escritura Bilatu escritura testuinguru gehiagotan

1
eskritura > escritura (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
3. Kapitaleko zifrak dagozkien eskritura publikoek eta Akziodunen Batzar Nagusiaren nahiz Administrazio Kontseiluaren aktek babesten al dituzte? 3 ¿Están respaldadas las cifras de capital con las correspondientes escrituras públicas y actas de Juntas General de accionistas y del Consejo de Administración?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Irabazien banaketa onartzeko akordio guztiak, zein kapitalaren zabalkuntza eta murrizketak akziodunen Batzar Nagusiak adostutakoak direla egiaztatzea, eta Merkataritza Erregistroan inskribatuta egon behar duen eskritura publikoan jakinarazi dela. Que todos los acuerdos de aprobación de la distribución de beneficios, así­ como los aumentos y reducciones de capital, han sido adoptados por la Junta General de accionistas y que se han hecho constar en escritura pública que debe estar inscrita en el Registro Mercantil.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Konstituzioaren eskrituraren araberako kapital sozialaren zenbatekoa, eta hala dagokionean, kapital-zabalkuntzak eta -murrizketak, kontabilitatea, Merkataritza Erregistroa eta akten liburua erkatuta. El importe del capital social según la escritura de constitución y, en su caso, las ampliaciones y reducciones, cotejando contabilidad, Registro Mercantil y libro de actas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Merkatuan kotizatzen ez badute, bankuko dokumentu, notario-eskritura, kontratu eta abarren bidez. - Si no cotizan en el mercado, a través de documentos bancarios, escritura notarial, contratos, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eragiketa horietan enpresaren eskubideak eta bermeak ondo araututa gelditzen direla egiaztatzea, hirugarrenen aurrean fede ematen duten poliza, eskritura edo dokumentu bidez. Comprobar que en estas operaciones queden debidamente regulados los derechos y garantías de la empresa mediante otorgamiento de póliza, escritura o documento que haga fe frente a terceros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresan ezarritako barne-kontrolaren sistema egiaztatzea, horretarako ezarritako baldintzak betetzen direla baieztatzeko. Aldi horretako mugimenduak berrikusiko dira, hala nola erosketak, salmentak edota bestelako transakzioak, eta dokumentu justifikatzaileak aztertuko dira (polizak, bankuko dokumentuak, notario-eskriturak, kontratuak eta abar). Verificación del sistema de control interno establecido en la empresa, para confirmar que se han cumplido los requisitos implantados al efecto, revisando los movimientos del perí­odo, tales como las compras, ventas u otras transacciones, examinando los documentos justificativos (pólizas, documentos bancarios, escrit

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Dokumentu bidezko egiaztatzea egiten da, eskritura publiko bidez (eraikin eta lurren jabetza-erregistroa), edo trafiko-erregistro bidez, enpresaren izenean egon behar duten salerosketarako faktura edo garraio-elementuei dagokienez. Verificación documental, ya sea mediante escritura pública (registro de la propiedad para los edificios y terrenos), registro de Tráfico para los elementos de transporte o factura de compraventa que deben estar a nombre de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak denboraldiko mugimenduak aztertuko ditu (gutxi badira, guztiak berrikusiko ditu, eta asko badira, laginketa bidez egiaztatuko ditu) eta ibilgetu materialaren kontuetan izandako mugimenduak (erosketak, erretiroak, trukeak, norberaren eraikuntzak eta abar), eta guztiak behar bezala baimenduta daudela egiaztatuko du. Horretarako, karguak eta ordainketak ondo kalkulatuta daudela baieztatuko du; eta guztiek dokumentu originalen El auditor realizará un análisis de los movimientos del perí­odo (si son pocos, los revisará todos y si hay muchos, comprobará por muestreo), los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado material (adquisiciones, retiros, permutas, construcciones propias, etc.), que todos estos movimientos se encuentran debidamente autorizados, verificando los cargos y abonos<

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondasunen segurtasun fisikoaren gaineko neurriak, baita dagozkien dokumentu eta eskritura orijinalen gainekoak ere. Medidas de seguridad fí­sica de los bienes, así­ como de los documentos y escrituras originales correspondientes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
idazketa > escritura (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irakurketa, idazketa, gaitasun motorra eta eskola-edukiak, oro har, garrantzitsuak dira, jakina. Evidentemente, la lectura, la escritura, la competencia motriz, los contenidos escolares en general, son importantes.

Materiala: Ezintasuna

Musika, gainera, motrizitatea da, bizitasuna da, eta, guztiz garaturik (idazketa eta irakurketa barne), adimena da, hots, munduaren egituraketan nagusi den ordenaren adierazlea". La música es, además, motricidad, dinamismo y, en su desarrollo completo (incluyendo la escritura y la lectura), inteligencia, que pone de manifiesto en gran parte el orden que preside la estructura del mundo."

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

"Autoreak eta egileak idazketaren aurrean" ("Autores y lectores frente a la escritura"), Pepa Garcíak www.laverdad.es webgunean idatzitako kronikatik ateratako pasarteak. "Autores y lectores frente a la escritura". extraí­do de la crónica de Pepa García en: www.la verdad.es.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hau da, jostailu hezitzailea ikaskuntza bultzatzen duena bada, ez dugu ahaztu behar ikaskuntzak ez direla irakurketa, idazketa eta matematika bakarrik, sormena, irudimena, afektibitatea, ohiturak hartzea eta beste hainbat ere badirela, adin horietan batez ere. Es decir, si juguete educativo es aquel que favorece el aprendizaje, no se debe olvidar que aprendizajes son la lectura, la escritura y las matemáticas, pero también y sobre todo a estas edades, la creatividad, la imaginación, la afectividad, la adquisición de hábitos, etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

Baina, aldi berean, haurrak adierazpide berriak landuko ditu, hala nola plastika, musika eta, geroago, idazketa. Pero simultáneamente, el niño va a ir trabajando otras nuevas formas de expresión, como la plástica, la música y, más tarde, la escritura.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Alfabeto daktilologikoari dagokionez, ez nuen lortu Ví­ctorrek hura ikastea, bere ustez esaldiak hobeto ulertzeko beharrezkoak ziren zeinuak gehitu gabe. Ezin izan nion ulertarazi alfabetoak ez duela idazketa ordezten, hizketa baizik. Referente al alfabeto dactilológico no hubo manera de que lo aprendiera sin añadir signos que a su parecer eran necesarios para un mejor entendimiento de las frases; no lograba hacerle entender que ese recurso no sustituía a la escritura si no al habla.

Materiala: Komunikazio alternatiboa