eskaera Bilatu eskaera testuinguru gehiagotan

1
eskaera > solicitud (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Diru-laguntzen eskaera. Solicitud de ayudas económicas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Telelaguntza-programan sartzeko udaleko gizarte-zerbitzu komunitarioetara jo behar da, eskaera normalizatu baten bitartez. Para acceder al programa de teleasistencia hay que dirigirse a los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento, a través de una solicitud normalizada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrelako harrera-egoitza batean lekua eskatzeko, eskaera egin beharko da (pertsona interesdunak, edo horren ordezkari legalak edo egitezko zaintzaileak) norbere autonomia-erkidegoko Gizarte Gaietako Probintzi Ordezkaritzan; horretarako, hainbat betebehar bete behar dira; hauek, esaterako: Para solicitar una plaza en un centro residencial de este tipo se ha de realizar una solicitud (ya sea la propia persona interesada o bien su representante legal o sus guardadores de hecho) en la delegación provincial de Asuntos Sociales de su comunidad autónoma y para ello se han de cumplir una serie de requisitos, que suelen ser:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egoitza publikoan edo itunduan izena emateko, eskaera aurkeztu behar da erakunde eskudunean. Erakunde horrek ebatziko du eskaera, hark duen araudiaren baremoaren arabera. La forma de acceder a una residencia pública o concertada se realiza a través de una solicitud presentada al organismo competente, el cual resolverá la solicitud según el baremo de su propia normativa.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kredituaren eskaera- eta emakida-gastuak Gastos de solicitud y concesión del crédito

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

2
eskaera > demanda (51 testuinguru)
eu testuak es testuak
eskaera eta detektatzea demanda y detección

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Legeak lehen mailako arreta jasotzen du gaixo terminalen kasuan, bai aurrez programatutako eskaeretan, bai larrialdietan. La ley también contempla la atención primaria, tanto en la demanda programada como en la urgente, en personas con enfermedades terminales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia horien arazoak konplexuak izaten dira, eta eskaerak erakunde ugaritara bideratu behar izaten dira. Maiz profesionalek, poliziak edo komunitateak berak bideratzen ditu. La complejidad de la problemática de estas familias requiere que las demandas se deriven a diferentes instituciones, que en muchos casos vienen derivados por diferentes profesionales, por la policía o por la propia comunidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera askotarikoa eta gero eta handiagoa da, eta, horri erantzuteko, hainbat bizikidetza-baliabide sortu dira: familiari arreta emateko zerbitzuak (etxean bertan nahiz etxetik kanpo), egoitzak, eguneko zentroak, babespeko pisuak, harrera-etxeak eta abar. Servicios de atención a la familia (ya sea en o fuera del domicilio), residencias, centros de día, pisos tutelados, casas de acogida, etc., son algunos de estos recursos convivenciales, que se han ido creando para dar respuesta a la creciente y diversa demanda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Izan ere, oso ohikoa izaten da berezko eskaeretan pertsonak "eskaera interesatuak" egitea, hau da, berari inolako ahaleginik eskatzen ez diotenak. De hecho, es muy frecuente que en una demanda espontánea la persona exprese "demandas interesadas", es decir, aquellas que no suponen ningún esfuerzo por su parte.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera potentziala dela jakiten da edo eratzen da, beren ezaugarriak kontuan izanik, eskatzeko potentzialki gai diren biztanleria-taldeen bitartez. Se sabe o construye una demanda potencial a través de grupos de población que, dadas sus caracterí­sticas, son potencialmente aptos para solicitarla.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera esplizitua. Demanda explí­cita.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera behar bezala adierazten da, hau da, egiazko beharrarekin bat dator. La demanda es expresada correctamente, es decir, se corresponde con una necesidad real.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaera ez du esku-hartzearen hartzaileak egiten; hirugarren batek egiten du, baina hartzaileak ez du zuzenean haren mendekoa izan beharrik. Quien formula la demanda no es la destinataria de la intervención, sino una tercera persona, de la cual no tiene por qué depender directamente.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskaeratzat hartzen da nahi edo behar baten adierazpena, hitzezkoa edota ez-hitzezkoa. La demanda se entiende como la expresión, verbal o no verbal, de un deseo o de una necesidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

3
eskaera > pedido (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskaerak entregatzeko maiztasuna zehaztea, bai eta gehienezko eta gutxieneko stockak ere. Fijar la periodicidad en la entrega de pedidos y los stocks máximos y mínimos.

Materiala: Ostalaritza

Biltegiratzeko eremuak ezarriko diren espazioa hainbat faktoreren araberakoa izango da: eskaintza gastronomikoa, erosketa-politika, eskaerak entregatzeko maiztasuna eta bolumena elikagaien gamak, etab. El espacio destinado a las zonas de almacenamiento estará condicionado en función de diversos factores: oferta gastronómica, política de compra frecuencia y volumen de entregas de pedidos gamas de los alimentos etc.

Materiala: Ostalaritza

Eskaerak egitea, eta eskaera horien kontserbatze-prozesua nahiz errendimendua kudeatzea. Realizar los pedidos y gestionar su conservación y rendimiento

Materiala: Ostalaritza

Kanpoko arrazoiek eragindako desbideratzeak: albarana bat ez etortzea aurrez egindako eskaerarekin kualitatiboki edota kuantitatiboki. Desviaciones externas: albarán que difiera cualitativa o cuantitativamente del pedido realizado.

Materiala: Ostalaritza

Fitxa horiek establezimenduaren kudeatzaileek eta horniduraren arduradunek erabiltzen dituzte batik bat, eskaerak zehaztasunez egiteko. Son las fichas que utilizan principalmente los responsables de la gestión del establecimiento y los responsables del aprovisionamiento para poder efectuar los pedidos con precisión.

Materiala: Ostalaritza

Eskaera egiten denetik zerbitzatzen den arteko denboraren aurreikuspena. Estimación del tiempo que media entre el pedido y el servicio

Materiala: Ostalaritza

Sukaldaritzako establezimenduetan bezeroak zer jan nahi duen adierazten duenean sortzen da eskaera eta une horretan garrantzitsua da izakinen edo stocken kantitatea nahikoa izatea, bai hozte-ganberetan bai biltegietan En los establecimientos de restauración, en los que el cliente demanda lo que desea comer y en ese momento se le produce el pedido es importante mantener un cierto nivel de existencias de los géneros (stock), tanto en las cámaras como en los almacenes.

Materiala: Ostalaritza

Eskaera asko eginez gero, aldizkako kostuak sortzen dira etengabe: eskaerak bidaltzearen kostuak jasotako salgaiak zenbatzearenak, administrazio-lanenak, etab. Costes periódicos y repetitivos; cuando se realizan muchos pedidos se incrementan los costes por emisión de pedidos recuento de las mercancías recibidas, trabajos administrativos, etc.

Materiala: Ostalaritza

Erosketen kudeaketa eskaerak salgaien sarrerak fakturak Gestión de compras pedidos entrada de mercancía, facturas

Materiala: Ostalaritza

Erosketen eta salmenten kudeaketa aurrekontuak eskaerak albaranak Gestión de compras y ventas presupuestos pedidos albaranes.

Materiala: Ostalaritza