oholtxo Bilatu oholtxo testuinguru gehiagotan

1
Lurra osatzeko oholtxoak
Lurra osatzeko oholtxoak
oholtxo > tablilla (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oholtxoen arteko tarteak halakoa izan behar du, baten goiko ertzetik pasatzen den lerro horizontalak hurrengoaren beheko ertzetik ere pasatu behar du. La distancia entre las tablillas tiene que ser tal, que una lí­nea horizontal que pase por la arista superior de una de ellas, pase también por la inferior de la otra.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtxo irtenak jarri aurretik, berriz, ertzak makurtzen ditugu. En las tablillas salientes, se da antes a los cantos su inclinación, y luego se colocan.

Materiala: Egurraren teknologia

Leihoaren antzeko egurrezko egitura da pertsiana, baina, kristalen ordez, hainbat oholtxo ditu, gelan zenbat aire eta argi sartzen den erregulatzeko moduan jarrita. La persiana es una armazón de madera parecida a la ventana, que, en vez de cristales, lleva una serie de tablillas, dispuestas de manera que permiten regular el paso del aire y de la luz en una habitación.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtxo finkoko pertsiana. Bastidoreak eta hainbat oholtxok eratzen dute, eta oholtxoak makurtuta daude neurri batean edo bestean. Persiana de tablillas fijas, compuesta de un bastidor, con una serie de tablillas más o menos inclinadas.

Materiala: Egurraren teknologia

oholtxoak finkatzen ditugunean haien mugimendua erregulatzen duen estrabean, ez dute erdirantz amore ematen eta nahi dugun jarrera edo maila berean gelditzen dira. sujetar las tablillas al listón que regula su movimiento, no se venzan hacia el centro, sino que queden niveladas en la posición que se desee.

Materiala: Egurraren teknologia

Horretarako, mailen garaiera osoa neurtzen duten bi oholtxo prestatu behar ditugu, dodekagonoari dagokion angeluaren irekidurarekin mihiztatu behar ditugu (ikusi 973. irudia), eta, lurreko lerrotik abiatuz, angeluan jarri behar ditugu eta lehenengo mailaren garaiera markatu behar dugu bi aldeetan. Para esto, se preparan dos tablillas con la altura total del escalón, ensambladas con la abertura del ángulo correspondiente al dodecágono (fig. 973); y, comenzando por la lí­nea de tierra, se aplican las tablillas en un ángulo, y se marca la altura del primer escalón en las dos caras.

Materiala: Egurraren teknologia

Aurrealdean, berriz, bi oin bakarrik utzi ohi dira, eta oholtxo gehigarri batek banatzen du tiradera. En la parte delantera, suele dejárseles sólo dos pies, dividiendo el cajón con una tablilla adicional.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtxoak ezin dira jarri elkarrengandik oso urrun, eserlekua deserosoa baita bestela. Las tablillas no deben ir muy separadas, de lo contrario el asiento resultaría incómodo.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtxoak hurrengo angelura eraman behar ditugu ondoren, eta, modu berean, bigarren maila markatu behar dugu. Eta horrela gainerakoak. Se pasan las tablillas al ángulo siguiente, y se marca de la misma manera el segundo escalón; y así­ sucesivamente.

Materiala: Egurraren teknologia

Metro linealetan lodiera eta zabalera jarraitua duten egurrak saltzen dituzte, hala nola zorurako oholtxoak, moldurak, etab. º Por metros lineales, las que tienen espesor y anchura constantes, como las tablillas para pisos, las molduras, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

oholtxo > tableta (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Milimetro erdiko lodiera dute txapek, eta bi arteka lasaieradun dituzte, oholtxoen jokoari bide emateko (ikusi 925. irudia). Estas chapas son de medio milí­metro de espesor, con dos ranuras holgadas para permitir el juego de las tabletas (fig. 925).

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, bermatu behar da pertsiana eratzen duten oholtxoen gainazala garbia eta leuna izatea, izpirik gabea, eta esleipenduna arduratzea kopatuta dauden oholtxo guztiak aldatzeaz, oholtxoak behar bezala egokitzea galarazten baitu kopadurak. Se garantizará igualmente que las tabletas que formen la persiana tengan una superficie limpia y pulida, sin el menor repelo, y siendo de cuenta de la contrata los cambios de todas las tabletas que presenten alabeos que dificulten el buen ajuste de las mismas.

Materiala: Egurraren teknologia

b) Oholtxoak lotzeko proposatzen duen sistema deskribatu behar du, molduraren tamaina naturaleko marrazkia eta ebakidura egin behar ditu eta molduraren neurri zehatzak adierazi behar ditu. b) Descripción del sistema propuesto para el enlace de las tabletas, acompañado de dibujo y sección en tamaño natural de la forma de la moldura y sus dimensiones exactas.

Materiala: Egurraren teknologia

e) Pertsianaren lagin bat aurkeztu behar du, 50 x 50 cm-koa, zapata eta lau oholtxo finko dituena. e) Una muestra de la persiana de un tamaño de 50 X 50 cm. con zapata y cuatro tabletas fijas.

Materiala: Egurraren teknologia

Azalduko dugun pertsiana-eredua egurrezko oholtxoek eratzen dute, eta oholtxoetan itota daude haiek giltzatzeko txapak: bi muturretik 20 cm-ra daude, eta bestea, erdian. El modelo de persiana que detallamos, se compone de tabletas de madera; y las chapas, que las traban, van embutidas en dichas tabletas: dos a 20 cm. del extremo, y una en el centro.

Materiala: Egurraren teknologia

Kaxa irekia oholtxoetan egiteko, hobe da bi ebaki egitea zerra zirkularraz. Hain zuzen ere, ebaki bat egin behar da ertz bakoitzean, ebakien elkarguneak txaparen zabalera emateko moduan. Para hacer en las tabletas la caja abierta, es preferible hacerla con dos cortes de sierra circular, uno por cada canto, de modo que la intersección de los cortes dé la anchura de la chapa.

Materiala: Egurraren teknologia

Txapa bat sartu behar da oholtxo bakoitzaren behealdeko ebakian, eta beste bat goiko aldekoan, txapek artekan bat egiteko moduan.Gabila ere pasarazi behar da artekatik, txapa oholtxoan finkatzeko eta oholtxo bakoitza hurrengoarekin giltzatzeko. En cada tableta se introduce una chapa por el corte inferior y otra por el superior, de manera que coincidan en una ranura; y por ella se pasa un tirafondo que dejará asegurada la chapa a la tableta, y cada tableta trabada con la siguiente.

Materiala: Egurraren teknologia

Goiko aldean, 30 eta 40 cm arteko eremuan, giltzatu gabe utzi behar dira hainbat oholtxo, eta bata bestearen ondoan kokatu behar dira. Txapak erabiliz, pertsiana biribiltzeko mekanismoaren goiko aldeko arraboletik zintzilik dagoen metalezko zintan iltzatu behar dira guztiak. En la parte superior se dejan sin trabar varias tabletas en una superficie de 30 a 40 cm., las cuales se colocan una junto a otra; y todas ellas se clavan con chapas a la cinta metálica, que pende del rodillo superior del mecanismo en que ha de arrollarse la persiana.

Materiala: Egurraren teknologia

Hainbat faktoreren araberakoa da pertsianek guztiz biribilduta izan behar duten gehieneko diametroa, hala nola pertsianaren garaieraren araberakoa, ardatzaren diametroaren araberakoa eta oholtxo edo xaflen zabaleraren eta lodieraren araberakoa. El diámetro máximo de las persianas totalmente enrolladas, depende: de la altura de la persiana, del diámetro del eje, y del ancho y grueso de las tabletas o lamas.

Materiala: Egurraren teknologia

Jarraian, taula batean laburtuta, azalduko dugu zer diametro duen pertsiana biribilduak pertsianaren garaieraren arabera, kontuan izanik profil arruntekoak direla oholtxoak. A continuación insertamos una tabla que nos da el diámetro de la persiana enrollada según su altura, considerando que las tabletas son de perfil corriente.

Materiala: Egurraren teknologia