circunferencia Bilatu circunferencia testuinguru gehiagotan

1
Beltzez
Beltzez
zirkunferentzia > circunferencia (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batez besteko zirkunferentziaren 1/4 bider bere burua eta enborraren luzera egin behar da. Se multiplica 1/4 de la circunferencia media, por sí­ mismo y por la longitud del tronco.

Materiala: Egurraren teknologia

soka bat erabiliz, batez besteko zirkunferentzia neurtzen dugu, Se mide con una cuerda la circunferencia media.

Materiala: Egurraren teknologia

Lurretik 1,40m-ra neurtzen dugu batez besteko zirkunferentzia, La circunferencia media se toma a l"4O m. del. suelo.

Materiala: Egurraren teknologia

Konpasaren zentroa O eta O puntuetan jarri eta bi zirkunferentzia-arku marratu behar ditugu: IK eta KJ; zenbaterainoko konpentsazioa behar dugun ebazteko balio dute arkuok. Con centro de compás en los puntos O y 0 se trazan dos arcos de circunferencia / K y KJ, los cuales sirven para resolver la compensación deseada.

Materiala: Egurraren teknologia

Geometriari esker, badakigu zirkunferentziaren edozein zati direla arkuak. Por la Geometría sabemos que arco es una porción cualquiera de la circunferencia.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi zirkunferentzia-arkuk osatzen dute, eta angelua eratuz ebakitzen dira arkuak. Es el que está formado por dos arcos de circunferencia que se cortan en ángulo.

Materiala: Egurraren teknologia

Lurreko lerroaren azpian, zirkunferentzia bat marratu behar dugu. Eskailera kokatzeko dugun lekuaren zabalera bera izan behar du zirkunferentziak; hau da, gure adibidearekin bat, 1,60 m-ko diametroa izan behar du (ikusi 972. irudia). º Bajo la lí­nea de tierra, trazaremos una circunferencia que corresponda al ancho del emplazamiento ; en nuestro caso, 1"6 m. de diámetro.

Materiala: Egurraren teknologia

Hamabi zati berdinetan banatu behar dugu zirkunferentzia, maila kopuru hori aukeratu baitugu eskaileraren bira batean sartzeko zirkunferentziak adierazten du eskaileraren bira osoaren oinplanoa. º Dividiremos la circunferencia en 12 partes iguales, que es el número de escalones que hemos elegido para una vuelta completa (representada en planta por la circunferencia).

Materiala: Egurraren teknologia

Alde horretatik, kontuan izanik gizakien garaiera 1,70 eta 1,80m artekoa izaten dela, mailen garaierak izan behar du, zirkunferentzia osatzen dutenean, maila paraleloen arteko distantzia gutxienez 1,70 m-koa eta, ahal dela, pixka bat handiagoa izateko modukoa. Teniendo presente que la estatura humana oscila entre 1"70 y 1"80 m., se dará a los peldaños una altura tal que, al completar la circunferencia, la distancia entre los peldaños paralelos no sea inferior a 1"70 m.; y, a ser posible, algo mayor.

Materiala: Egurraren teknologia

eta eskuairatutako aldea zirkunferentziaren laurden batekoa dela jotzen du. Se supone que el lado escuadrado es igual a 1/4 de la circunferencia.

Materiala: Egurraren teknologia

zirkunferentzia > circunferencia (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
ZIRKUNFERENTZIA-ARKUEI ATXIKIAK ASOCIADAS A LOS ARCOS DE CIRCUNFERENCIA.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

plateraren zentrotik egindako zirkunferentzia circunferencia descrita por el centro del plato

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ez bada koordenaturik programatzen edo koordenatuak hasierako puntuko koten berdinak badira, CNCak zirkunferentzia oso bat exekutatuko du. Si no se programan o son iguales que las cotas del punto inicial, se ejecutará una circunferencia completa.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

G09 funtzioa erabiliz ezinezkoa da zirkunferentzia oso bat exekutatzea, hiru puntu desberdin programatu behar direlako. Utilizando la función G09 no es posible ejecutar una circunferencia completa, ya que es necesario programar tres puntos distintos.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Interpolazio zirkular bat baino lehen eskuzko interbentzio bat exekutatzen bada, eta interpolazio zirkularrean parte hartzen duen ardatzen bat desplazatzen bada, gaizki programatutako zirkulu-akats bat gerta daiteke, edo programatu ez den beste zirkunferentzia bat exekutatu. Si se ejecuta una intervención manual antes de una interpolación circular, y se desplaza uno de los ejes que intervienen en la interpolación circular, se puede producir un error de circulo mal programado o ejecutar una circunferencia diferente a la programada.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ertzaren mekanizazioa ibilbide kurbatuaren bitartez egiten da, eta ez zirkunferentzia-arkuen bitartez. El mecanizado de la arista se realiza mediante una trayectoria curva, no mediante arcos de circunferencia.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

G08 funtzioa erabiliz ezinezkoa da zirkunferentzia osoak programatzea, emaitzak infinituak direlako. Utilizando la función G08 no es posible programar circunferencias completas, ya que existen infinitas soluciones.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Arku bat koordenatu polarretan zehazten denean, jatorri polarra aldi baterako lekualda daiteke zirkunferentziaren zentrora. A la hora de definir un arco en coordenadas polares, se puede trasladar temporalmente el origen polar al centro de la circunferencia.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Erradio-metodoa erabilita programatzen diren arkuen bitartez ezinezkoa da zirkunferentzia osoak programatzea, emaitzak infinituak direlako. Programando un arco mediante el método del radio no es posible programar circunferencias completas, ya que existen infinitas soluciones.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Zirkunferentziaren arkua 180º baino txikiagoa bada, zeinu positiboarekin programatuko da erradioa; aldiz, arkua 180º baino handiagoa bada, zeinu negatiboarekin programatuko da. Si el arco de la circunferencia es menor de 180º el radio se programará con signo positivo y si es mayor de 180º se programará con signo negativo.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua