kontaktu Bilatu kontaktu testuinguru gehiagotan

1
kontaktu > contacto (42 testuinguru)
eu testuak es testuak
Masarako konexio onak eduki behar dira beti, zeharkako kontaktuak saihesteko (ikus 12. unitate didaktikoa). Se deben tener siempre buenas conexiones a masa para evitar los contactos indirectos (véase unidad didáctica 12).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hozgarriarekin kontaktua izatea Contacto con el refrigerante

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Katalizatzaileekin kontaktua izatea Contacto con catalizadores

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Unitate didaktikoaren hasieran ikusi dugun taulan, ebakiak, zarrasta txikiak, alderdi beroekin izandako kontaktu batzuk eta abar ageri dira arrisku nagusi gisa, bai elektromekanikako eremuan, bai txapakoan. En la tabla que hemos visto al comienzo de la unidad didáctica, aparecen los cortes, los pequeños desgarros, algunos contactos con partes calientes, etc. como los principales riesgos a cubrir tanto en la zona de electromecánica como en la de chapa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zoru hotzarekin kontaktua izatea Contacto con suelo frí­o

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zuzeneko kontaktua gertatzen da pertsona bat materialen eta ekipoen alderdi aktiboekin kontaktuan sartzen denean, hau da, zuzenean fase baten eta lurraren artean sartzen denean. Se produce un contacto directo cuando una persona entra en contacto con partes activas de materiales y equipos; es decir, entre una fase y tierra de forma directa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Haril horiek korrontez elikatzen dira kontaktu-giltzaren bitartez (+15) A erdiko puntutik, beste muturrak kontrol-unitatearen bidez itxita masan. Estas bobinas se alimentan con corriente a través de la llave de contacto (+15) por el punto central A, cerrando a masa los otros extremos a través de la unidad de control.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Etengailu termikoa da, tenperatura-balio jakin batzuetara iristean kontaktuak ireki edo ixten dituena. Se trata de un interruptor térmico que abre o cierra sus contactos al alcanzar ciertos valores de temperatura.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kontaktuari eragitean, kalkulagailuak sistema abiarazten du, martxan ibili den azken aldian memorizatu dituen balioei eutsiz, tenperaturari, haize-makinaren abiadurari dagokienez eta abar. Al accionar el contacto, el calculador hace funcionar al sistema con los últimos valores memorizados de temperatura, velocidad de soplado, etc., con los que estuvo trabajando.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Metala dilatatu egiten da tenperaturak gora egin ahala; beraz, tenperatura muga batera iristen denean, hagatxoak hainbeste okertzen dira, ezen kontaktuek bat egiten baitute, eta alarma pizten baita. Un metal se dilata conforme la temperatura aumenta, por tanto, cuando esta llega a un lí­mite, las varillas se curvan tanto que se unen los contactos y se enciende la alarma.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

kontaktu > contacto (95 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irteera hori AParen sarrera batekin konekta daiteke. Programatik egiazta daiteke, kontaktuen diagrama edo instrukzioen zerrenda erabiliz. Esta salida se puede conectar a una entrada del A.P., y podrá ser verificada desde el programa en diagrama de contactos o en lista de instrucciones.

Materiala: Industria komunikazioak

Erabili gabeko kontaktuak Contactos no usados

Materiala: Industria komunikazioak

Hurrengo taulak ataka paraleloko seinaleen laburpena eta hiru konektore motetara esleitzen diren kontaktuak erakusten ditu. En la tabla siguiente se muestra un resumen de las señales del puerto paralelo y la asignación de los contactos en los tres tipos de conectores.

Materiala: Industria komunikazioak

Kontzeptuei dagokienez oso argia den arren, plaka nagusien diseinatzaileek hainbeste modulu jarri beharrean (bat zortzikoteko), alegia, 8 bit dituzten moduluak jarri beharrean, 32 bitekoak jartzen dituzte, esaterako, 72 kontaktuko SIMM moduluen kasuan. DIMM moduluen kasuan, berriz, 64 bitekoak. Aunque conceptualmente sea muy claro, los diseñadores de placas base, en vez de incorporar tantos módulos (uno por octeto), montan módulos que, en lugar de contener 8 bits, contienen 32 como el caso de los SIMM de 72 contactos o 64 bits en el caso de los DIMM.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

7. kapituluan aipatu dugunez, 30 kontaktuko SIMM edo SIP modulu bakoitzak 8 biteko hitz osoak ditu. Baina 80286 mikroprozesadorea 16 bitekoa denez, memoria instalatzeko garaian erabat bete behar dugu bi BANKetako bat (2 modulu), edo biak, memoria modulu bakarra instalatu beharrean. Como mencionamos en la Capí­tulo 7, cada módulo SIMM o SIP de 30 contactos posee palabras completas de 8 bits y, como el 80286 es de 16 bits, a la hora de ins- talar la memoria debemos hacerlo ocupando completamente uno de los dos BANK (2 módulos) o los dos, en lugar de instalar un único módulo de memoria.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

7.5 4 MB-ko EDO memoriako 72 kontaktuko SIMM modulua erosi nahi badugu, 50 ns-ko atzipen-denbora duena, eta hiru txipek osatzen dutena, adierazi zer irakurri beharko litzatekeen serigrafian. 7.5Si deseamos comprar un SIMM de 72 contactos de memoria EDO de 4 Mbytes con un tiempo de acceso de 50 ns y compuesto por tres chips, indicar qué se debería leer en su serigrafía.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

a) 72 kontaktuko zenbat SIMM modulu izan behar dituen gutxienez sistemak funtziona dezan. a) El número de SIMM de 72 contactos mí­nimo para que el sistema funcione.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

7.9 256 bit arteko datuak manipulatzen dituen mikroprozesadorean oinarritutako sistema dugu, eta memoria-banaketa diseinatzeko eskatu digute; 168 kontaktuko DIMM moduluetan antolatuta geratu behar du. 7.9 Tenemos un sistema con un microprocesador que maneja datos de hasta 256 bits, para el que nos han pedido que diseñemos la distribución de la memoria, de tal forma que quede organizada en módulos DIMM de 168 contactos.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

7.2 128 biteko mikroprozesadorean oinarritutako sistema dugu, eta memoria-banaketa diseinatzeko eskatu digute; 72 kontaktuko modulutan antolatuta geratu behar du. 7.2Tenemos un sistema basado en microprocesador de 128 bits, para el que nos han pedido que diseñemos la distribución de la memoria, de tal forma que quede organizada en módulos de 72 contactos.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

80386 eta i486 (30 kontaktu) 80386 y i486 (30 contactos)

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

2
kontaktu > contacto (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batzuetan, eguneroko jardueretan, eta batez ere ospitaleetako laborategietan, oso agente arriskutsuekin kontaktuan egoten da manipulatzailea. A veces, en las actividades diarias y, sobre todo, en los laboratorios hospitalarios, es frecuente estar en contacto con agentes muy peligrosos para el propio manipulador.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

geroago ikusiko dugu tresna bat garbitzeko orduan kontuan izan behar dela tresna hori zein materialekin egongo den kontaktuan. veremos más adelante que para limpiar un aparato debe tenerse en cuenta el material con el que éste entrará en contacto.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Termometroa berriro hurrengo egunean erabili ahal izateko, adierazleak iman baten bidez lekualdatu beharko dira, berriro ere merkurioarekin kontaktuan jartzeko. Para poder reutilizar el termómetro al día siguiente, deberán desplazarse los í­ndices mediante un imán hasta ponerlos de nuevo en contacto con el mercurio.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

NSParen bidez, ingurunearekin kontaktuan dauden (AZALA, MUKOSA, ZENTZUMEN ORGANOAK) edo organismo barreneko erraiekin kontaktuan dauden BIZKARREZURRAREN periferiako ERREZEPTOREAK NSZarekin lotzen dira. El SNP comunica los RECEPTORES situados en la periferia ESPINAL del cuerpo y que están en contacto con el medio ambiente (PIEL, MUCOSA, ORG de los SENTIDOS) o en contacto con las ví­sceras del interior del organismo, con el SNC.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Mukosekiko kontaktua (mononukleosi infekziosoa) Contacto de mucosas (mononucleosis infecciosa)

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta