cuidado Bilatu cuidado testuinguru gehiagotan

1
arreta > cuidado (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haur-hezkuntzako edo lehen hezkuntzako ikastegietan arreta handia jarri beharko dute estimulu horiek guztiak haurren eskura jartzekoa. Hortaz, egokitu egin beharko dituzte leku irekiak adibidez, patioa, hor hasiko baitira kirola egiten, korrika ibiltzen, elkar harrapatzen eta nahierara asaskatzen, eta leku itxiak ere bai jolas dramatikoetan ibili, eta jostailuak, mozorroak, txotxongiloak eta panpinak egingo baitituzte. Desde los centros infantiles o escuelas de primaria se ha de tener gran cuidado de poner al alcance de los pequeños todos estos estí­mulos, con la adecuación de espacios abiertos, como el patio, donde comenzarán a practicar algunos deportes, o donde podrán correr, pillarse y desahogarse libremente, o bien los espacios cerrados, donde se practicarán los juegos dramáticos, donde el pequeño elaborará sus propios

Materiala: Jolasaren metodologia

Begien egoera hobetzeko, arreta handiz garbitu behar dira, zornea eta zarakarrak kendu, eta ondo lehortu, eskuoihal garbi bat erabilita. Para ayudar a mejorar la condición de los ojos es conveniente lavarlos con cuidado para eliminar el pus y las costras y después se han de secar con una toalla limpia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Arreta berezia izan objektu zorrotzekin: Tener especial cuidado con los objetos punzantes:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lorategiko tresnekin arreta berezia eduki behar da, beti gordeta egon behar dute. Hay que tener especial cuidado con las herramientas de jardinería, han de estar siempre guardadas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Plantxarekin arreta berezia izan behar da. Hay que tener especial cuidado con la plancha.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Arrisku hori ahalik eta gehien murrizteko, elikagai prestatu eta gordinen arteko kontaktua saihestu behar da eta instalazioetako eta tresnen higienearen zaintzarekin arreta handiz jokatu beharko da. Para reducir al máximo este riesgo, se deberá evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados, y se extremará el cuidado de la higiene de las instalaciones y los instrumentos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bigarren hitza gehiago aldatu ohi da, haurrak lehenengo hitzean jartzen duelako enfasia eta arreta. Izan ere, oraindik ezin ditu ondo ahoskatu horrenbeste silaba jarraian. Horregatik, parentesi artean markatu dugu gertatu ohi den aldaketa, ez ahoskatzeko gai ez delako, baizik eta testuinguru horretan beharbada ez duelako ahoskatuko. La segunda palabra suele sufrir más modificaciones porque el niño pone énfasis y cuidado en la primera, ya que todavía no es capaz de pronunciar tantas sí­labas seguidas de forma correcta; por ello entre paréntesis está marcada la variación que se produce, no porque no sea capaz de pronunciarla, sino porque en ese contexto puede que no la pronuncie.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

2
zaintza > cuidado (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Norberaren babeserako eta zaintzarako laguntzak. Ayudas para la protección y el cuidado personal.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Baliabide horien artean, laguntza pertsonala eta oinarrizko zaintzak nabarmendu behar dira. Entre estos recursos, el apoyo personal y los cuidados básicos ocupan un lugar destacado.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiako, gizarteko, laneko eta etxeko antolaketa indartzea, baita seme-alabekiko harremana eta haien zaintza ere. Potenciación de la organización familiar, social, laboral y doméstica, así­ como de la relación y el cuidado de los hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pertsona adinduaren zaintza Cuidado de la persona mayor

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hori dela eta, beharrezkoa da gizarte-politikak komunitatearen zaintza eta familiarentzako laguntza-programak sustatzera zuzentzea. Por ello es necesario que las polí­ticas sociales se orienten a favorecer los cuidados en la comunidad y los programas de apoyo a la familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxearen zaintza Cuidado de la casa

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

I Baratzaren zaintza: ^ El cuidado del huerto:

Materiala: Jolasaren metodologia

I Animalien zaintza: I El cuidado de los animales:

Materiala: Jolasaren metodologia

Jakina da, beste ugaztun batzuen aldean, haurra oso babesgabe egoten dela jaioberritan, eta, bizirik irauteko, bizi den talde sozialaren laguntza eta zaintza behar dituela, bereziki, inguruko helduena. Ahora bien, a diferencia de otros mamí­feros, el niño cuando nace se encuentra muy indefenso, su supervivencia depende de la ayuda y cuidado del grupo social donde vive, especialmente de los adultos que le rodean.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

- Norberaren buruaren zaintza - Cuidado propio

Materiala: Ezintasuna

zainketa > cuidado (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
-zainketa aringarriak -cuidados paliativos

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrek guztiak eskuragarri dauden zerbitzu guztiekin batera egon behar du: telelaguntza, eguneko zentroak, aldi baterako egonaldietarako egoitzak, etxeko laguntza soziosanitarioa, zainketa aringarriak, zaintzeko gaitasunetan eta komunikazioan trebatzea zaintzatik eratorritako arazoak eta arazo afektiboak gainditzeko, adinekoarentzako eta zaintzailearentzako laguntza psikologikoa, errehabilitazioa, konpainia... Todo ello debe ir combinado con todos los servicios disponibles, como son la teleasistencia, los centros de día, las residencias de estancia temporal, la atención sociosanitaria de tipo domiciliario, los cuidados paliativos, la formación en habilidades de cuidados y en comunicación para afrontar problemas derivados de ésta y de problemas afectivos, la intervención psicológica tanto para el mayor como para sus

