irudikapen Bilatu irudikapen testuinguru gehiagotan

1
irudikapen > representación (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.5 irudia. Funtzioen araberako eskemaren irudikapena. Figura 1.5. Representación del esquema de funciones.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Konexio-eskemak, irudikapen bereizian Esquemas de conexión en representación separada

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Irudikapen-mota honek eskema orokorrak interpretatzeko zailtasuna arintzen du; izan ere, egungo ibilgailuen eskema orokorretan kable eta osagaien arteko konexio ugari daude. Este tipo de representación viene a paliar la dificultad de interpretación de los esquemas generales debido al gran número de cables y conexiones existentes entre componentes que los vehí­culos actuales incorporan.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

1.8 irudia. Irudikapen bereiziaren eskemaren adibidea, aparatuaren irudikapena eta xedearen identifikazioa. Figura 1.8. Ejemplo esquema en representación separada, representación del aparato e identificación del destino.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Irudikapen-motak Tipos de representación

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

1.2 irudia. Auto baten instalazio osoa; hari bateko irudikapena. Figura 1.2. Instalación completa de un automóvil, representación unifilar.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kable-sareek eta bereizitako eroaleek (hari bateko irudikapena) elementuak elkarrekin lotzen dituzte. Los cableados con sus conductores separados (representación unifilar) unen componentes entre sí­.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Irudikapen hau intuitiboena da, baina egungo ibilgailuen instalazio elektrikoa gero eta konplexuagoa denez, hau da, gero eta elementu elektriko eta elektroniko gehiago dituenez, irudikapen hau ez da bideragarria kasu askotan. Esta representación es la más intuitiva, pero la cada vez más compleja instalación eléctrica de un vehí­culo actual, con un número elevado de componentes eléctricos y electrónicos, hacen en muchos casos inviable esta representación.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

? 4. Nola identifikatzen dira terminalak irudikapen bereiziko eskemetan? ? 4. ¿Cómo se identifican los terminales en los esquemas de representación separada?

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Eskemak egiteko garaian, irudikapen-araudiei jarraitu behar zaie; hala ere, ekoizle bakoitzak irudikapen-kode propioa erabiltzen du. Los esquemas se deben realizar siguiendo las normativas de representación, si bien es cierto que cada fabricante emplea un código de representación propio.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

irudikapen > representación (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irudien izaera bikoitza gureganatzea: bizitza propioa duten objektu erreal gisa, eta beste errealitate batzuen erreferente eta irudikapen gisa. Asimilar la naturaleza dual de las imágenes: como objetos reales con vida propia, y como referente y representación de otras realidades.

Materiala: Irudia

Errealitatearen irudikapenaren eta erreprodukzioaren ideia. La idea de representación y reproducción de la realidad

Materiala: Irudia

Irudiaren kontzeptuak oso aztergai desberdinak lantzeko bidea ematen du hala nola argia, ikuspena, figura, ikusizko pertzepzioa eta errealitatearen irudikapena. El concepto de imagen se abre a campos de estudio tan dispares como la luz, la visión, la figura, la percepción visual y la representación de la realidad, etc.

Materiala: Irudia

Hortaz, bolumena duten egituren bi dimentsioko irudikapena da. Por tanto, se trata de la representación en dos dimensiones de estructuras con volumen.

Materiala: Irudia

Onomatopeiak eta soinuaren irudikapenak. Onomatopeyas y representaciones del sonido.

Materiala: Irudia

hots, bi dimentsiotan islaturiko animazioari bidea ematea (2D), edo hiru dimentsioko animazioari (3D). 2D-ko animazioko pertsonaiekin, irudikapenaren trazu gakoen multzo baten bidez lortzen da mugimendu errealen "irudikapen desitxuratua": Es decir, dar el paso de la animación plasmada en dos dimensiones (2D), a la animación en tres dimensiones (3D) Con los personajes animados en 2D, la "representación distorsionada" de los movimientos reales se consigue mediante un conjunto de trazos claves de la representación:

Materiala: Irudia

Enkoadraketak moztutako errealitate baten irudikapena. Representación de una realidad recortada por el encuadre.

Materiala: Irudia

Aditu askok iragarri dute argazkiaren egun ezagutzen duguna moduko argazkiaren akabera etorriko dela, eta argazkiaren ondoko garaiari bide emango zaiola; garai berri horretan, irudia gero eta maneiagarriago bihurtuko da; erreala (errealitatearen irudikapena) eta irreala (irudi birtuala) nahasten hasita. Muchos estudiosos anuncian ya la muerte de la fotografía tal y como la conocemos hoy, para dar paso a una era post-fotográfica, en la que la imagen se vuelve cada vez más manipulable; una era donde lo real (representación de la realidad) y lo irreal (imagen virtual) comienzan a mezclarse.

Materiala: Irudia

Irudikapenerako bit-mapen sistema erabiltzen duten irudi-formatu asko dago: BMP, GIF, TIFF, JPEG, PCX... Existen muchos formatos de imagen que utilizan un sistema de mapa de bits para su representación: BMP, GIF, TIFF, JPEG, PCX...

Materiala: Irudia

Plano bakoitzaren ikusizko keinuen eta mugimenduen irudikapena da story boarda. El "story board" es la representación de los gestos visuales y los movimientos de cada plano.

Materiala: Irudia