las residencias de la tercera edad pueden ser públicas, privadas y privadas concertadas.

Materiala:

Hirugarren adinekoentzako egoitzak Residencias para la tercera edad

Materiala: