frecuencia Bilatu frecuencia testuinguru gehiagotan

1
maiztasun > frecuencia (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Maiztasuna (Hz) Frecuencia (Hz)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

D Soinua neurtzeko maiztasuna. D La frecuencia en la que se mide el sonido.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

HML = Ahultzea maiztasun altuetan (H), ertainetan (M) eta baxuetan (L). HML = Atenuación a altas (H), medias (M) y bajas frecuencias (L).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

kaskoak maiztasun horretan eskaintzen duen ahultzea, dBA-etan neurtua. la atenuación medida en dBA que ofrece el casco a esa frecuencia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

maiztasun bakoitzagatik balio bat eman beharrean, datu bakarra ematen du. en lugar de dar un valor por cada frecuencia, da un solo dato.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Koadroan ageri dira maiztasun bakoitzerako batez besteko ahultzea (zortzidun-bandak), izan dezakeen desbideratze estandarra, esleitutako babesa (esleitutako babesa = batez besteko ahultzea desbideratze estandarra), baita beste balio hauek ere: En el cuadro se puede apreciar la atenuación media para cada frecuencia (bandas de octava), la desviación tí­pica que puede tener, la protección conferida (protección conferida = atenuación media desviación tí­pica), así­ como los valores siguientes:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Belarriak gehiago haztatzen du maiztasun baxuetan altuetan baino. El oí­do pondera más en bajas frecuencias que en altas frecuencias.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Jo dezagun zarata-maila berak daudela dB-etan, baina maiztasuna aurreko kasuaren alderantzizkoa dela. Supongamos los mismos niveles de ruido en dB, pero con la frecuencia al revés que en el caso anterior.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Jo dezagun maiztasun-espektro hau duen zarata bat dugula; At.A da maiztasun bakoitzerako egin beharreko haztapena, eta DB(At), zarata horren ahultzea maiztasun horretarako, dBA-etan. Supongamos un ruido con el siguiente espectro de frecuencias, siendo At. A la ponderación a efectuar para cada frecuencia y DB(At) la atenuación de ese ruido para esa frecuencia en dBA.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zarata aztertzen denean, sortzen den maiztasunaren arabera aztertzen da, kasu bakoitzean babesgailurik eraginkorrenak aukeratzeko. Cuando se estudia el ruido, este se analiza dependiendo de la frecuencia a la que se produce para proceder a la elección de los protectores que sean más eficientes en cada caso.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

maiztasun > frecuencia (129 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrek esan nahi du igoera-saihetsen maiztasuna berdina dela hargailuan eta transmisorean. Esto implica que la frecuencia de los flancos de subida es la misma en el receptor y en el transmisor.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

UARTaren lan-abiadura erabakitzen duen maiztasuna kalkulatzeko, maiztasun nagusiaren (1,8432 MHz) eta UARTaren bi erregistrotan gordetako 16 biteko konstantearen arteko zatiketa egin behar da: La velocidad de trabajo de la UART viene determinada por la frecuencia de referencia que se obtiene de dividir la frecuencia principal (1,8432 MHz) entre una constante de 16 bits almacenada en dos registros de la UART:

Materiala: Industria komunikazioak

135 eta 165 ohm artean, 3 eta 20 MHz arteko maiztasunarekin. 135 hasta 165 ohm a una frecuencia de 3 a 20 MHz.

Materiala: Industria komunikazioak

plaka nagusiaren maiztasuna eta mikroprozesadorearen maiztasuna lortzeko erloju-biderkatzailea aukeratzeko erabiltzen da. Se utiliza para seleccionar la frecuencia de la placa base y el multiplicador de reloj con el que se obtendrá la frecuencia del microprocesador.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Hala ere, 6 MHz-etik gorako maiztasunetarako, 8254 erabiltzen da. Aunque para frecuencias superiores de 6 MHz se emplea el 8254.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

80286ari nahiz 80386ari konekta dakioke, betiere erloju-maiztasun berean lan egiten badute. Se puede conectar tanto al 80286 como al 80386, siempre que trabajen a la misma frecuencia de reloj.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Eremu-busaren funtzionamendua oso erraza da, beraz. Are gehiago: oso eraginkorra eta fidagarria da eguneroko lanerako. Mota guztietako gailuak har ditzake, esaterako, maiztasun-bihurgailuak edota tenperatura-kontrolagailuak. Todo muy sencillo, pero es más, en la práctica cotidiana resulta eficiente y fiable, integrando todo tipo de dispositivos, como convertidores de frecuencia, controladores de temperatura, etc.

Materiala: Industria komunikazioak

Zenbait kasutan, I/Oren tentsioa aldatzeak bus-abiadura maiztasun altuagoan egonkortzen lagun dezake. En algunos casos, aumentar el voltaje de I/O puede ayudar a estabilizar la velocidad del bus en la frecuencia más alta.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

OverClockingaren bidez CPUan egindako abiadura-aldaketa ondo egin ez bada, ordenagailua gehiegi berotzea ez da gerta daitekeen arazo bakarra; izan ere, PUZ batzuek tentsio handiagoa behar dute maiztasun handiagoan funtzionatzeko. Cuando una CPU no está bien OverClockeada a una velocidad adecuada, podría tener un problema más grave que un simple calentamiento, ya que algunas CPU a frecuencias más altas requieren una pizca más de voltaje.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Zuzeneko eragina du guztizko maiztasunean. Aurreko paragrafoan adierazi den moduan, fabrikatzaileak adierazitako tentsioak ez du zertan hoberena izan mikroprozesadore horrentzat, PUZ bakoitza desberdina baita. Tiene una influencia directa en la frecuencia total, tal y como se dijo en el párrafo anterior, la especificada por el fabricante no tiene porque ser la mejor para ese microprocesador, ya que cada CPU es diferente.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura