hodi Bilatu hodi testuinguru gehiagotan

1
hodi > conducto (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aire-girogailuko aire-xurgapeneko hodian ezartzen da zuzenean. Va instalado directamente en el conducto de aspiración de aire del climatizador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire-girogailu blokea plastikozko gorputz edo karkasa batek osatzen du, eta barruan pasoko bi hodi daude. El bloque climatizador está formado por un cuerpo o carcasa de material plástico en cuyo interior lleva dos conductos de paso.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Fluido kantitate jakin bat igarotzea ahalbidetzen duen hodi kalibratua da. Se trata de un conducto calibrado con el que se permite el paso de una cantidad de fluido determinada.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Espantsio-balbulak mintz bat dauka, eta mintz horren gainean honako hauek jarduten dute: alde batetik, lurrungailutik ateratzen den lurrunaren P2 presioak; eta goialdetik, zunda-hodi baten barruan dagoen fluido lurrunkorrak (fluido horren bolumena aldatu egiten da tenperaturaren arabera) lortzen duen P1 presioak. Hain zuzen ere, lurrungailuaren irteera-hodiaren aldeko karkasak transmititzen dion La válvula de expansión consta de una membrana sobre la que actúa, por un lado, la presión P2 del vapor saliente del evaporador, y por la parte superior, la presión P1 que obtiene el fluido volátil (fluido que varía su volumen dependiendo de la temperatura) existente en el interior de un tubo sonda, para tomar la

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Espantsio-balbula mota horrek badu abantaila bat; izan ere, tenperaturaren balioa hodi barrutik hartzen du, eta horri esker, tenperatura-aldaketa askoz azkarrago kontrolatzen da, eta kanpoko tenperaturak gutxiago eragiten dio. Este tipo de válvula de expansión tiene la ventaja de tomar el valor de la temperatura desde el interior del propio conducto, lo que da un control de la variación de temperatura mucho más rápida y menos afectada por la temperatura exterior.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2.15 irudian honako hau ikus dezakegu: bost zilindro dituen aluminiozko gorputzak, pistoiak dituen aginte-platerak, espekadun errotoreak, arrastedun poleak, bobinak, xurgapen-hodiak (SUC) eta deskarga-hodiak (DIS) dituen kulatak eta xaflazko balbula-plakak (plaka hori ireki eta ixten denean, hozgarria xurgatu eta bultzatzen da) osatzen duten konpresore bat. En la figura 2.15 podemos apreciar un compresor formado por un cuerpo de aluminio con cinco cilindros, el plato de mando con los pistones, el rotor de levas, la polea de arrastre, la bobina, la culata con los conductos de aspiración (SUC) y descarga (DIS) y la placa de

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2
hodi > tubo (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hodia Tubo

Materiala: Igeltserotza

Teleskopikoak (421. irudia). 2 zati dituzte: 50 mm-ko diametroa eta 1,75 m-ko luzera duen hodi biribil bat eta 42 mm-ko diametroa eta 1,50 m-ko luzera duen beste hodi biribil bat, aurrekoaren barruan sartzen dena. Telescópicas (fig. 421), formadas por 2 tramos, uno compuesto por un redondo de diámetro 50 mm., siendo su longitud 1,75 m. y otro tubo redondo de diámetro 42 mm. y 1,50 m. de longitud que penetra dentro del anterior.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

U sistemako segurtasun-sarea bitarteko babes gisa erabili beharko da, behar adina erresistentzia duten elementuetan finkatuta. Elementu horiek metalezko bi hodi edo listoi izan ohi dira; bata goialdean eta bestea behealdean jartzen dira, eta lurraren sestratik metro batera dagoen babes-sistema osatzen dute (425. irudia). La red de segundad del Sistema U deberá ser utilizada como protección intermedia y fijada a elementos con suficiente resistencia, normalmente tubos o listones metálicos, uno situado en la parte superior y otro inferior, formando un sistema de protección de 1 m. de altura sobre el nivel del suelo (fig. 425).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Bi hodien arteko gainjarpenak ez du inoiz 25 cm-tik beherakoa izan behar. Bajo ningún concepto el solape de ambos tubos será inferior a 25 cm.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Baldosa zatien zerrenda non jarri behar dugu jakiteko, iturgintza-hodiak eta etxeko tresna elektrikoen entxufeak non dauden begiratu besterik ez dugu. Esto se sabe por la pared en la que van colocado los tubos de fontanería y enchufes de los electrodomésticos.

Materiala: Igeltserotza

Zenbat hormigoi bota behar dugun jakiteko, kontuan hartu beharko dugu espaloi barrutik uretarako edo argitarako hodiak igaroko diren, eta, hala baldin bada, hodi horiek azalean ez geratzeko adina hormigoi bota beharko dugu. También dependerá la carga de hormigón que se eche de si la acera va a llevar tubos de agua o de luz por ella, debiendo echar la cantidad de hormigón necesario para que estos tubos no queden someros.

Materiala: Igeltserotza

Aurrefabrikatutako kutxatila. Bi marka zulagarri ditu, horietako bakoitzetik hodi bana sartzeko: sarrera-hodi bat eta irteera-hodi bat, hain zuzen. Behealdean hondo zabala du, hondakin solidoak hodiak buxatu gabe bertan metatuta geratzeko eta erraz garbitu ahal izateko. Ejemplo de una arqueta prefabricada, consta con dos marcas perforables por donde se pueden introducir dos tubos, uno de entrada y otro de salida, y de un fondo que permitirá que se acumulen residuos sólidos para su posterior limpieza, evitando así­ que se pudieran taponar los tubos.

Materiala: Igeltserotza

Hodirako zuloa Agujero para tubo

Materiala: Igeltserotza

Ainguralekuak zenbait torloju ditu kale-argia finkatzeko, eta erdian hutsunea du, argi-kableen hodia handik sartzeko. Tiene una serie de tornillos para fijar la farola y un hueco en medio por donde introducir el tubo que lleve los cables de la luz.

Materiala: Igeltserotza

Argi-hodiak espaloi azpian edo beste lekuren baten azpian estalita utzi behar ditugunean, kontu handiz jardun behar dugu eremu horietan hormigoia botatzeko orduan; izan ere, hormigoia bigunegia badago, hodiaren zati batzuk azalean gera daitezke, hodiek, airez beteta daudenez, flotatu egiten baitute. Se ha de tener cuidado a la hora de hormigonar aceras o lugares por los que vayan a quedar tapados tubos de la luz, ya que si se echa el hormigón demasiado blando puede hacer aflorar a la superficie partes del tubo, al estar llenos de aire los tubos flotan.

Materiala: Igeltserotza

3
Hodiak berogailu-gela batean.
Hodiak berogailu-gela batean.
hodi > tubería (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
h. Atera ezazu hodiaren zati bat. h. Realiza la extracción de un tramo de tubería.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kommutadore edo presostato hori goi-presioko hodian edo iragazki deshidratatzailean egon daiteke. Este conmutador o presostato puede estar ubicado en la tubería de alta o en el filtro deshidratador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Konpresoreak bero egon behar du, kondentsadorera sartzeko hodiak oso bero, eta irteerak epel (tenperatura-aldeak 30 ºC-tik gorakoa izan behar du). - El compresor ha de estar caliente, la tubería de entrada al condensador muy caliente y la de salida templada (la diferencia de temperatura debe superar los 30 ºC).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Hodiek tenperatura bera izan behar dute ibilbide osoan. - Las tuberías deben tener la misma temperatura en todo su recorrido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Iragazki deshidratatzailean edo horren hodietan izotza azaltzen bada, horrek esan nahi du, beharbada, hezetasuna kentzen duen materia jaulki egin dela, eta materia horrek eragozten duela fluidoa igarotzea. - Si en el filtro deshidratador o sus tuberías aparece escarcha, puede ser indicio de desprendimiento de la materia deshumidificadora, la cual obstruye el paso al fluido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a. Identifika ezazu aire girotuaren zirkuitua (espantsio-balbula edo aire-dosifikagailua duena) zer motatakoa den, zer hozgarri mota erabiltzen duen, baita goi- eta behe-presioko hodiak ere. a. Identifica el tipo de circuito de aire acondicionado (con válvula de expansión o estrangulador), el tipo de refrigerante que utiliza y las tuberías de alta y baja presión.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

egon litezkeen olio-orbanak bilatuko ditugu hodiak eta errakoreak lotzeko lekuetan, konpresorearen enbrage-eremuan, espantsio-balbulan, iragazkian eta kondentsadorean. buscaremos posibles manchas de aceite en las zonas de unión de tuberías y racores, zona de embrague del compresor, válvula de expansión, filtro y condensador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kasu horretan, balbula osoa ordezten da, hodi metalikoari hariztatuta baitago. En este caso, se sustituye la válvula completa, ya que va roscada a la tubería metálica.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egoera gaseosoan dagoen nitrogenoz ere garbitu daiteke, hodi batetik sartuz eta beste hodi bat irekiz ateratzen uzteko. También puede limpiarse con nitrógeno en estado gaseoso, introduciéndolo por una tubería y abriendo otra para dejarlo salir.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zirkuitua nahitaez garbitu behar da, baldin eta higadura edo korrosioa direla medio iragazkitik, konpresoretik, hodietatik, lurrungailutik edo kondentsadoretik eratorritako hondakin metalikoak azaltzen badira. Hay que realizar una limpieza en el circuito siempre que aparezcan residuos metálicos procedentes del filtro, compresor, tuberías, evaporador o condensador, debido a desgastes o corrosión.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

hodi > tubería (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ur-hodiak. Horietako bat ur berorako da eta bestea, berriz, ur hotzerako. Ejemplo de tuberías de agua, una de ellas para el agua caliente y otra para el agua fría.

Materiala: Igeltserotza

ur-hodi bat edo beste edozein instalazio kokatu behar badugu, ezingo dugu ubide bat proiektuan jartzen duena baino askoz meheagoa den trenkada baten gainean trazatu. para alojar una tubería de agua, o cualquier otra instalación, no se podrá hacer el trazado de una regata sobre un tabique cuyo grosor es mucho inferior al reflejado en el proyecto.

Materiala: Proiektuak

Gauza bera gertatzen da zorrotenak edo ur-hodiak ordezteko garaian eta, oro har, elementu zaharkitu bat kendu eta berriarekin ordeztean datzan edozein esku-hartzetan. El mismo argumento será válido para la sustitución de bajantes o tuberías de agua, y, en general, para cualquier intervención que consista simplemente en retirar un elemento antiguo y obsoleto y reemplazarlo por otro nuevo.

Materiala: Proiektuak

- Zoladurak, alikatatuak, arotzeria zaharrak eta instalazioak ordeztea (zorrotenak, ur-hodiak, argindar-instalazioak...). - Sustituciones de pavimentos, alicatados, carpinterías viejas, instalaciones (bajantes, tuberías de agua, instalaciones de electricidad...).

Materiala: Proiektuak

4
hodi > conducto (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hodi zuzen eta gihartsua da. Es un conducto recto y musculoso.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

gibel-hodia conducto hepatico

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

hodi zistikoa conducto cistico

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

MUSKULU ETA MINTZEZKO hodia da, ahoaren jarraian dagoena. Es un conducto MUSCULO-MEMBRANOSO que se encuentra a continuación de la boca.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hasierako zatian VATER-EN ANPOILA izeneko zabalgune bat du. Bertan bi hodi amaitzen dira: En su parte inicial existe una dilatación denominada AMPOLLA de VATER en donde desembocan dos conductos:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Behazun-xixkuaren hantura da. Normalean, hodi zistikoa buxatzen delako gertatzen da (harriak daudelako). Es la inflamación de la vesí­cula biliar debida generalmente a la obstrucción del conducto cí­stico por la presencia de cálculos (piedras).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hasiera batean min txikiak eragiten ditu soilik, baina harria handitzen doan neurrian, hodien buxadura edo hantura eragiten du. Horren ondorioz, behazun-koliko deritzon gaixotasuna sortzen da: oso mingarria da, eta botagura eta gonbitoak eragiten ditu. En principio sólo provoca molestias leves pero a medida que el cálculo aumenta de tamaño, provoca inflamación u obstrucción de los conductos dando lugar al denominado Cólico biliar que es muy doloroso y que produce nauseas y vómitos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Horregatik, min handia ematen dute harriek edo kalkuluek hodi horretatik igarotzen direnean. Es por tanto consecuencia de ello que las piedras o cálculos renales al pasar por este conducto producen un dolor muy fuerte.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gizonezkoen kasuan, hodi UROGENITALA da, hau da, gernua nahiz esperma kanporatzeko balio du. En el hombre es un conducto UROGENITAL, es decir, que expulsa al exterior tanto orina como el lí­quido seminal.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gizonezkoen uretra 20 cm inguru neurtzen dituen hodi luzea da; izan ere, prostata zeharkatzen du, zakilean sartzen da eta glandean amaitu. La uretra masculina es un largo conducto que mide unos 20cm, ya que atraviesa la próstata, ingresa en el pene y termina en el glande.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

5
hodi > tubo (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Faringea ahoa hestegorriarekin lotzen duen hodi gihartsua da. La faringe es un tubo muscular que comunica la boca con el esófago.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Odol-hodiak barrenean odola garraiatzen duten hodien multzoa dira. Los vasos sanguí­neos son un conjunto de tubos que trasportan la sangre por su interior.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Faringea urdailarekin lotzen duen muskulu eta mintzezko hodia da. Es un tubo músculo-membranoso que comunica la faringe con el estómago.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

7-8 metro inguruko hodi bat da. PILOROAN hasi eta BALBULA ILEOZEKALEAN (heste lodian) amaitzen da. Sabeleko barrunbearen zatirik handiena betetzen du. Es un tubo de unos 7-8 metros que se inicia en el PíLORO y termina en la VíLVULA ILEOCECAL (intestino grueso) ocupando la mayor parte de la cavidad abdominal.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Alboko guruinak hodiaren barruan edo inguruan daude. Las glándulas anejas se encuentran en el interior del tubo o en sus cercanías.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Funtzio horiek odolari esker egiten ditu. Odol hori ponpa handi batek (bihotzak) bultzatzen du hodi-sistema batean (odol-hodietan) zehar. Odol-hodiak 3 motatakoak dira batez ere: arteriak, benak eta kapilarrak. Estas funciones las realiza gracias a la sangre que es impulsada por una gran bomba denominada corazón a través de un sistema de tubos ,es decir, los vasos sanguí­neos que pueden ser de 3 tipos principales, arterias, venas y capilares.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Faringea eta zintzur-hestea lotzen dituen hodia da. Kartilagozko estalki batek osatzen du. Estalki hori kanpotik ikus daiteke lepoan, kartilagozko zintzur-sagar gisa. Es el tubo de unión entre la faringe y la tráquea, formada por un caparazón de cartí­lago que se percibe externamente en el cuello por medio de la nuez cartilaginoso.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

12 cm inguruko hodi bat da. Hestegorriaren aurrean dago, eta beherantz doa. Laringea BRONKIOEKIN lotzen du. Es un tubo de unos 12cm de largo que desciende por delante del esófago y que une la laringe con los BRONQUIOS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zuntzezko ehuna duen hodi batek osatzen du. Kartilagozko 15-20 eraztun ditu, elkarri muskulu lisoz lotuak. Está constituido por un tubo de tejido fibroso que tiene de 15-20 anillos cartilaginosos, unidos entre sí­ por músculo liso.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bi hodi dira, eta hodi horien pareta kartilagozko eraztunek osatzen dute. Son dos tubos cuya pared está formada por anillos cartilaginosos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6
hodi > vaso (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
orbanak. Odol- edo linfa-hodiak pilatzean sortzen dira, eta jaiotzatikoak izaten dira. antojos y se originan por aglomeración de vasos sanguí­neos o linfáticos y suelen ser congénitos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Dermisean hauek daude: odol- eta linfa-hodiak, nerbio-bukaerak, sebo- eta izerdi-guruinak eta ile-folikuluak. Esta capa posee vasos sanguí­neos y linfáticos , terminaciones nerviosas, glándulas sebáceas y sudorí­paras y folí­culos pilosos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ehun edo organo baten hodietan odol gehiegi pilatzeagatik sortzen da. Ia beti hantura batek eragiten du. Se produce por la acumulación excesiva de sangre en los vasos de un tejido o de un órgano y que casi siempre tiene origen inflamatorio.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Arteriak bihotzetik urrundu ahala gero eta gehiago zatitzen dira, eta gero eta diametro txikiagoko hodiak sortzen dituzte. Hodi horiei ARTERIOLAK deitzen zaie. A medida que las arterias se alejan del corazón se van ramificando cada vez más dando lugar cada vez a más vasos de diámetro cada vez más pequeño denominadas ARTERIOLAS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Oso hodi meheak dira, eta oso ugariak gorputzean. Haien pareta ENDOTELIO mehe batek osatzen du, eta haietan substantzia ugari sartu eta irtetea ahalbidetzen du; horri esker, odoleko gasen eta mantenugaien trukea kapilar hauetan egiten da. Son infinidad de vasos muy finos cuya pared está formada por un fino ENDOTELIO que va a permitir que diversas sustancias entren y salgan de estos vasos por ello, el intercambio de gases y nutrientes de la sangre tiene lugar a nivel de los capilares.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kapilarrak arterietatik eratzen dira. Arteria horiek askotan zatitzen dira: lehenik ARTERIOLAK eratzen dituzte, eta gehiago zatitzean, KAPILARRAK sortzen dira. Gero, gasak eta mantenugaiak trukatu ondoren, bata bestearekin elkartzen dira berriro kapilar horiek, gero eta hodi handiagoak sortuz: lehenik BENULAK sortzen dira, eta gero, BENAK. Los capilares se originan a partir de arterias que se ramifican enormemente formando primero, ARTERIOLAS que continúan ramificándose para originar los CAPILARES que después de intercambiar gases y nutrientes se van juntando unos con otros originando vasos cada vez mayores que originan primero, Ví‰NULAS y luego VENAS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hori nahikoa ez bada, odola gordetzen duten organoek parte hartzen dute, adibidez bareak eta gibelak, galduriko odola ordezteko. Hori guztia nahikoa ez bada, SHOCK HEMORRAGIKOA edo hipobolemikoa eragiten da. Horrek HODI-ZABALKUNTZA eta odol-hodietako pareten IRAGAZKORTASUNA handitzea eragiten ditu, barruan dagoen likido gutxi hori kanpora atera dadin. Si esto es insuficiente se recurre a órganos que almacenan sangre como el bazo y el hí­gado, con lo que se intenta reponer la sangre perdida y si todo esto resulta insuficiente se provoca el SHOCK hemorrágico o hipovolémico, que provoca además VASODILATACIÓN y un aumento de PERMEABILIDAD en la pared de los vasos sanguí­neos de manera que el poco lí­quido que hay en el interior, tiende a salir al exterior.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tumore onbera, odol- eta linfa-hodiak pilatzen direnean sortzen dena. Normalean sortzetikoa izan ohi da, eta batez ere aurpegian eta lepoan agertzen da. Tumoración benigna formada por acumulación de vasos sanguí­neos y linfáticos generalmente de origen congénito y que suelen presentarse sobre todo en la cara y cuello.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

GILTZURRUNEK ERITROPOIETINA deituriko hormona jariatzen dute, ERITROZITOAK ekoizteko ezinbestekoa dena. ERRENINA ere eratzen dute, odol-presioa kontrolatzen duena (arteria-presioa handitzen du, hodien diametroa murrizten du eta gainera Na-ri eusten dio, eta, hala, arteria-presioa are gehiago handitzen du). El RIÑÓN segrega una hormona denominada ERITROPOYETINA que es imprescindible para producir ERITROCITOS y también forma RENINA, que se encarga de controlar la presión sanguí­nea (aumenta la tensión arterial, disminuye el diámetro de los vasos y además provoca la retención de Na que aumenta todavía más la T arterial)

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Giltzurrunak gorputzeko organoen artean gehien baskularizaturik daudenen artean daude: AORTA ARTERIATIK datorren GILTZURRUN-ARTERIA GILTZURRUN-HILOAN barrena sartzen da GILTZURRUNEAN; bertan izugarri zatitzen da, eta gero eta txikiagoak diren hodi ugari sortzen dira. Los riñones son de los órganos más vascularizados ya que la ARTERIA RENAL procedente de la ARTERIA AORTA, penetra en el RIÑÓN a través del HILIO RENAL, ramificándose enormemente, hasta originar infinidad de vasos, cada vez menores.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak