interpretazio Bilatu interpretazio testuinguru gehiagotan

1
interpretazio > interpretación (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irudiaren esanahia mugatzea, oso kontzeptu erabilia eta interpretazio ugari egiteko irekia baita. Acotar el significado de Imagen, un concepto muy utilizado y abierto a múltiples interpretaciones.

Materiala: Irudia

Adierazkorra: ikusleari, akzioak kontatzeaz gain, interpretazio artistikoa edo ideologikoa komunikatu nahi dioten muntaketak dira. Expresivo: Se trata de montajes que buscan comunicar al espectador una interpretación artí­stica o ideológica, además relatar unas acciones.

Materiala: Irudia

o Filmaketaren arrazoi teknikoengatik edo interpretazioagatik: zenbait gertaera filmatzea galarazten dute (istripuak, hondamendiak...) o Por razones técnicas de rodaje o interpretación que imposibilitan la filmación de ciertos hechos (accidentes, catástrofes...)

Materiala: Irudia

Komikietako binetek karikatura eta ilustrazioa erabiltzen dituzte gaurkotasuneko gaien bigarren irakurketa edo interpretazioa egiteko. Las viñetas cómicas utilizan la caricatura y la ilustración para hacer una segunda lectura o interpretación de temas de actualidad.

Materiala: Irudia

Iragarki horien eredu bat dugu testuak hainbat interpretazio izan ditzakeenean, eta irudiak argitzen duenean testuaren esanahi zuzena, horrexek sortzen du paradoxa. Un modelo de estos anuncios es cuando el texto esta abierto a varias interpretaciones y la imagen es la que aclara el sentido correcto del texto, lo que crea la paradoja.

Materiala: Irudia

Karteletan, muralen interpretazio eta teknika tradizionala funtsezkoa eta berria den elementu batekin uztartzen ditu: herri-mintzairaren zentzuarekin. Sus carteles combinan la técnica y la interpretación tradicional de los murales, con un elemento nuevo y esencial: el sentido del idioma popular.

Materiala: Irudia

Ezin diogu eskatu rock-talde bateko solistari "soloa" zuzeneko interpretazioan baino bolumen askoz txikiagoan grabatzea. No pidamos al solista de un grupo de rock que grabe su "solo" a un volumen muy inferior al que tendría en una interpretación en vivo.

Materiala: Soinu profesionala

interpretazio > interpretación (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehen diedroaren metodoa erabiltzen ohituta daudenek ez lukete zailtasun handirik izan beharko hirugarren diedroaren metodoaren bidez egindako pieza errazen planoak interpretatzeko, baina, pieza konplexuak direnean, erabat definitzeko hiru bista baino gehiago behar dituzten piezak direnean, interpretazioa zaildu egiten da. Para quienes estén acostumbrados a utilizar el método del primer diedro no debería suponer una dificultad excesiva interpretar planos de piezas sencillas realizados por el método del tercer diedro pero cuando se trata de piezas complejas, incluso las que requieran más de tres vistas para su completa definición, la interpretación se complica.

Materiala: Krokizazioa

Kasu horietan, komeni da planoaren kopia bat egitea, oinplanoa edo oinplanoak eta profila edo profilak ebakiz planotik bereizi eta posizioak aldatu ahal izateko, bisten antolaketa berria lehen diedroaren metodora egokitzeko. Horrek interpretazioa erraztuko du. En estos casos se aconseja efectuar una copia del plano de la que se puedan recortar y cambiar la posición de la planta o plantas así como del perfil o perfiles de modo que la nueva disposición de las vistas corresponda al método del primer diedro lo cual facilitará la interpretación

Materiala: Krokizazioa

Pieza bat bi bistaz defini badaiteke baina haren interpretazioa zaila bada, komeni da hirugarren bista bat eranstea xehetasunak errazago ulertzeko, edo bista egokiagoak aukeratzea. Una pieza puede quedar definida por dos vistas, pero si su interpretación resulta dificii, conviene, o bien añadir una tercera vista que facilite la comprensión de sus detalles o. elegir otras vistas más convenientes.

Materiala: Krokizazioa