arista Bilatu arista testuinguru gehiagotan

1
ertz > arista (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
A Ertz zorrotzez ebakitzea. A Cortes con aristas vivas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Xaflak edo ertzak izatea Posibles chapas o aristas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku nagusia paketeetan sartutako edo sartu gabeko piezen garraiora mugatzen da; hortaz, arrisku nagusiak ertz biziek edo paleten ezpalek eragindako ebakiak dira. Fundamentalmente el riego se reduce al transporte de piezas con o sin embalar, por lo que los riesgos principales están localizados en cortes por aristas vivas o con astillas de palés.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ertz zorrotzak dituzten balizko xaflak Posibles chapas con aristas cortantes

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eremu honetan, eskuzko tresnek eragindako harrapaketen eta ebakien arriskuak izaten ditugu; izan ere, eskuak tarte estuetatik, batzuetan ertz zorrotzak dauzkatenetatik, sartu behar izaten ditugu, eta zarrastatzea ere gerta daiteke. En esta zona nos encontramos con riesgos ocasionados por atrapamientos con las herramientas manuales y cortes al tener que introducir las manos por huecos estrechos y con posibilidad de que se encuentren aristas cortantes, lo que puede ocasionar también desgarros.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eremu honetan, eragiketa nagusia da hainbat pisu eta tamainatako piezak garraiatzea, baina, betiere, ongi paketatuta egongo dira, istripuak eragin ditzaketen ertz zorrotzak eta ateratzen diren aldeak babestuta. En esta zona, la principal operación es el transporte de piezas cuyo peso y dimensiones son variables, pero, en todo caso, deben ir bien embaladas protegiendo las aristas cortantes y partes sobresalientes que puedan dar lugar a accidentes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, ertz zorrotzek eskuetan eragindako ebakiak, zangetan erortzeko arriskuak eta abar. Por ejemplo, los cortes en las manos debidos a aristas vivas, riesgos de caí­das en zanjas, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

eroanbideek ikusgai dauden lekuetatik igaro behar dute, erregaietatik edo ertz zorrotzetatik urrun, bestela moztu egin daitezkeelako eta, ihesik bada, istripuren bat eragin dezaketelako. las conducciones tienen que pasar por sitios visibles lejos de combustibles o aristas agudas ya que pueden dar lugar a que se corten y, en caso de fuga, provoquen un accidente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebakitzeko ertza Arista de corte

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ertz > arista (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oholtxoen arteko tarteak halakoa izan behar du, baten goiko ertzetik pasatzen den lerro horizontalak hurrengoaren beheko ertzetik ere pasatu behar du. La distancia entre las tablillas tiene que ser tal, que una lí­nea horizontal que pase por la arista superior de una de ellas, pase también por la inferior de la otra.

Materiala: Egurraren teknologia

b) Nahiko ertz alakatuko egurra. b) Madera con aristas más o menos achaflanadas.

Materiala: Egurraren teknologia

Lantzerka zizelkatutako gainazala da, eta ertz irtena eratzen du, eta hainbatetan puntu irtena (ikusi 572.a irudia). Es una superficie tallada en bisel, que representa una arista saliente y a veces un punto-saliente (fig. 572-a).

Materiala: Egurraren teknologia

Betiere, kola erabiltzea komeni da, eta ertz biribilduak izan behar dituzte estrabeek. En todos los casos, conviene hacer uso de la cola; los listones llevan las aristas redondeadas.

Materiala: Egurraren teknologia

Biribilduta egon behar dute ertzek, xafla ez ezpaltzeko. Las aristas deben ir matadas, para impedir que se astille la chapa.

Materiala: Egurraren teknologia

Hartara, ertza zorrotza da eta ez da askatzen bernizik. Con esta preparación, se tiene una arista viva sin el barniz saltado.

Materiala: Egurraren teknologia

Enborren lau aldeak aizkoraz landuta dituzten zuhaitzen egurra da eta, horri esker, nahiko biribilduta ditu ertzak. Recibe este nombre cuando están labradas sus cuatro caras con el hacha, presentando así­ las aristas más o menos redondeadas.

