escala Bilatu escala testuinguru gehiagotan

1
Planoak irudikatzean eskalak erabili ohi dira
Planoak irudikatzean eskalak erabili ohi dira
eskala > escala (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Muntaketa bat egin behar badugu, aurrez haren eskala-marrazkia egin behar dugu. Si necesitamos realizar un montaje, dibujarlo a escala con anterioridad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Eskala txikiagoan (laborategietan, ospitaletako farmazia-zerbitzuetan), esterilitatean egon behar duten produktuak fluxu laminarreko kabinetan maneiatu eta egokitzen dira. Kabina horiek, kasurik hoberenean, sarbide mugatua duen gune batean egoten dira, eta eremu horretako airearen kalitateak kabina kontaminatzeko arriskuak murrizten ditu. A menor escala (laboratorios, servicios de farmacia de hospitales), la manipulación y el acondicionamiento de productos, en los que se debe mantener la esterilidad, se realiza en cabinas de flujo laminar ubicadas (en el mejor de los casos) dentro de una zona de acceso restringido y con un grado de

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Besoari eskala graduatu bat jar dakioke, pisu-desberdintasun hori neurtzeko. Al astil puede uní­rsele una escala graduada, que permitirá medir la diferencia de peso entre ellas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Orratzak eskalako zeroa adierazten duenean edo besoaren lerro gainean geratzen denean, objektuaren masa erabili diren pisuen batura izaten da. Cuando el fiel señale el cero de la escala o bien quede sobre la lí­nea del astil, la masa del objeto será igual a la de la suma de las pesas utilizadas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Eskalarik zabalena dutenak 20 ºC eta 360 ºC artean graduatuta daude. Los de escala más amplia están graduados entre -20 ºC y 360 ºC.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Bi adarrak eskala batean graduatuta daude. Ambas ramas están graduadas en una escala.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Termometro hauen eskala 35 eta 42º C bitartekoa da. Su escala suele estar comprendida entre los 35 y los 42 ºC.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Sendagai homeopatikoak eskala hauetako baten arabera prestatzen dira normalean: Los remedios homeopáticos se preparan generalmente conforme a una de estas escalas:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Eskala horien arabera, drogak faktore hauen arabera diluitzen dira: 1:10, 1:1.000 eta 1:50.000, hurrenez hurren. De acuerdo con estas escalas, las drogas son diluidas por factores de 1:10, 1:1.000 y 1:50.000 respectivamente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

eskala > escala (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
· Edukiaren eskala edo eskalak. · Escala ó escalas del contenido.

Materiala: Proiektuak

Zaharberritze-, berritze- edo hedatze-obra bada, solairu, altxaera eta sekzio bereizgarrienen uneko egoera azaltzen duten eskalako plano kotatuak erantsiko dira. SSi es obra de rehabilitación, reforma o ampliación, se incluirán planos de estado actual de las plantas, alzados y sección más caracterí­stica, a escala y acotados.

Materiala: Proiektuak

· Landare, altxaera eta sekzioen krokis edo eskemak, eskalan edo eskalarik gabe, kotatu gabe; proposaturiko ideia edo aurkeztutako aukerak ulertzeko nahikoak izan behar dute. · Croquis o esquemas de plantas, alzados y secciones, a escala o sin ella, sin acotar; suficientes para la comprensión de la idea propuesta o alternativas presentadas.

Materiala: Proiektuak

Eskalan egindako plano kotatu gabeak, edo oinarrizko kotekin, obraren tamaina orokorra definitzeko. PPlanos a escala, sin acotar, o con acotaciones elementales para definir el tamaño global de la obra.

Materiala: Proiektuak

·Zaharberritze-, berritze- edo hedatze-obra bada, solairu, altxaera eta sekzio bereizgarrienen uneko egoera azaltzen duten eskalako planoak erantsiko dira. ·Si es obra de rehabilitación, reforma o ampliación, se incluirán planos a escala de estado actual de plantas, alzados y sección más caracterí­sticos.

Materiala: Proiektuak

Orubeak hiriguneari dagokionez duen kokalekua, 1/5000 eskalan, orubearen kokalekua eta azalera adieraziz La situación del solar con relación al casco urbano, a escala 1/5000 indicando localización y superficie del solar

Materiala: Proiektuak

Plano topografikoak 1/200 eskalan marraztuta egongo dira, eta hauek adieraziko dira: El contenido de los planos topográficos, que estarán dibujados a escala 1/200 será el siguiente:

Materiala: Proiektuak

º Edukiaren eskala edo eskalak. º Escala ó escalas del contenido.

Materiala: Proiektuak

· Eraikinaren definizioko planoak, 1/100 gutxieneko eskalan eta kotatuta. · Planos de definición del edificio a escala mí­nima 1/100 y acotados

Materiala: Proiektuak

Eskala grafikoa Escala gráfica

Materiala: Proiektuak