parametro Bilatu parametro testuinguru gehiagotan

1
parametro > parámetro (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prozesuaren amaieran produktuak ezarritako parametroak bete behar ditu, etorkizuneko bezero edo erabiltzaileek produktuaren atal guztiak eskatzen diren bermeekin jaso ditzaten. Al final del proceso el producto debe cumplir con los parámetros establecidos, para que los futuros clientes o usuarios reciban todas y cada una de las partes del producto de acuerdo con las garantías requeridas.

Materiala: Proiektuak

proiektua lursailarekin erlazionatzen dute, eta hirigintzako parametroak betetzen direla justifikatzen dute (horiek beste kapitulu batzuetan ikusiko ditugu). relacionan el proyecto con el terreno, y justifican la cumplimentación de los parámetros urbaní­sticos (que serán objeto de otros capí­tulos).

Materiala: Proiektuak

Hirigintzako parametroak Parámetros urbaní­sticos

Materiala: Proiektuak

Parametroetan, eraikuntzaren erabilerak eta tipologiak ere arautzen dira (6.5 c) irudia). En los parámetros se regulan también lo~ usos y las tipologías edificatorias (Fig. 6.5). c)

Materiala: Proiektuak

Parametroak eta haien kontzeptua: Los parámetros y su concepto:

Materiala: Proiektuak

Hirigintzako araudiak arkitekturako proiektu bakoitzean aplikatu beharreko arau batzuk sortzen ditu; horiei parametro deitzen zaie, eta oso kontuan eduki behar dira proiektua diseinatu eta gauzatzeko garaian. La normativa urbaní­stica genera unas reglas de aplicación para cada proyecto arquitectónico, conocidas con el nombre de parámetros, y que deben ser tenidas muy en cuenta en las fases de diseño y ejecución del proyecto.

Materiala: Proiektuak

Lursailaren sostengu-ahalmena zehazten duten parametro geoteknikoak; horiek beharrezkoak dira zimenduak diseinatu, kalkulatu eta dimentsionatzeko. Parámetros geotécnicos que determinan la capacidad portante del terreno, necesarios para el diseño, cálculo y dimensionamiento de la cimentación.

Materiala: Proiektuak

Hirigintzako parametroak. Parámetros urbaní­sticos.

Materiala: Proiektuak

Lehen aipatu dugun bezala, jarduera orok segurtasun-parametro batzuk eduki eta eskatu behar ditu; ezinbestekoa da segurtasunez lan egitea: Como ya se ha mencionado anteriormente, cualquier actividad debe tener y requerir unos parámetros de seguridad; es imprescindible trabajar con seguridad:

Materiala: Proiektuak

Orain, zenbait mota ikusiko ditugu; hala ere, ez dugu ahaztu behar lurraldearen zati bakoitzak bere parametro espezifikoak dituela, alegia: A continuación se verán algunos tipos, no obstante, no debe olvidarse que cada parte del territorio tiene unos parámetros especí­ficos, a saber:

Materiala: Proiektuak

2
parametro > parámetro (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikus dezakegunez, objektuaren metodo berak bi modutan jokatzen du, parametrotzat igarotzen diogun objektuaren arabera. Como podemos ver el mismo método del objeto movimiento actúa de dos formas diferentes dependiendo del objeto que le pasamos como parámetro.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

return "B metodoa parametro honekin deitua: return "Método B llamado con parámetro:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Objektu baten metodoei funtzio normalei bezala deitzen zaie, eta bmetodoaren kasuan bezala, behar duten parametroa igarotzen zaie. Los métodos de un objeto, son llamados de la misma forma que se llaman a funciones normales, pasándoles como es el caso de metodob el parámetro que necesiten.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

$obj->bmetodoa("igarotzen dugun parametroa"); $obj->metodob("parámetro que pasamos");

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

B metodoa parametro honekin deitua: "Metodo B llamado con parámetro:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehena parametroarekin deitutako egilea Constructor llamado con el parámetro Primero

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bigarrena parametroarekin deitutako egilea Constructor llamado con el parámetro Segundo

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Parametroarekin deitutako egilea Constructor llamado con el parámetro

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Halaber, sortzen dugun objektuak zein klase instantziatuko duen adierazi behar dugu, eta egileari parametroak igaro (baldin eta behar baditu); ondoko kode honetan horren adibide bat ikusiko dugu, eta erreferentziatzat KlaseIzena aurreko klasea hartuko dugu: También debemos indicar a que clase va a instanciar el objeto que creemos y pasarle los parámetros (si los requiere) al constructor, en el siguiente código vamos a ver un ejemplo de esto, para ello tomamos como referencia la clase anterior NombreClase:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

1metodoari ez diogu parametrorik igarotzen, eta 2metodoari bi parametro igarotzen dizkiogu. A metodo1 no le pasamos ningún parámetro y a metodo2 le pasamos dos parámetros.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

parametro > parámetro (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
OEM makina-parametroetan, Sercos aldagai batzuek Sercos identifikadore (ID) berdina baina mnemoniko desberdina dute. En los parámetros máquina OEM, hay variables Sercos que tienen el mismo identificador Sercos (ID) y diferente mnemónico.

Materiala:

OEM makina-parametroetan, Sercos aldagai batzuek Sercos identifikadore (ID) berdina dute, baina sarbide mota desberdina (sinkronoa edo asinkronoa) edo sarbide modu desberdina (irakurketa edo idazketa). En los parámetros máquina OEM, hay variables Sercos que tienen el mismo identificador Sercos (ID) y diferente tipo de acceso (sí­ncrono o así­ncrono) o diferente modo de acceso (lectura o escritura).

Materiala:

OEM makina-parametroetan, Sercos aldagai batzuek mnemoniko berdina dute, baina Sercos identifikadore (ID) desberdina, sarbide mota desberdina (sinkronoa edo asinkronoa) edo sarbide modu desberdina (irakurketa edo idazketa). En los parámetros máquina OEM, hay variables Sercos que tienen el mismo mnemónico y diferente identificador Sercos (ID) y diferente tipo de acceso (sí­ncrono o así­ncrono) o diferente modo de acceso (lectura o escritura)

Materiala:

Ardatzarentzat programatutako kotak ardatz horren MODUPLIM eta MODLOWLIM makina-parametroek finkatutako mugen artean egon behar du. La cota programada para el eje debe encontrarse entre los lí­mites fijados por sus parámetros máquina MODUPLIM y MODLOWLIM.

Materiala:

3013"Balaztatzeko distantzia PROBERANGE parametroa baino handiagoa da" 3013"Distancia de frenado mayor que el parámetro PROBERANGE"

Materiala:

Programazioa eta buruaren UNIDIR makina-parametroa berrikusi. Revisar la programación y el parámetro máquina UNIDIR del cabezal.

Materiala:

Programatutako biraketak, burua UNIDIR makina-parametroak definitzen duenaren kontrako noranzkoan mugitzea eskatzen du. El giro programado requiere un movimiento del cabezal en sentido contrario al indicado por parámetro máquina con UNIDIR.

Materiala:

Ardatzen JOGFEED makina-parametroa berrikusi. Revisar el parámetro máquina de ejes JOGFEED.

Materiala:

Ardatzen INCJOGFEED eta INCJOGDIST makina-parametroak berrikusi. Revisar los parámetros máquina de ejes INCJOGFEED e INCJOGDIST.

Materiala:

Ardatzen INCJOGDIST eta INCJOGFEED makina-parametroak berrikusi. Revisar los parámetros máquina de ejes INCJOGDIST e INCJOGFEED.

Materiala:

parametro > parámetro (1041 testuinguru)
eu testuak es testuak
CNCak segurtasun-kopia bat egiten du makina-parametroetan, PLCaren programan edo OEM azpirrutinetan aldaketaren bat egiten bada. El CNC realiza una copia de seguridad cuando hay algún cambio en los parámetros máquina, en el programa de PLC o en las subrutinas OEM.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

"J" parametroan adierazitako noranzkoan egiten da. Se efectúa en el sentido indicado en el parámetro "J".

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

Mekanizazioa definitzean, bi parametro baino ez dira finkatu behar "X", "I", "K" multzotik. En la definición del mecanizado sólo es necesario definir dos de los parámetros del grupo "X", "I", "K".

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

P,Q,R,S,T,U,V Parametro hauek aukerakoak dira. Mekanizazioa zein puntutan edo zein punturen artean egin nahi ez den adierazteko erabiltzen dira. P,Q,R,S,T,U,V Estos parámetros son opcionales y se utilizan para indicar en qué puntos o entre qué puntos de los programados no se desea ejecutar el mecanizado.

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

Parametrook ordena honetan programatu behar dira: "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V". Gainera, parametroei esleitzen zaizkien puntuen zenbakitze-ordena ere errespetatu behar da; hau da, "Q"ri esleitutako puntuen zenbakitze-ordenak "P"ri esleitutako puntuena baino handiagoa izan behar du, eta "R"ri esleitutako puntuena baino txikiagoa. El orden de programación de estos parámetros es "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V", debiendo mantenerse además el orden de numeración de los puntos asignados a los mismos; es decir, el orden de numeración de los puntos asignados a "Q" deberá ser mayor que el de los asignados a "P" y menor que el de los asignados a "R".

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

Parametro hauek programatzen ez badira, mekanizazioa programatutako ibilbidearen puntu guztietan egin behar dela ulertuko du CNCak. Si no se programan estos parámetros, el CNC entiende que debe ejecutarse el mecanizado en todos los puntos de la trayectoria programada.

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

Ziklo finko baten parametroak aldatzea Modificar los parámetros de un ciclo fijo

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

Parametro batek 0 balio duenean aplikatzen den balioa Valor que se aplica cuando un parámetro vale 0

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak

ISO kodean editatutako ziklo finkoak ?G? prestakuntza-funtzioaren bidez eta dagokien parametroen bidez definitzen dira. Los ciclos fijos editados en código ISO se definen mediante una función preparatoria "G" y los parámetros correspondientes.

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoakCNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoakCNC 8070 - Adibideen eskuliburua (T modeloa)

Ziklo finkoak dagokien ?G? funtzioaren bidez eta funtzio horri atxikitako parametroen bidez definitzen dira. Los ciclos fijos se definen mediante la función "G" correspondiente y sus parámetros asociados.

Materiala: CNC 8070 - Fresatzeko makinaren ziklo finkoak