ikasle Bilatu ikasle testuinguru gehiagotan

1
Ikasleak aljebra-eskola batean.
Ikasleak aljebra-eskola batean.
ikasle > estudiante (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehen Hezkuntzako 2. mailako ikaslea Estudiante de 2º primaria

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

(7) Informazio gehiagorako, ikasleek orrialde elektroniko hauetako edozeinetara jo dezakete: (7) A fin de ampliar la información los estudiantes se pueden dirigir a cualquiera de estas páginas electrónicas:

Materiala: Jolasaren metodologia

Funtsean, ikasle-pisuek edo adiskidetasun-harremanek osatzen dituzte. Formadas básicamente por pisos de estudiantes o relaciones de amistad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

DBHko 3. mailako ikaslea Estudiante de 3º de ESO

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezagunenak eta eztabaidatuenak agian unibertsitateko tasak izango dira, ikasleek unibertsitatean matrikula egiteagatik ordaintzen dituztenak. Quizás las más famosas y polémicas sean las tasas universitarias donde los estudiantes pagan a cambio de su matrí­cula en la Universidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

ikasle > alumno (67 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hauek dira aintzat hartu beharreko beste zenbait alderdi: guraso eta irakasleen inplikazioa heziketa-prozesuan, eta irakasleak ikasleen jatorrizko kulturen oinarrizko alderdietan gehiago trebatzea. Otros aspectos que se deberán tener en cuenta son la implicación de padres y profesores en el proceso de inserción educativa y la ampliación de la formación a profesores sobre los aspectos básicos de la cultura original de los alumnos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Azken helburua da ikaslea edozein ingurunetan (ezaguna edo ez) ondo mugi dadila lortzea, eta hori modu seguruan, eraginkorrean eta independentean egin ahal izatea. El objetivo último es conseguir que el alumno se desplace de forma propositiva en cualquier entorno, familiar o no, y que lo lleve a cabo de manera segura, eficiente e independiente.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

I Neska-mutilek osasun-hezkuntzan modu aktiboan parte har dezaten sustatu behar da, betiere metodo asko erabilita eta ikasleen ezaugarri indibidualak errespetatuta. I Se ha de fomentar la participación activa de los niños y niñas en la educación para la salud, utilizando métodos variados y respetando las caracterí­sticas individuales de los alumnos y alumnas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ikasle batzuen hazkundea interpretatu behar da (taula atxikitako dokumentuan), eta, era berean, anomalia batzuk daudela ikusita jarraibideak ezarri behar dira, familiekin komunikazioan jartzeko eta jarduteko. Se trata de interpretar el crecimiento de varios alumnos (tabla en documento adjunto), y a la vez de establecerpautas de actuación y de comunicación con las familias ante algunas anomalías.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ikaslea Alumno

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gainera, aurreiritzi eta estereotipo horiek haurrarengandik hurbilen dagoen giroan ere aurkitzen baditu, bistan da ikaslearen pentsamendua estereotipatua eta aurreiritziduna izango dela. Y si a esto unimos que estos prejuicios y estereotipos son reforzados a menudo por el ambiente más próximo del niño, es obvio que el pensamiento del alumno va a ser estereotipado y prejuicioso.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irakasle arduradunak eta ikasleek xehetasun hauen arabera ebaluatuko dute prozesua: El profesor responsable y los alumnos evaluarán el proceso a través de la siguiente pauta de observación.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

senideei eta López Vicuña Eskolako lankide eta ikasleei, liburu hau argitara eman ahal izateko adorea eman diguzuelako. familiares, compañeros y alumnos de la Escuela López Vicuña, que nos habéis animado para conseguir hacer posible este libro.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Ondoren, ikasle atzerritarren edo minusbaliotasunen bat duten ikasleen normalizazio-prozesua bultzatzeko oinarrizko gomendio batzuk azalduko ditugu. Seguidamente se expondrán algunas recomendaciones básicas para favorecer el proceso de normalización de alumnos extranjeros o de los alumnos con alguna discapacidad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Giza baliabideez ari garenean, bikoizturei, espezialistei eta praktiketan eduki daitezkeen ikasleei buruz ari gara. Cuando se habla de recursos humanos se está refiriendo a los desdoblamientos, los especialistas y los alumnos que se pueden tener en prácticas.

Materiala: Jolasaren metodologia

2
ikasle > alumnado (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haren asmoa zen baliabide urriak zituzten adingabeak gizarteratzea, lanbide bat ikasiz; izan ere, konfiantza handia zuen haurren aukeretan, eta ikasleen premien zerbitzura zeuden pertsonatzat hartzen zituen hezitzaileak. Su intención era integrar socialmente a los menores de escasos recursos a través del aprendizaje de un oficio, pues tenía gran confianza en las potencialidades de los niños y concebía a los educadores como personas al servició de las necesidades del alumnado.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

II. tituluan, berariazko hezkuntza-laguntza behar izateagatik arrunta ez den hezkuntza-arreta behar duten ikasle taldeak jorratzen dira, eta zeregin hori betetzeko behar diren baliabideak finkatzen dira, ikasle horiek erabat sartu eta integra daitezen. En el Tí­tulo II se aborda los grupos de alumnado que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad especí­fica de apoyo educativo y establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Lege honetan aitortzen da, lehen aldiz, gaitasun intelektual handiak dituzten ikasleek berariazko arreta behar dutela. Con esta ley se reconoce por primera vez la atención especí­fica que necesita el alumnado con altas capacidades intelectuales.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

ikasleak, irakasleak, aita-amak eta komunitatea, oro har. el alumnado, el profesorado, las madres y los padres y la comunidad en general.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Eskola-kontseiluetan parte hartzeari buruz, R. Feitok adierazten du irakasleen parte-hartzea erabatekoa dela, gurasoena partzialaren eta sasi parte-hartzearen artean dagoela nahiz eta ohikoena azkena izan, eta, ikasleena, berriz, sasi parte-hartzearen adibide garbia dela. R. Feito, en referencia a la participación en los consejos escolares, afirma que la participación del profesorado sería plena, la de los padres y madres oscilaría entre la parcial y la pseudoparticipación -aunque la más frecuente sea la última- y la del alumnado sería un rotundo ejemplo de pseudoparticipación.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Plan horiek ikasle guztiei daude zuzenduta (0-18 urte bitarte), baina sentsibilitate berezia dute gizarte-sektore hauskor eta urrakorrenekiko, elkarbizitza eta gizarteratzea sustatzearren, aukera-berdintasun handiagoa eta gizarte-itxaropen hobeak egon daitezen. Estos planes están dirigidos a todo el alumnado (de 0 a 18 años), pero tienen una especial sensibilidad hacia los sectores sociales más frágiles y vulnerables, con la intención de fomentar la convivencia y la integración en pro de una mayor igualdad de oportunidades y una mejora de las expectativas sociales.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz