aldagai Bilatu aldagai testuinguru gehiagotan

1
aldagai > variable (63 testuinguru)
eu testuak es testuak
Telefono mugikorraren eta zerbitzariaren artean informazioa trukatzeko aldagaiak eta formularioak maneiatzea. Manejo de variables y formularios para el intercambio de información entre el teléfono celular y el servidor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WML elementu guztiek kontuan hartzen dituzte maiuskulak/minuskulak,, betiere etiketak, atributuak, identifikatzaileak, aldagaiak, etab. barne hartuta. Todos los elementos de WML son sensibles a mayúsculas/minúsculas, esto incluye las etiquetas, los atributos, los identificadores, las variables...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Inprimatu beharreko aldagaia ez bada testuzkoa, ez dago arazorik, berehala testu bihurtzen baita. Si la variable a imprimir no es de texto, tampoco hay ningún problema porque esta es convertida al instante a texto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPn ez da beharrezkoa aldagaiak erabili aurretik definitzea. En ASP no es necesario definir las variables antes de usarlas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Motarik ere ez dute, hau da, aldagai berak zenbaki bat eduki dezake, eta gero karaktereak. Tampoco tienen tipos, es decir que una misma variable puede contener un número y luego puede contener carácteres.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibide horretan hiru aldagai definitu ditugu, a, b eta c, eta Response.Write instrukzioarekin, zeukaten balioa inprimatu dugu, haien artean lerro-jauzi bat txertatuz. En este ejemplo hemos definido tres variables, a, b y c y con la instrucción Response.Write hemos impreso el valor que contenían, insertando un salto de lí­nea entre ellas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

2 aldagai mota daude, baitan soilik erabil daitezkeen aldagai lokalak eta erabilera-eremua funtzioetatik at daukaten aldagai orokorrak. Existen 2 tipos de variables, las variables locales que solo pueden ser usadas dentro de y las variables globales que tienen su ámbito de uso fuera de las funciones.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aldagai bat informazioaren edukia da, non zenbaki osoak, zenbaki hamartarrak, karaktereak... sar ditzakegun. Aldagaien edukia irakurri eta aldatu egin daiteke ASP orri bat exekutatu bitartean. Una variable es un contenedor de información, en el que podemos meter números enteros, números decimales, carácteres... el contenido de las variables se puede leer y se puede cambiar durante la ejecución de una página ASP.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Atributuak aldagaiak bailiran sor ditzakegu, var hitz erreserbatuarekin. Podemos crear atributos como si de variables se trataran, con la palabra reservada var

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

#"aldagaia aldagaia" sortzen dugu #Creamos la "variable variable"

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

aldagai > variable (311 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hurrengo CLIFO klaseak pila bat ezartzen du, karaktere-array baten eta pilaren burua seinalatzen duen osoko aldagai baten bidez. La siguiente clase CLIFO implementa una pila mediante un array de caracteres y una variable entera que apunta a la cabeza de la pila.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Eraikitzaileak pilako elementuak hasieratzen ditu (nahiz eta beharrezkoa ez izan; PUSH egiterakoan, uneko balioa gainidatziko baitugu). Horrez gain, pilaren burua seinalatzen duen aldagaia zeroan jartzen du. El constructor se encarga de inicializar los elementos de la pila (aunque estrictamente no es necesario pues al hacer PUSH machacaremos el valor actual) y de poner la variable que apunta a la cabeza de la pila a 0.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Programa nagusi batek eta etendura-zerbitzuko errutina batek (ISR) aldagai bat manipulatu behar dutenean erabiltzen da Volatile modifikatzailea. Aldagai horretarako sarbidea ez optimizatzeko eskatuko dio konpiladoreari. El modificador volatile se utiliza cuando una variable va a ser manipulada por un programa principal y por una rutina de servicio de interrupción (ISR), e informa al compilador de que no optimice el acceso a dicha variable.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Adibidean ikus dezakegunez, funtzioarentzako deia irakurgarriagoa da. Sarrerako parametro bat erreferentzia bat dela bakarrik adierazi behar da; hortik aurrera, konpiladoreak aldagaiaren helbidea pasatuko du, deian & eragilea erabili beharrik gabe. Como se aprecia en el ejemplo, la llamada a la función es más legible, sólo hay que especificar que un parámetro de entrada es una referencia y a partir de ahí­, el compilador se encarga de pasar la dirección de la variable sin tener que utilizar el operador & en la llamada.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Const modifikatzailea aldagai bat deklaratzean erabiltzen da, aldagai hori konstante bihurtzeko. Funtzio baten argumentu-zerrendan ere erabil daiteke, funtzio horren barruan argumentua aldatzerik ez izateko. El modificador const se utiliza al declarar una variable para convertirla en constante, del mismo modo se puede utilizar en la lista de argumentos de una función para evitar que dentro de la función se pueda modificar el argumento.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Arestian ikusi dugunez, objektuak klase baten instantziak dira. Bestela esanda: mota jakin bateko aldagaiak dira. Horregatik, beste edozein aldagai motaren ahalmenak eta ezaugarriak dituzte. Como se ha visto, los objetos son instancias de una clase, o dicho de la forma clásica, los objetos son variables de un determinado tipo, por ello tienen las capacidades y atributos de cualquier otro tipo de variable.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Objektuei zuzenduta ez dagoen programazioan, kontagailu bat sortzeko nahikoa izango litzateke aldagai oso bat erabiltzea; eta beharbada, kontagailua aldagaia maneiatzeko funtzio bat ere bai. Desde un planteamiento no orientado a objetos para hacer un contador nos bastaría con una variable entera y quizás una función que sirva para manejar la variable contador.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Aurreko zerrendan, egitura motako lau aldagai deklaratu ditugu. OZParen terminologian, NumCom definizio abstraktuko lau objekturen instantziak egin ditugu. En el listado anterior declaramos cuatro variables de tipo estructura; en la terminología de la POO instanciamos cuatro objetos de la definición abstracta NumCom.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Bi gauza bereizi behar dira: datu baten definizio abstraktua (egitura edo klasea), eta egitura edo klase horrekin egiten diren instantziak (egitura motako aldagaiak edo objektuak). Aquí­ se ve la diferencia entre una definición abstracta de un dato (la estructura o la clase) y las instancias que se hacen de ella (variables de tipo estructura u objetos).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Egiturekin lan egiteko, lehenik deklaratu egin behar dira. Hori egin ondoren, behar ditugun egitura motako aldagaiak sortu ahal izango ditugu. Para trabajar con estructuras primero hay que declararlas para después poder crear las correspondientes variables de tipo estructura que se necesiten.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria