makina Bilatu makina testuinguru gehiagotan

1
makina > máquina (99 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aipatu gas sukoiak isurtzen dituzten makinak. Enumera las máquinas que emanan gases inflamables.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Makinaren eta eragiketaren lana Ruido de la máquina y de la operación

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Makinen zarata Ruido de máquinas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pintura-eremuan, soinu-kutsadura pintura-kabinako turbinek, plano xurgatzaileek, xurgagailuek eta makina pneumatikoek eragindako zaratak sortzen dute. En la zona de pintura, la contaminación acústica procede del ruido generado por las turbinas de la cabina de pintura, los planos aspirantes, aspiradoras y máquinas neumáticas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Makinek sortutako zarata Ruido procedente de las máquinas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Beraz, arretaz erreparatu behar diegu lantegian ditugun zaratei edo erabiltzen ditugun makinek sortutakoei, zer-nolako babesgailuak erabili behar ditugun jakiteko. Por lo tanto, tendremos que prestar atención a los ruidos que tenemos en el taller o a los que producen las máquinas que estamos utilizando para saber las protecciones que debemos emplear.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gelditzeko/tentsiotik at jartzeko botoiak beltzak dira makina modernoetan, eta gorriak, makina zaharretan. Los botones de parada/ fuera de tensión son de color negro en máquinas modernas y rojo en las máquinas antiguas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aipatu hautsa botatzen duten makinak. Enumera las máquinas que emiten polvo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horregatik, kableen isolamendua eta konexio elektrikoak egiaztatuko dira piezetan nahiz makinan, eta, halaber, soldatzeko piezak garbi dauden ikusi behar da. Por ello, se comprobará el aislamiento de los cables, las conexiones eléctricas, tanto en la piezas como en la máquina, y la limpieza de las piezas a soldar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babesgailuak makina osoa estali behar du, lan egiteko eremua izan ezik. El resguardo debe cubrir toda la máquina excepto la zona de operación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

makina > máquina (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
JASOGAILUAK ETA GARRAIATZEKO MAKINAK MíQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Jasogailuak eta garraiatzeko makinak (N = 1) Máquinas de elevación y transporte (N = 1)

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Jasotzeko eta garraiatzeko makinak. Máquinas de elevación y transporte.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Makinak, aparatuak, tresnak, gai arriskutsuak, garraio-ekipoak eta, oro har, beren jarduera gauzatzeko beste edozein bitarteko egoki erabili, bitarteko horien nolakotasuna eta arriskuak kontuan hartuta. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-ekipoa izango da lanean erabiltzen den edozein makina, aparatu, tresna edo instalazio. Se entenderá como "equipo de trabajo" cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

makina > máquina (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Funtzionamenduz kanpo utzi eta behar den eran ez erabiltzea dauden segurtasun-gailuak edo makinetan instalatzen direnak. Poner fuera de funcionamiento y utilizar incorrectamente los dispositivos de / seguridad existentes o que se instalen en las máquinas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

horregatik, ebakia egitean, hobe da makinak ezarritako markatik milimetro bat edo bi gehiago uztea (21. eta 22. irudiak). por lo que conviene realizar el corte separado a uno o dos milí­metros de la marca dejada con la máquina (Fig. 21 y 22).

Materiala: Igeltserotza

Rotaflexik ez badugu eta izkina kurrikekin moztu behar badugu, lehenik ebakiaren marka egin dezakegu lauzak mozteko makinarekin, bi izkinetako batekiko diagonalean; horrela, gero, erraz kenduko diogu zati hori lauzari, eta eragiketa bakarrean egingo dugu ahoa, lan-erdia aurreztuta. Cuando no se cuente con una rotafléx y se tenga que cortar una esquina con tenaza se puede realizar una marca de corte, con la máquina de cortar azulejos, en diagonal de una las dos esquinas, de manera que se pueda partir por esa zona y de una sola vez la mitad del cajeado, ahorrando la mitad del trabajo.

Materiala: Igeltserotza

Badago ahoa egiteko beste modu erosoago bat: ebakietako bat (laburrena, halakorik badago) errotaflexarekin egingo dugu, eta bestea lauzak ebakitzeko makinarekin. Otra manera más cómoda de hacer el cajeado es realizar uno de los cortes (el más corto, si le hay) con la rotaflex, y el segundo con la máquina de cortar azulejos.

Materiala: Igeltserotza

b) Makina baten errendimenduaz ari bagara, hainbat kontzeptu adieraz ditzake: b) "Rendimiento" referido a una máquina, puede aludir varios conceptos diferentes:

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Dilatazio-juntura egiteko, ebakiak lehorrean egin ditzakegu, eta zulatzeko makina erradiala edo ebakia trazatzeko makina erabiliko dugu horretarako. Se puede hacer una junta de dilatación realizando cortes en seco con la radial o una máquina trazadora de corte.

Materiala: Igeltserotza

Ebaki hori zulatzeko makina erradialarekin egin behar badugu esate baterako, ahoa (1 cm baino gutxiagoko higadura) egin behar badugu eta makinaren palankak ezin badu hartu makinaren widiarekin egin dezakegu marka, eta gero rotaflexarekin ebaki. Cuando el corte se ha de realizar con una radial, -si se ha de hacer un cajeado, un rebaje inferior a 1cm. y la palanca de la máquina no lo puede coger-, se puede marcar con la vidia de la máquina, efectuando el corte con el rotaflex.

Materiala: Igeltserotza

Baldosetan nahiz lauzetan ebaki zuzen eta garbiak egiteko, ebakitzeko makina erabili behar dugu (20. irudia). Para realizar cortes rectos y limpios en baldosas y azulejos se ha de emplear la máquina de cortar (Fig. 20).

Materiala: Igeltserotza

Langile bat gillotina erabiltzen ari da. Makina horrek izenak berak aditzera ematen duenez terrazoa ebakitzeko balio du. Un obrero hace empleo de una guillotina, esa máquina, que actúa como su propio nombre indica, sirve para partir terrazo.

Materiala: Igeltserotza

Rotaflexaren karkasa eta heldulekua non jartzen dugun, diskoak noranzko batean edo bestean egingo du bira, eta hautsa eta bestelako partikulak ere batera edo bestera jaurtiko ditu; beraz, makinaren alde batera edo bestera bideratu beharko dugu begirada, nondik nora ebakitzen ari garen jakiteko. Dependiendo de donde se coloque la carcasa y mango de la rotaflex haremos que el disco gire en un sentido u otro, expulsando en una dirección u otra el polvo y partí­culas, debiendo entonces colocar la vista a un lado u otro de la máquina para controlar el corte.

Materiala: Igeltserotza

2
makina > maquinaria (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makinak Maquinaria

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Instalazioak eta makinak Instalaciones y maquinaria

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Metalen ordez, bestelako material sintetikoak erabili ziren makinetako osagaietan, segurtasun-kaskoetan, tenperatura handien eraginpean jarritako gailuetan, eta muturreko ingurumen-baldintzak dituzten tokietan erabiltzen ziren beste produktu askotan. Se utilizaron otros materiales sintéticos en lugar de los metales en componentes para maquinaria, cascos de seguridad, aparatos sometidos a altas temperaturas y otros muchos productos empleados en lugares con condiciones ambientales extremas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makinak eta osagaiak Maquinaria y componentes

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

- MAKINEN, INSTALAZIOEN ETA OSAGAIEN MODULUA MODULO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES: COMPONENTES.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Makinak berrikusteko plangintza Planning de revisión de maquinaria

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) Makinak eta/edo ekipoak berrikusteko plangintza. a) Planning de revisión de maquinaria y/o equipos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lanaren Nazioarteko Erakundearen 119. hitzarmena, makinen babesari buruzkoa; Espainiak berretsi egin zuen eta 1972ko azaroaren 30ean BOEan argitaratu zen; hori dela eta, Espainiako barne-zuzenbidean sartuta dago. El convenio 119, de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección de la maquinaria, fue ratificado por España y publicado en el Boletí­n Oficial del Estado de 30 de noviembre de 1972, formando parte, en consecuencia, del derecho interno español.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hitzarmen honetan bildutako irizpideen xedea hauxe da: lantokietan, makinen erabilerak dakartzan arriskuen prebentzioa; irizpide hauek praktikan jarrita, agerian geratu da makinen erabileran segurtasun handiagoa emango duten baldintzak eta prozedurak ezartzeko premia dagoela, betiere dagokion arau osagarriaren bidez. La puesta en práctica de los criterios contenidos en tal convenio, dirigidos a prevenir los riesgos derivados de la utilización de maquinarias, en los centros de trabajo, determina la necesidad de que, mediante la correspondiente norma complementaria se establezcan los requisitos y procedimientos que permitan una mayor seguridad en la utilización de maquinarias.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ildo beretik, LANEren 155. hitzarmena ere aintzat hartu zen; arau honen bidez, oro har, herritarren babesa, eta, bereziki, langileena areagotu nahi da, makinen erabilerak dakartzan arriskuak pairatzeko aukera gehien duten subjektu diren aldetik. Hortaz, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako araudi orokorrari eta lan-arloko En el mismo sentido, se tuvo en cuenta el convenio número 155 de la OIT; esta norma busca incrementar la protección de los ciudadanos en general, y de los trabajadores en particular, como sujetos sometidos de forma más acusada a los riesgos derivados de la utilización de maquinarias, trayendo por tanto la misma su causa, tanto de la normativa General de Protección y Defensa

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea