recurso Bilatu recurso testuinguru gehiagotan

1
baliabide > recurso (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresak ez du nahikoa giza baliabide azken hiru atal horietaz arduratzeko (6-7-8). La empresa no dispone de recursos humanos suficientes para dedicarse a estos tres últimos apartados (6-7-8).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ez du nahikoa giza baliabiderik funtzio hori betetzeko. La empresa no dispone de recursos humanos suficientes para dedicarse a esta función

Materiala: Kontu-ikuskaritza

"Pasibo kontingentea" iraganeko gertakari baten ondorioz sortutako egungo obligazioa da, kontabilitatean aitortu ez dena ez duelako balio fidagarririk, eta ziurrenik enpresak ez dituelako baliabideak utziko. "Pasivo contingente" es una obligación actual surgida como consecuencia de un suceso pasado, que no ha reconocido en contabilidad porque carece de valor fiable, y no es probable que la empresa se desprenda de recursos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zorra baliogabetzeko baliabiderik ez irtetea ziur samarra denean, obligazioa desagertu egiten da, eta hornidura likidatu edo itzuli egin behar da. Cuando no sea ya probable la salida de recursos para cancelar la deuda correspondiente, deja de existir una obligación y se deberá liquidar o revertir la provisión.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ziurrenik obligazio hori baliogabetzeko irabazi ekonomikoak ekarriko dituzten baliabideak uztea. Que sea probable que para cancelar dicha obligación tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-pasiboa ere finantza-tresna bat da, zeinaren bidez jaulkitzaileak baliabideak bildu eta finantza-kostuaren eta epemugaren gainean hitzartutako baldintzetan itzultzeko obligazioa onartzen baitu; betiere, finantzaketa hori ez da inbertitzailearentzat partaidetza izango erakunde jaulkitzailearen ondare garbian. Un pasivo financiero es un instrumento financiero mediante el cual un emisor capta recursos y asume la obligación de devolverlos en las condiciones pactadas de coste de financiación, vencimiento, sin que tal financiación suponga para el inversor ningún tipo de participación en el patrimonio neto de la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-pasibo batzuen helburua da enpresei baliabideak eskaintzea inbertsioak finantzatzeko beharretarako, eta pasibo horiek hasieran aitortzen dira, ordaindutako zenbatekoa jasotzen denean, hau da, egindako operazio-kostuen balio garbia; balorazio hori bat etorri ohi da lortutako finantza-baliabideen zenbateko garbiarekin. Los pasivos financieros cuyo objetivo es ofrecer recursos a la empresa para sus necesidades de financiación de inversiones, se reconocen inicialmente cuando se recibe el importe desembolsado, neto de los costes de operación incurridos, y ésta valoración inicial suele coincidir con el importe neto de los recursos finan

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Xedapen askeko erreserba da; izan ere, ez dira enpresan sortutako baliabideak, kanpoko ekarpenak baizik. Es una reserva de libre disposición, pues no son recursos generados por la empresa sino que son aportaciones externas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arlo hau osatzen duten partidak, KPOren arabera, 1. taldean sartzen dira "Oinarrizko finantzaketa" izenekoan. Bazkideen ekarpenek, atxikitako irabaziek eta dohaintza edo diru-laguntza gisa hirugarrenek egindako ekarpenek osatzen dituzte baliabide propioak. Las partidas que conforman esta área se integran, según el PGC, en el grupo 1 "Financiación básica". Los recursos propios están integrados por las aportaciones de los socios, los beneficios retenidos y las aportaciones de terceros en concepto de donaciones o subvenciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-baliabideak lortzeko helburu nagusiarekin egindako ondorengo leasing-eragiketarekin lotutako aktibo baten salmenta zer da: Una venta de un activo conectada a una posterior operación de leasing con la finalidad básica de obtener recursos financieros es

Materiala: Kontu-ikuskaritza