Materiala: Egurraren teknologia

Zerraz eskuairatu dituzte enborrak, eta ertz zorrotzak ditu egurrak. Se llama así­, cuando los troncos están escuadrados con sierra, teniendo las aristas vivas.

Materiala: Egurraren teknologia

Mailagainak eta kontramailak eratzen duten ertza da. Llámase así­ la arista que forma la huella con la contrahuella.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskuairatutako eta ertzak jandako enborren bolumena paralelepipedo inskribatuarenaren berdina da. El volumen de un tronco escuadrado, con las aristas rebajadas, es igual al del paralelepí­pedo inscrito.

Materiala: Egurraren teknologia

ertz > arista (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kuboaren garapena amaitu eta kuboaren ertzak kendu ondoren, piezaren bisten posizioak4. irudikoakdira. Una vez acabado el desarrollo del cubo y eliminadas las aristas de éste, las posiciones de las vistas de la pieza son las de laFig. 4.

Materiala: Krokizazioa

Kuboaren garapena amaitu eta haren ertzak irudikatzen zituzten lerroak kendu ondoren, bisten antolaketa10. irudikoada. Una vez terminado el desarrollo del cubo y eliminadas las líneas que representaban sus aristas la disposición de las vistas es la de laFig. 10.

Materiala: Krokizazioa

Baieztapen horren oinarria hau da: pieza bakoitza elementu berezi bat da, ezaugarri edo xehetasun batzuk beste pieza batzuetatik errepikatzen dituena: zuloak, alakak, ertzak biribiltzea, artekak etab. Pieza bakoitzaren gainerako xehetasun berri eta bereziek gaian esperientzia zabaltzeko balio dute. Esta afirmación está respaldada por el hecho de que cada pieza es un elemento singular, en el que algunas características o detalles se repiten de otras piezas agujeros chaflanes redondeos de aristas ranuras etc. El resto de detalles nuevos y peculiares de cada pieza son los que van ampliando la experiencia en el tema.

Materiala: Krokizazioa

Hala, ezkutuko ingerada edo ertzak ahal diren gutxienak izango dira. De este modo, el número de contornos o aristas ocultas será mínimo.

Materiala: Krokizazioa

Ageriko ertzak eta ingeradak irudikatzeko erabiltzen dira. Se emplean para representar aristas y contornos vistos.

Materiala: Krokizazioa

Ertzak, funtsean, bi planoren arteko ebakidura dira. Hala ere, plano bat gainazal zilindriko, koniko eta abarren ebakitzailea denean ere sortzen dira, edo azken gainazal horietako bik elkar ebakitzen dutenean. Las aristas son básicamente, la intersección de dos planos aunque también se generan cuando un plano es secante a una superficie cilindrica, cónica, etc., o cuando dos superficies de éstas últimas se intersecan.

Materiala: Krokizazioa

Gainerakoak ertzak dira. El resto son aristas

Materiala: Krokizazioa

Bata zein bestea erabiltzen dira behatzailearentzat ezkutuan geratzen diren ertz eta ingeradak irudikatzeko hori gertatzen den bistan edo bistetan (23. irudia . Una u otra se utilizan indistintamente para representar aristas y contornos ocultos para el observador en la vista o vistas en las que esto ocurra(Fig. 23).

Materiala: Krokizazioa

Ezkutuko ertzak Aristas ocultas

Materiala: Krokizazioa

Ageriko itxurazko ertzak irudikatzeko erabiltzen dira; hau da, biribildu diren eta beraz desagertu diren ertzak dira, baina agerian utzi behar dira bi gainazal desberdin daudela aditzera emateko. Se utilizan para representar aristas ficticias vistas, es decir, aristas que han sido redondeadas y, por tanto, han desaparecido como tal, pero es preciso poner de manifiesto que hay dos superficies diferentes.

Materiala: Krokizazioa