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zaintza bereziak Cuidados especiales

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Osasun-egoera onean hazteko eta garatzeko eskubidea du; horretarako haurrari nahiz haren amari zainketa bereziak eskaini behar zaizkie, baita jaio aurretiko eta jaio ondorengo laguntza ere. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Kasu larrietan, ospitaleratu egin behar da gaixoa, zainketa intentsiboetarako eta oxigenoa emateko. En casos de gravedad se requiere la hospitalización para cuidados intensivos y administración de oxí­geno.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

haurrekin ez da erabiltzen, haurra berez ez baita gai teknika horrek eskatzen dituen zainketak, akoplamendua eta erantzukizunak bere gain hartzeko. En niños no se utiliza porque requiere una serie de cuidados, acoplamiento y responsabilidades para las que el niño no está inicialmente capacitado.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Nabarmendu beharrekoa da zahartzaroko dementzia edo alzheimer gaixotasuna duten adinduentzat gero eta egoitza-arretaren behar handiagoa dagoela; pertsona horiek arreta eta zainketa zehatzak eta teknikoak behar dituzte lagundutako egoitzetan. Hay que destacar que cada vez hay una mayor necesidad de atención residencial de personas ancianas con demencia senil o enfermas de Alzheimer, las cuales necesitan de atención y cuidados especí­ficos y técnicos en residencias asistidas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, gaixotasun terminala duen pertsonaren (zainketa aringarriekin lotutako guztiarekin), edo gaixotasun kronikoa duen gaixoaren araberakoa izango da. Por ejemplo, dependerá si se trata de una persona con una enfermedad terminal con todo lo relativo a los cuidados paliativos o, por ejemplo, si es un paciente con una patología crónica.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lehenengo urteetan umeek, beren ongizateari eusteko, behar hauek asetzeko zainketa eta laguntza oro behar dute: elikadura, higienea, atsedena eta komunikazioa, nagusiki. En los primeros años las criaturas necesitan, para mantener su bienestar, toda una serie de cuidados y atenciones centrados en estas necesidades y que son principalmente la alimentación, la higiene, el descanso y la comunicación.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

zaintza > cuidado (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alde batetik, bezeroak eskatuko du zuzendari tekniko eta artistikoak irudia aztertzea, bere eskaera posibleekin (helburu edo/eta beharrekin) nahiz modako joerekin erlazionatuz; analisiaren emaitza egin litezkeen aldaketen eta eraldaketen arabera eta bezeroaren beharrizanen arabera ebaluatzea; zaintza eta eraldaketa estetikoen proposamen bat planteatzea, ileari, azkazalei edota Por un lado, el cliente requerirá que el diretor técnico-artí­stico analice la imagen relacionandola con sus posibles demandas( objetivos y/o necesidades) y con las tendencias de moda; que evalúe el resultado del analisis de acuerdo con las posibilidadess de cambios y transformaciones que puedan realizarse y las necesidades del cliente; que plantee una propuesta técnica de cuidados y

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Estetikak eta gorputzaren zaintzak garrantzi handia hartu zuten. La estética y cuidado corporal adquieren gran importancia.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Izan ere, emakumeek inoiz baino gehiago erakutsi nahi dute profesionaltasunak ez duela zertan edertasunarekin eta horrek eskatzen duen zaintzarekin bateragaitza izan. Las mujeres quieren demostrar más que nunca que su profesionalidad no está reñida en ningún caso con su belleza y los cuidados que esta necesita.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Bere aldetik, gizonezkoak ez du atzean geratu nahi izan, gero eta gehiago kezkatzen da bere fisikoaz, eta produktu kosmetikoak erabiltzen, modaren joerei jarraitzen eta zaintza pertsonalaz arduratzeagatik ez lotsatzen hasi da. A su vez, el hombre no querrá ser menos, y empieza también a preocuparse cada vez más por su fí­sico, a utilizar productos cosméticos, a seguir las tendencias de la moda y a no avergonzarse de dedicarse a los cuidados personales.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Irudi pertsonalaren zaintza. El cuidado de la imagen personal.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ile-apaindegi batek eskaintzen dituen zerbitzu guztiek edergintzarekin eta ilearen zaintzarekin zerikusia badute ere, askotarikoak izaten dira; beraz, zerbitzu horien protokoloa egiteko, egingo den lan-motaren arabera sailkatu behar ditugu lehenik bezeroak. Aunque todos los servicios que ofrece un salón de peluquería estén relacionados con el embellecimiento y el cuidado del cabello, son de í­ndole muy variada; por tanto, para protocolizar dichos servicios debemos, en primer lugar, c1asificarlos en función del tipo de trabajo que se va a realizar.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Bizarra eta bibotearen zaintza bi teknikaz egin daiteke: Los cuidados de la barba y el bigote se pueden realizar mediante dos técnicas:

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Egin daitezkeen zuzenketa bakarrak luzera, forma eta koloreari dagozkionak soilik dira, alterazio ez-patologikoen zaintzaz gain. Las únicas correcciones que se pueden hacer en las uñas son las relacionadas con la longitud, forma y color, además de los cuidados de las alteraciones no patológicas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Orrazkeraren eta manikuraren zaintza. El cuidado de nuestro peinado y manicura.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Bezeroari zaintza horiei buruzko aholkuak ematea eta kasu bakoitzean kosmetikorik egokienak hautatzea izango da ile-apaintzailearen funtzio nagusietako bat. Asesorar a la cliente sobre estos cuidados y seleccionar los cosméticos más sadecuados en cada caso será una de las principales funciones del profesionald de la peluquería .

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko