erosketa-prezio Bilatu erosketa-prezio testuinguru gehiagotan

1
erosketa-prezio > precio de adquisición (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erosketa-prezioaren edo produkzio-gastuaren arabera baloratuko dira. Se valorarán por su precio de adquisición o su coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa-prezioaren eta ekoizpen-kostuaren arteko desberdintasuna. Diferencia entre el precio de adquisición y el de coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Modu fidagarrian baloratu ezin daitezkeen elementuak erosketa-prezioan kontabilizatuko dira. Los elementos que no puedan valorarse de forma fiable se contabilizarán por el precio de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Oro har, nazio-monetara bihurtzeko erosketa-prezioari edo ekoizpen-kostuari erosketa bakoitza egiten deneko datan indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatzen zaio, eta balio hori erabiliko da izakinak baloratzeko identifikazio espezifikoaren irizpidea aplikatzen bada, baita PMP, FIFO, LIFO edo antzekoak aplikatzen badira ere. Como norma general su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración será la que se utiliza tanto si se aplica el criterio de identificación especí­fica para la valoración de existencias, como si se aplican el PMP, FIFO, LIFO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskuratze-prezioan baloratuko dira (erosketa-prezioa gehi operazioari atxikitako gastuak), eta Balantzearen aktiboan sailkatuko dira, enpresan egotea espero den denboraren arabera. Se valorarán por el precio de adquisición (precio de compra más gastos inherentes de la operación) clasificándose en el activo del Balance en función de la permanencia esperada en la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa-prezioaren printzipioa hausten duelako. Porque quiebra el principio de precio de adquisición

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Alabaina, txikizkako merkataritzako enpresentzat salbuespena dago, hornitzaile askoren erreferentzia desberdin asko dituztelako eta erosketa-prezioak ere desberdinak direlako; beraz, haiek zenbatetsitako salmenta-balioari ohiko merkataritzako marjina gordina kenduta balora dezakete inbentarioa. Pero de forma excepcional para las empresas comerciales minoristas, que manipulan muchas referencias diferentes, procedentes de varios proveedores y con precios de adquisición también diferentes, pueden valorar el inventario aplicando el valor de venta esperado menos el margen bruto comercial habitual.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOren arabera (13.4. araua), ondasun baten merkatu-balioa erosketa-prezioa edo ekoizpen-kostua baino baxuagoa denean, ondasun hori merkatuko balioaren arabera baloratuko da (baxuena), eta horretarako behar den hornidura zuzkituko da balio-galera itzulgarria denean (hau da, prezioak berriro gora egin dezakeenean). El PGC (norma 13a.4) contempla que cuando el valor de mercado de un bien sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se valorará ese bien al norma 13a.4) contempla que cuando el valor de mercado de un bien sea inferior a su precio" target="_blank">norma 13a.4) contempla que cuando el valor de mercado de un bien sea inferior a su precio de mercado (el inferior), dotando a tal efecto la oportuna provisión cuando la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa-prezioa EZ DA HORNIDURARIK ZUZKITUKO Erosketa-prezioa > Merkatu-prezioa-> HORNIDURA ZUZKITUKO DA Precio de adquisición NO PROCEDE DOTAR PROVISIÓN Precio de adquisición > Precio de mercado -> PROCEDE DOTAR PROVISIÓN

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Izakinak erostean kargatzen den zeharkako zergen zenbatekoa (esaterako, kengarria ez de BEZa) kasu batean soilik sartuko da erosketa-prezioan; hain justu, Ogasun Publikotik zuzenean berreskura ez daitekeenean. El importe de los impuestos indirectos (ejemplo, el IVA no deducible) que gravan la adquisición de las existencias sólo se incluirá en el precio de adquisición cuando dicho importe no sea recuperable directamente de la Hacienda Pública.

Materiala: Kontu-ikuskaritza