demanda Bilatu demanda testuinguru gehiagotan

1
eskaera > demanda (51 testuinguru)
eu testuak es testuak
eskaera eta detektatzea demanda y detección

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Legeak lehen mailako arreta jasotzen du gaixo terminalen kasuan, bai aurrez programatutako eskaeretan, bai larrialdietan. La ley también contempla la atención primaria, tanto en la demanda programada como en la urgente, en personas con enfermedades terminales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia horien arazoak konplexuak izaten dira, eta eskaerak erakunde ugaritara bideratu behar izaten dira. Maiz profesionalek, poliziak edo komunitateak berak bideratzen ditu. La complejidad de la problemática de estas familias requiere que las demandas se deriven a diferentes instituciones, que en muchos casos vienen derivados por diferentes profesionales, por la policía o por la propia comunidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera askotarikoa eta gero eta handiagoa da, eta, horri erantzuteko, hainbat bizikidetza-baliabide sortu dira: familiari arreta emateko zerbitzuak (etxean bertan nahiz etxetik kanpo), egoitzak, eguneko zentroak, babespeko pisuak, harrera-etxeak eta abar. Servicios de atención a la familia (ya sea en o fuera del domicilio), residencias, centros de día, pisos tutelados, casas de acogida, etc., son algunos de estos recursos convivenciales, que se han ido creando para dar respuesta a la creciente y diversa demanda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Izan ere, oso ohikoa izaten da berezko eskaeretan pertsonak "eskaera interesatuak" egitea, hau da, berari inolako ahaleginik eskatzen ez diotenak. De hecho, es muy frecuente que en una demanda espontánea la persona exprese "demandas interesadas", es decir, aquellas que no suponen ningún esfuerzo por su parte.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera potentziala dela jakiten da edo eratzen da, beren ezaugarriak kontuan izanik, eskatzeko potentzialki gai diren biztanleria-taldeen bitartez. Se sabe o construye una demanda potencial a través de grupos de población que, dadas sus caracterí­sticas, son potencialmente aptos para solicitarla.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera esplizitua. Demanda explí­cita.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera behar bezala adierazten da, hau da, egiazko beharrarekin bat dator. La demanda es expresada correctamente, es decir, se corresponde con una necesidad real.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera ez du esku-hartzearen hartzaileak egiten; hirugarren batek egiten du, baina hartzaileak ez du zuzenean haren mendekoa izan beharrik. Quien formula la demanda no es la destinataria de la intervención, sino una tercera persona, de la cual no tiene por qué depender directamente.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaeratzat hartzen da nahi edo behar baten adierazpena, hitzezkoa edota ez-hitzezkoa. La demanda se entiende como la expresión, verbal o no verbal, de un deseo o de una necesidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

eskari > demanda (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurrarekin hitz egiteko orduan, garrantzitsua da haurrak barneratzea nahi dugun mezuak ondo zehaztea eta aginduak argi ematea, modu horretan haurrak eskari horiei erantzun zehatzagoa eman diezaiekeelako. A la hora de hablar con el niño es importante concretar los mensajes que se quiere que asimilen y darles las consignas claras, así­ el niño podrá dar una respuesta más exacta a dichas demandas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Egoera horiek guztiek behar eta eskari berriak sortzen dituzte askotan, familia-ingurune konbentzionaletik kanpo, eta kontzientziazio eta ulermen soziala behar dute, eta, administrazio publikoen aldetik, baliabide eta ekintzak behar dituzte. Todas estas situaciones generan nuevas necesidades y demandas, en muchos casos fuera del entorno familiar convencional, que requieren de la concienciación y entendimiento social, así­ como actuaciones y recursos de las administraciones públicas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Irizpide honek askotariko erakundeek (publikoek nahiz pribatuek) gizarteko eskari edo behar bat betetzeko sortzen dituzten hainbat baliabide eta instituzio aipatzen ditu. Este criterio hace referencia a los distintos recursos e instituciones generados por los diferentes organismos, tanto públicos como privados, para cubrir una demanda o una necesidad social.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiak jarraitzen du pertsonentzako lehenengo bizi-talde eta erreferentziazko talde izaten, eta, horrenbestez, ama eta aita izango dira haurraren lehenengo erreferente afektiboak; aitak eta amak sartuko dute haurra hizkuntzaren munduan eta haiek erantzungo diete haurraren lehenengo eskariei. Ia La familia sigue siendo el primer grupo de vida y de referencia para las personas, por lo tanto la madre y el padre serán los primeros referentes afectivos que tendrá, los que le introduzcan en el mundo del lenguaje y los que responderán a sus primeras demandas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haurrengandik gertuen dauden helduek (gurasoek, hezitzaileek, aitona-amonek...) erantzungo diete eskari horiei, eta, hasieran behintzat, egin daitezkeen gainerako jarduera guztiak ere antolatuko dituzte. Serán los adultos más próximos a los niños y niñas (padres, educadores, abuelos...) los que den respuesta a estas demandas, que actúan en un principio como elementos organizadores de todas las demás actividades que se pueden realizar.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna