txapa Bilatu txapa testuinguru gehiagotan

1
txapa > palastro (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Txapak ijezteko makina (slabbinga) Laminador de palastro (slabbing)

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konpresio bidezko deformazio-prozesu bat da. Horren bitartez, lingote, totxo edo txapa (xafla= slab) baten lodiera murriztu egiten da arrabol izeneko aurkako erreminta zilindriko batzuen ekintzaren ondorioz. Es un proceso de deformación por compresión, mediante el cual el espesor de un lingote, tocho, palastro (petaca= slab), o palanquilla se reduce por la acción de unas herramientas cilí­ndricas opuestas llamadas rodillos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lehen kaxako arrabolen diametroa 1.100 mm-ra bitartekoa da, eta horizontalki kokatuta daude, ijezketa-tren arruntetan bezala; bigarren kaxako arrabolen diametroa 700 mm-ra bitartekoa da, eta bertikalki kokatuta daude, alboko alde berdinak dituzten txapen ijezketa ahalbidetzeko, alboka jarri gabe. Los rodillos de la primera caja son de hasta 1.100 mm de diámetro y están situados horizontalmente, lo mismo que en los trenes de laminación corrientes; los de la segunda caja de hasta 700 mm de diámetro se hallan en la posición vertical, para posibilitar el laminado de palastros con caras laterales iguales, sin ponerlos de canto.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Txapa lauak lortzeko erabiltzen da, 75 eta 300 mm arteko lodiera eta 400 eta 1.600 mm arteko zabalera duten plantxa-itxurakoak, horren ondoren xaflak egitera zuzenduak. Se emplea para obtener palastros planos, en forma de planchas de 75 a 300 mm de espesor y de 400 a 1.600 mm de ancho, destinados a la posterior elaboración de planchas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bloominga bezala, potentzia handiko ijezteko makina bikoitz itzulgarria da txapak ijezteko makina, bi kaxatakoa. Al igual que el blooming, el laminador de palastro es un potente laminador dúo reversible de dos cajas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Arbasturako ijezteko makinak hauek dira: blooming izenekoak (totxoak) eta txapak ijezteko makinak (slabbing izenekoak). Altzairu-lingoteak txikiagotzeko erabiltzen dira horiek. Los laminadores de desbaste comprenden los blooming (tochos) y laminadores de palastro (slabbing) utilizándose para reducir los lingotes de acero.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Txapa Palastro:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Birbeborutako lingotea arbasturako ijezteko makinara (blooming) igarotzen da 120-500 mm2-ko zeharkako sekzio karratuko totxo bihurtzeko, eta ondoren, txapara edo toxara edo totxora bidaliko da, plantxa edo barra profilatua lortu nahi den kontuan hartuta. El lingote recalentado pasa al laminador de desbaste (blooming) para convertirlo en un tocho de sección transversal cuadrada comprendida entre 120 y 500 mm2, que posteriormente será destinado a palastro o petaca, o palanquilla, según quiera obtenerse plancha o barra perfilada.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Txapak 14.400 mm2-tik gorako zeharkako sekzio angeluzuzena izaten du, totxoak 40-125 mm2-ko zeharkako sekzio karratua, eta jantoiak 10-12 mm-ko lodiera eta 200-600 mm-ko zabalera. El palastro suele tener una sección transversal rectangular superior a 14.400 mm2, la palanquilla una sección transversal cuadrada de 40 a 125 mm2, y el llantón un espesor comprendido entre 10 y 12 mm con anchura de 200 a 600 mm.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
Metal xaflaz egindako geralekua
Metal xaflaz egindako geralekua
txapa > chapa (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
txapa tasen kontra edo zuzenean kolpekatzeko erabiltzen da. se emplea para golpear la chapa contra tases o bien directamente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txapa-eremua Zona de chapa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txapa-eremua Zona de chapa

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txapa konpontzea: Reparación de chapa:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Makinaz edo txapaz ebakitzea Cortes con máquina o chapa

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kolpeak, txapez ebakitzea Golpes, cortes con chapas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txapa eta gainazalak edertzea Chapa y embellecimiento de superficies

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Unitate didaktikoaren hasieran ikusi dugun taulan, ebakiak, zarrasta txikiak, alderdi beroekin izandako kontaktu batzuk eta abar ageri dira arrisku nagusi gisa, bai elektromekanikako eremuan, bai txapakoan. En la tabla que hemos visto al comienzo de la unidad didáctica, aparecen los cortes, los pequeños desgarros, algunos contactos con partes calientes, etc. como los principales riesgos a cubrir tanto en la zona de electromecánica como en la de chapa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txapa-eremu: Zona de chapa:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Egin txapa- eta pintura-lantokian erabiltzen diren produktuen zerrenda, eta identifikatu seinaleak. Haz una lista de los productos utilizados en el taller de chapa y pintura e identifica la señalización.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

txapa > chapa (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Milimetro erdiko lodiera dute txapek, eta bi arteka lasaieradun dituzte, oholtxoen jokoari bide emateko (ikusi 925. irudia). Estas chapas son de medio milí­metro de espesor, con dos ranuras holgadas para permitir el juego de las tabletas (fig. 925).

Materiala: Egurraren teknologia

925. irudia. Txapa lokarria. Fig. 925 Chapa de unión.

Materiala: Egurraren teknologia

Bizarrak makurtuago egon behar du egur gogorra mozteko txapa mozteko baino. La rebaba será más inclinada para maderas duras, menos para chapa.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurra gogorra bada, berriz, oso litekeena da harirako pitzadurak izatea, eta, txapatarako erabili behar badugu, hobe da azala ez kentzea, egurra azkarregi ez lehortzeko eta, horren ondorioz, oso arrail kaltegarriak ez sortzeko. En cambio las maderas duras, en ías que es probable se encuentren fendas, y que han de destinarse a obtener chapas, es mejor no descortezarlas, para impedir que una desecación demasiado rápida produzca grietas muy perjudiciales.

Materiala: Egurraren teknologia

Azalduko dugun pertsiana-eredua egurrezko oholtxoek eratzen dute, eta oholtxoetan itota daude haiek giltzatzeko txapak: bi muturretik 20 cm-ra daude, eta bestea, erdian. El modelo de persiana que detallamos, se compone de tabletas de madera; y las chapas, que las traban, van embutidas en dichas tabletas: dos a 20 cm. del extremo, y una en el centro.

Materiala: Egurraren teknologia

Kaxa irekia oholtxoetan egiteko, hobe da bi ebaki egitea zerra zirkularraz. Hain zuzen ere, ebaki bat egin behar da ertz bakoitzean, ebakien elkarguneak txaparen zabalera emateko moduan. Para hacer en las tabletas la caja abierta, es preferible hacerla con dos cortes de sierra circular, uno por cada canto, de modo que la intersección de los cortes dé la anchura de la chapa.

Materiala: Egurraren teknologia

Txapa bat sartu behar da oholtxo bakoitzaren behealdeko ebakian, eta beste bat goiko aldekoan, txapek artekan bat egiteko moduan.Gabila ere pasarazi behar da artekatik, txapa oholtxoan finkatzeko eta oholtxo bakoitza hurrengoarekin giltzatzeko. En cada tableta se introduce una chapa por el corte inferior y otra por el superior, de manera que coincidan en una ranura; y por ella se pasa un tirafondo que dejará asegurada la chapa a la tableta, y cada tableta trabada con la siguiente.

Materiala: Egurraren teknologia

Goiko aldean, 30 eta 40 cm arteko eremuan, giltzatu gabe utzi behar dira hainbat oholtxo, eta bata bestearen ondoan kokatu behar dira. Txapak erabiliz, pertsiana biribiltzeko mekanismoaren goiko aldeko arraboletik zintzilik dagoen metalezko zintan iltzatu behar dira guztiak. En la parte superior se dejan sin trabar varias tabletas en una superficie de 30 a 40 cm., las cuales se colocan una junto a otra; y todas ellas se clavan con chapas a la cinta metálica, que pende del rodillo superior del mecanismo en que ha de arrollarse la persiana.

Materiala: Egurraren teknologia

txapa > chapa (32 testuinguru)
eu testuak es testuak
Binaka simetrikoki jarritako eta elkarrekin sinkronizatutako lau banda-elikagailu erabiltzen ditu 800 mm-ko zabalera duen txapazko banda bat aurreratzeko. Con cuatro alimentadores de banda sincronizados v situados dos a dos deforma simétrica, se hace avanzar una banda de chapa de una anchura de 800 mm.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.55 irudian, antzeko aldizkako aitzinamendu-elikagailu bat erakusten da, baina estanpazio-gailu batean erabiltzeko txapa-zumitza aurreratzeko egokituta. En la figura 3.55 se utiliza un alimentador de avance intermitente de este tipo acoplado a un dispositivo de estampado, para el avance del fleje de chapa.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

5 = txaparen zentratze-gidariekin lan egiten dugunean, pieza finkoa tartean deskonektatu behar dugun kasuetan baino ez da behar izango zati hori, 6 = material hauskorrarekin lan egitean, euste- eta aitzinamendu-prozesuetan presio txikiagoarekin lan egin behar dugunerako, presioa txikitzeko konexioa, 7 = luzetarako tope batekin lan egiteko eskuzko balbula. (FESTO) 5 = esta ejecución sólo es necesaria cuando se necesita una desconexion intermedia de la pieza fija en caso de trabajar con pilotos centradores de chapa, 6 = interconexión de válvula reductora de presión, cuando se trabaja con presión reducida (para material frágil) en la sujeción y el avance, 7 = válvula manual para cuando se trabaja con un tope longitudinal (FESTO).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Konpresio hori dela medio, kanpoko ertzetik hurbil dagoen txaparen eremuaren lodiera handitu egiten da barrurantz mugitzen den heinean. Debido a esta compresión, la zona de la chapa situada cerca del borde exterior va aumentando de grosor conforme se mueve hacia dentro.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lasaiera handiago hori lodierari (enbutituko den txaparen lodieraren % 10etik %20ra bitarte izango da nahitaez) gehitu behar zaio: Esta holgura -que debe sumarse al espesor- debe ser entre el 10% y 20% del espesor de la chapa a embutir:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kasu bakan batzuetan, txapazko xaflekin ere horrelako sistema bat erabil dezakegu. También en casos excepcionales se puede utilizar este sistema para planchas de chapa.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Txapa estanpatzeko trokelak Troqueles para estampación de chapa

Materiala: Diseinua. Fabrikazio tresneria

Plaka gidaririk gabeko matrizeetan, erlaitz formako alboko irtenguneak jar daitezke, txapa hobeki gidatzeko eta ateragailu gisa jokatzeko. En matrices sin placa guía, se pueden poner resaltes laterales en forma de pestañas, para guiar mejor la chapa y hacer de extractores.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gainera, material beretik bi pieza atera daitezke aldi berean, horietako bat bestearen barnekoa, motor elektrikoen estatoreetarako txapen kasuan bezala. Se pueden también sacar del mismo material dos piezas al mismo tiempo, una interior a otra, como en el caso de chapas para estatores de motores eléctricos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Xafla lodiak txapak erabiltzen dituzte hasierako material gisa ijezteko, ijezteko makina hirukoitzak, bikoitz itzulgarriak edo laukoitzak erabiltzen dira. Ijezteko makina laukoitzek, lanerako bi arrabolez gain, eusteko bi arrabol ere badituzte. Las chapas gruesas -que utilizan los palastros como material de partida- se laminan en laminadores trí­o, dúo reversibles y cuarto, provistos -estos últimos, además de los dos rodillos de trabajo, de dos rodillos de apoyo-.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

3
txapa > chapa (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jarri txapetan eta erre 180 ºC-tan, utzi hozten eta bota gainetik estalki esnedun epeldua. Colocar en las chapas y cocer a 180º C., dejar enfriar y bañar la superficie en cobertura de leche atemperada.

Materiala: Gozogintza

Halaber, piezak ebaki eta labeko txapetan ezar ditzakegu, eta ondoren izoztu. Kasu horretan, komeni da, hostorerako berariazko izozkailu bat ez badugu, piezak plastikoez babestea izozkailuan zapore-nahasteak saihesteko (batez ere zapore gozoak eta gaziak). O también se pueden cortar las piezas y colocarlas en las chapas de horno congelándolas a continuación, en este caso es conveniente si no se dispone de un congelador especí­fico para hojaldre preservar un poco las piezas con plásticos para evitar la mezcla de sabores dentro del congelador (sobre todo de dulces y salados).

Materiala: Gozogintza

Hori bera piezak altzairu herdoilgaitzezko kaxa estalietan ezarriz egin daiteke, izozteko txaparik ez badugu. Esto mismo se puede hacer pero colocando las piezas en cajas de acero inoxidable tapadas en el caso de que no se pueda disponer de las chapas para la congelación.

Materiala: Gozogintza

Erabiltzeko unea iritsita, inguruneko tenperaturan txapak erabat desizozteko behar den denboraz aterako ditugu, edota kaxak, piezak txapetan ezarrita. Cuando llegue el momento se su utilización sacaremos las chapas con el tiempo suficiente para su total des congelación a la temperatura ambiente o las cajas colocando las piezas en las chapas.

Materiala: Gozogintza

Esku batez txapazko kukurutxoa hartu eta besteaz hostore-zerrenda; kukurutxoaren alderik mehenetik biltzen hasiko gara, lehen buelta biribilean eta hurrengoak zerrenda helikoidal moduan geratzen den arte, halako moldez non zerrendaren erdia buelta bakoitzean gainjarrita geratzen baita. Tomamos el canutillo de chapa con una mano y con la otra la tira de hojaldre, empezamos a enrollar por la parte más fina del canutillo, la primera vuelta en redondo y las siguientes hasta terminar la tira en forma de espiral de forma que quede encabalgada la mitad de la tira en cada vuelta.

Materiala: Gozogintza

Ezarri labeko txapetan azken muturra beherantz duela, margotu arrautzaz eta erre labean. Colocarlas en las chapas de horno con el extremo final hacia abajo, pintar de huevo y cocer en el horno.

Materiala: Gozogintza

Tolestu, arkuen kasuan baino pixka bat gehiago itxiz, ezarri txapetan eta erre 180 ºC-tan, eta gero utzi hozten. Doblarlas cerrándolas un poco más que para los arcos, colocarlas en las chapas y cocerlas a 180º C., dejarlas enfriar.

Materiala: Gozogintza

Ezarri txapa hezetuetan eta zimikatu ertz kurbatua matxarda horztunaz edo sardexkaz. Colocarlas en chapas humedecidas y pellizcar el borde curvo con unas pinzas dentadas o con un tenedor.

Materiala: Gozogintza

Orraztuak.- Landu orea fin-fin xehatutako 100 g laranja-azalez eta luzatu sableux orea aurrekoak bezala; ebaki 5 cm luzeko molde obalatuaz, ezarri urez hezetutako txapetan. Peinadas.- Trabajar la pasta con 100 gr. de piel de naranja confitada picada finamente y estirar la pasta sableux de igual forma que las anteriores, cortar con molde ovalado de 5 cm. de largo, colocar sobre chapas humedecidas con agua.

Materiala: Gozogintza

Txaparen hostorean 1/2 cm-ko zirikilote-geruza zabalduko dugu, ertzetan estali gabeko 1 cm-ko aldea utziz; urez edo arrautzaz margotuko ditugu. Extendemos sobre el hojaldre de la chapa una capa de cabello de ángel de 1/2 cm. dejando una parte sin cubrir en los bordes de 1 cm., los pintamos con agua o huevo.

Materiala: Gozogintza