koordenatu Bilatu koordenatu testuinguru gehiagotan

1
koordenatu > coordenada (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Area angeluzuzenetan, goiko ezkerreko ertzeko koordenatuak eta beheko eskuineko ertzekoak zehaztu behar dira. En las áreas rectangulares deben especificarse las coordenadas de la esquina superior izquierda y las de la esquina inferior derecha.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Poligonaletan, arearen erpin guztietako koordenatuak zehaztuko ditugu. En las poligonales especificaremos las coordenadas de todos los vértices del área.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Uneko window objektua (x,y)k zehaztutako koordenatuetara mugitzen du. Desplaza el objeto window actual a las coordenadas especificadas por (x,y).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Uneko window objektua (x,y) koordenatuetara mugitzen du. Mueve el objeto window actual a las coordenadas (x,y).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

(x,y) koordenatuen bektoreak OX ardatzarekiko osatzen duen angelua itzultzen du. Devuelve el ángulo formado por el vector de coordenadas (x,y) con respecto al eje OX.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Koordenatu horiek irudi-edizioko programa bat erabiliz jakin ahal izango ditugu. Estas coordenadas las podemos averiguar utilizando un programa de edición de imágenes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

koordenatu > coordenada (108 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zenbait lanetan aitzinamendu eta itzulera jarraituko aginte bat aukera dezakegu. Kasu horretan, aitzinamendu-unitate oleopneumatikoen aginte-barran jarritako topeek mugatuko lituzkete ibilbideak. Edo, bestalde, mahaia guk zehaztutako puntuan koka dezakegu mugimenduaren bi koordenatuetako edozeinetan. En determinados trabajos puede elegirse un mando para el avance v el retroceso continuo, con limitación mediante topes situados en la barra de mando de las unidades de avance oleoneumáticas, o puede elegirse una puesta en posición en determinados lugares y ambas direcciones de las coordenadas del movimiento.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Koordenatu-mahaia (Erlo). Mesa de coordenadas (Erlo).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

piezaren erreferentzia espaziala gauzatzea eta makinaren koordenatuekiko edo erreferentziekiko posizionamendu eta lerrokadura jakin bat lortzea: ejecutar la referencia espacial de la pieza consiguiendo un posicionamiento y una alineación determinada con relación a las coordenadas o referencias de la máquina:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Koordenatu mota honetan beharrezkoa da erreferentzia-puntu bat izatea, "jatorri polarra" deritzona, eta horixe izango da koordenatu polarren sistemaren jatorria. En este tipo de coordenadas es necesario un punto de referencia al que se denomina "origen polar", que será el origen del sistema de coordenadas polares.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Erremintak piezaren gainean egiten duen mugimenduaren arabera zehaztu da koordenatu-sistema. El sistema de coordenadas está referido al movimiento de la herramienta sobre la pieza.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Arkuaren azken puntuko koordenatuak bakarrik zehaztuko dira, koordenatu polarretan nahiz kartesiarretan, lan-planoko ardatzen arabera. Se definirán únicamente las coordenadas del punto final del arco, bien en coordenadas polares, o bien en coordenadas cartesianas según los ejes del plano de trabajo.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburuaCNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kasu horretan, zentroko koordenatu bat programatu behar da, gutxienez. En este caso se debe programar al menos uno de las coordenadas del centro.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Arku bat definitzeko orduan, aukeratu egin daiteke haren zentroaren posizioa arkuaren hasierako puntuaren arabera definitu ala koordenatu absolutuen arabera definitu. A la hora de definir un arco, se puede seleccionar si la posición del centro está definida respecto del punto inicial del arco, o si está definida en coordenadas absolutas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

G06-G261 Arkuaren zentroa koordenatu absolutuetan G06-G261 Centro del arco en coordenadas absolutas

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Adibide horretan, arku bat definitzeko 4 modu erabiltzen dira; arkuaren zentroa koordenatu absolutuetan zehaztuta dago. El ejemplo muestra 4 formas diferentes de definir un arco, definiendo su centro en coordenadas absolutas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua