alinear Bilatu alinear testuinguru gehiagotan

1
lerrokatu > alinear (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ardatz lerrokatuak Ejes alineados

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

c. Errotorearen hortzak eta nukleo magnetikokoak ondo lerrokatuta daudenean. d. Los dientes del rotor y los del núcleo magnético están perfectamente alineados.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

16. eta 17. irudiak Ardatz lerrokatuak edo angelu txiki bat eratzen dutenak Figs. 16 y 17 Ejes alineados o formando un pequeño ángulo.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Hurrengo irudietan, ardatz lerrokatuen arteko mugimendu-transmisio bat ikus dezakegu. En las siguientes imágenes podemos observar una transmisión de movimiento entre ejes alineados.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

ardatz lerrokatuak edo elkarren artean angelu txiki bat eratzen dutenak (16. eta 17. irudiak). ejes alineados o formando entre sí­ un pequeño ángulo (figs. 16 y 17).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Mekanismo hauekin, lerrokatuta dauden bi elementu edo bi ardatzen arteko mugimendu-transmisioa gauzatu edo ezabatu egin dezakegu haietako bat geldiarazi gabe. Con estos mecanismos podemos realizar o anular una transmisión de movimiento entre dos ejes o elementos alineados sin que uno de ellos se detenga.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Lansari-politika ongi diseinatua badago, lanpostu bakoitzeko jarduera egokiagoa izango da, eta horrek balio erantsi bat sortuko du, zeinak bat egingo baitu erakundearen helburu estrategikoekin, eta erdietsi nahi diren helburuak beteko dira. Si esta polí­tica retributiva está bien diseñada generará un valor añadido procedente de un mejor desempeño en cada puesto, que se alineará con los objetivos estratégicos de la organización, alcanzando las metas deseadas.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

lerrokatu > alinear (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gasezko deskarga-lanparei goi-presioko deskarga-lanpara ere esaten zaie. Goritasun-lanparetako harizpiak bikain lerrokatutako bi elektrodoren bidez ordezten dituzte, eta haien artean arku voltaiko bat ezartzen da, gas baten (xenona) eta metal halogenatuen gatzen aurrean. Horiek kuartzozko anpoila batean daude: erraboil-itxura du, eta oso txikia da (1 cm3, gutxi gorabehera). Las lámparas de descarga de gas, tan bien denominadas de descarga a alta presión, sustituyen el filamento de las lámparas de incandescencia, por dos electrodos perfectamente alineados entre los cuales se establece un arco voltaico en presencia de un gas (xenón) y sales de metales halo

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

lerrokatu > alinear (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gelaxkak ezarrita, datuak lerrokatu egin behar dira gelaxka bakoitzean. Una vez colocadas las celdas, hay que alinear los datos dentro de cada celda.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

lerrokatu > alinear (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Islapenak izaten dituzte, eta horregatik horien harrera lerrokatu edo bermatu egin behar da. Sufren reflexión, por lo que hay que alinear o asegurar la recepción de las mismas.

Materiala: Industria komunikazioak

Word motako datuak ez badaude lerrokatuta, bi erloju-ziklo beharrean, hiru beharko dira. Si los datos de tipo word no están alineados, en lugar de tardar dos ciclos de reloj tarda tres.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Datuak byte edo word (16 bit) motako datu lerrokatuak badira, idazketa- nahiz irakurketa-zikloek bi erloju-ziklo behar dituzte. Si los datos son de tipo byte o word (16 bits) alineados, tanto en el ciclo de lectura como el de escritura tarda dos ciclos de reloj.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Gelaxkan tentsiorik aplikatzen ez bada, kristal likidoak argiaren polarizazio-planoan biratzen du eta irteerako iragazkiarekin lerrokatzen da, ondorioz, argiari iragazkia zeharkatzea ahalbidetzen dio. Si no se aplica tensión en la celdilla, el cristal lí­quido gira el plano de polarización de la luz, alineándolo con el filtro de salida, permitiendo a ésta atravesar el filtro.

Materiala: SCADA sistemak

lerrokatu > alinear (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
bada, X" ardatza lerrokatuko da, eta bada, Y" ardatza lerrokatuko da. Si se alinea el eje X" y si se alinea el eje Y".

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

2 buru horizontal desplazamendu linealeko mahai baten aurrean lerrokatuta. 2 cabezales horizontales alineados frente a una mesa con desplazamiento lineal.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Halaber, zatigailuak, topeak eta abar posizionatzeko ez, ordea, lerrokatzeko erreferentziazko gidari gisa erabiltzen dira, eta likido hozgarria biltzeko ere balio dute. También se utilizan como guía de referencia para posicionar -no alinear- aparatos divisores, topes, etc. y a su vez, sirven para la recogida del lí­quido refrigerante.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Adibidez, makinaren mahaian lerrokatuta muntatzen diren (1. sistema) eta mekanizatu beharreko pieza erremintaren aurrean kokatzen eta antolatzen duten (2. sistema) tresneriak aipa daitezke. Un ejemplo de ello son los utillajes que se montan alineados sobre la mesa de la máquina (1er sistema) y alojan y disponen la pieza a mecanizar en condiciones delante de la herramienta (2º sistema).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Nahi izanez gero, koten aurre-hautaketa bat egin eta pieza-zero berri bat hautatzeko aukera ematen du zikloak; pieza angeluzuzenen kasuan, koordenatuen biraketa egiteko aukera ematen du, ardatzak piezarekin lerrokatu ahal izan daitezen. Opcionalmente el ciclo permite realizar una preselección de cotas para seleccionar un nuevo cero pieza, y en piezas rectangulares, realizar un giro de coordenadas para alinear los ejes con la pieza.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Parametro horrek adierazten du beharrezkoa ote den C ardatza lerrokatzea mekanizazio diametralak egiteko (ALIGNC = BAI), edo alderantziz, erremintak azalera guztia diametralki aldi berean mekanizatu dezakeen (ALIGNC = EZ). Este parámetro indica si hay que alinear el eje C para realizar mecanizados diametrales (ALIGNC = Sí) o si por el contrario la herramienta puede mecanizar diametralmente toda la superficie de una sola vez (ALIGNC = NO).

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Bi zuzenen edo bi ardatzen arteko distantzia neurketa-eremu jakin bateko hainbat puntutan neurtu eta distantzia horrek balio jakin bat gainditzen ez duenean esan dezakegu bi elementu horiek bat datozela edo lerrokatuta daudela. Dos rectas o dos ejes se consideran en coincidencia o alineados cuando, midiendo su distancia en varios puntos de una extensión de medición determinada, tanto en magnitud como en posición, dicha distancia no sobrepasa un valor dado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Piezak zilindro bat baino gehiago duenean, V formako elementuetan zein bermatu behar den aukeratu behar da. Bi zilindro erabili behar badira, zilindro ardazkide berarekin (edo berekin) lerrokatu behar dira. Cuando la pieza disponga de más de un cilindro, debe elegirse cuál de ellos se va a apoyar sobre el o los elementos en V. Si se van a usar dos, éstos deben alinearse en el mismo cilindro o cilindros coaxiales.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea