bista Bilatu bista testuinguru gehiagotan

1
Ezkerrean goian, piezaren aurreko aldea edo aurreko bista; ezkerrean behean, piezaren planta edo goiko bista
Ezkerrean goian, piezaren aurreko aldea edo aurreko bista; ezkerrean behean, piezaren planta edo goiko bista
bista > vista (81 testuinguru)
eu testuak es testuak
Perspektiban emandako pieza sorta bat, haietatik abiatuta ikasleak behar adina bista marraztu ditzan. Una colección de piezas dadas en perspectiva a partir de las cuales el alumno dibujará las vistas suficientes y necesarias.

Materiala: Krokizazioa

Badira arau teoriko batzuk pieza baten bistak ondorioztatzeko oinarriak ezartzen dituztenak, baina arau horiek ezagutzea, besterik gabe, ez da nahikoa. Aunque hay normas teóricas que establecen los fundamentos para deducir las vistas de una pieza el conocimiento de estas normas por sí sólo, no es suficiente.

Materiala: Krokizazioa

Esperientzia horien bidez lortutako praktikatik abiatuta, beste pieza batzuen bista adierazgarrienak aukeratu eta marraztu ahal izango dira. Beste pieza horiek, jada marraztutakoak bezalakoak ez izan arren, lehenago ebatzitako xehetasunak edo zatiak izango dituzte. Partiendo de la práctica adquirida con dichas experiencias, se podrán elegir y dibujar las vistas más representativas de otras piezas que, aún siendo en su conjunto distintas a las ya dibujadas, posean detalles o partes anteriormente resueltas.

Materiala: Krokizazioa

Ahalik eta ariketa gehien ahalik eta denborarik laburrenean egin ahal izateko, praktiketan proposatutako piezen bistak esku hutsez egin ahal izango dira. Horretarako, ariketak ebazteko utzitako espazioan lauki-sare bat jarri da; hala, lerroak erraz trazatu daitezke eta bisten arteko korrespondentziak lortu. A fin de que pueda realizarse el mayor número de ejercicios en el menor tiempo posible, las vistas de las piezas propuestas en las prácticas se podrán realizar a mano alzada para lo cual se ha dispuesto, en el espacio destinado a la resolución una cuadrícula que permite trazar las líneas con facilidad y conseguir la correspondencia entre las vistas.

Materiala: Krokizazioa

Pieza baten krokisa haren bisten multzoa da, arkatzez eta esku hutsez egina eta bistak modu egokian hautatuak eta elkarrekin erlazionatuak, interpretatu edo bistaratu ahal izateko. El croquis de una pieza es el conjunto de vistas de la misma, hechas a lápiz y a mano alzada adecuadamente elegidas y relacionadas entre sí, que permitan su interpretación o visualización.

Materiala: Krokizazioa

B.Perspektiban irudikatutako pieza bat.Horrek zailtasun txiki bat dakar aurreko kasuaren aldean izan ere, bistak marrazten hasi aurretik, ikasleak saiatu behar du pieza bere osotasunean eta xehetasunetan nolakoa den ulertzen, eta, horretarako, ezin dio begiratu piezari angelu desberdinetatik. B. Deuna pieza representada en perspectiva lo cual implica una pequeña dificultad respecto al caso anterior, ya que antes de empezar a dibujar las vistas, el alumno debe tratar de entender como es la pieza en su conjunto y en sus detalles y, para ello, no puede mirarla desde diferentes ángulos

Materiala: Krokizazioa

Piezaren konplexutasunaren arabera, gehiagotan edo gutxiagotan proiektatu beharko da; beraz, horren araberakoa da, halaber, lortzen den bista kopurua: bat, bi, hiru, etab.; gehienez ere, sei. Dependiendo de la complejidad de la pieza el número de veces que se proyecta, y por tanto, el número de vistas que se obtienen, son una, dos, tres, etc., hasta un máximo de seis.

Materiala: Krokizazioa

PiezaPBplanoaren gainean1norabidean proiektatzean,Abista lortzen da;2norabidean proiektatzen deneanPHplanoaren gainean,Bbista lortzen da; eta horrela hurrenez hurren, sei bistak osatu arte (2. irudia . Al proyectar la pieza en el planoP.V. en la dirección1se obtiene la vistaA; cuando se proyecta en la dirección 2 sobre elP.H. resulta la vistaB; así sucesivamente hasta completar las seis vistas (Fig. 2).

Materiala: Krokizazioa

Hauek dira bista horien izenak Los nombres que reciben estas vistas son los siguientes:

Materiala: Krokizazioa

A =Altxaera edo aurretiko bista A =Alzado o vista de frente

Materiala: Krokizazioa