asistencia Bilatu asistencia testuinguru gehiagotan

1
laguntza > asistencia (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaur egun, babespeko pisuak alternatiba gisa ezarri dira barneratzearen aurrean; izan ere, adinekoei beren ingurunean komunitate-erregimenean bizitzeko aukera ematen diete, eta entitate publiko edo pribatu baten laguntza edo babesa izaten dute. Actualmente los pisos tutelados se han establecido como una alternativa al internamiento, que permiten a las personas mayores vivir en su medio en régimen de comunidad con la asistencia o tutela de una entidad pública o privada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

osasun-laguntza, arazoek osasunari eragiten badiote, eta epe luzerako zaintzak, mendekotasunek EBJei eragiten badiete, behealdeko eskeman ikus daitekeen bezala: asistencia sanitaria, si los problemas existentes afectan a la salud, y cuidados de larga duración, cuando la dependencia afecte a la realización de las AVD, tal como se puede apreciar en el esquema situado en la parte inferior:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Konbinazioak honelakoxea izan behar du: bost zanpaketa eta aireztatze bat, 5/1 proportzioa. Horrelaxe jarraitu behar dugu kaltetuak zirkulazioa eta arnasa berreskuratu arte, edo laguntza medikoa lortu arte. La combinación será de cinco compresiones por una ventilación, proporción de 5/1. Hay que continuar así­ sucesivamente hasta que la ví­ctima recupera la circulación y la respiración o hasta que se obtenga asistencia médica.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Difteriaren kontrako serum garbituarekin eta zenbait antibiotikorekin egiten da tratamendua; batzuetan arnasteko laguntza mekanikoa ere behar izaten da. Tratamiento con suero antidiftérico purificado y ciertos antibióticos, en algunos casos precisa asistencia respiratoria mecánica.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

LAGUNTZA Asistencia

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Atzerritarrak egoiliarrak badira (hau da, legezko egoeran badaude), eskubide berberak dituzte gizarte-segurantzaren prestazio sozial eta ekonomikoak jasotzeko, baita ezintasunaren onarpena eskuratzeko eta gizarte-laguntza jasotzeko ere. Si los extranjeros son residentes (es decir tienen su situación regularizada) gozan de los mismos derechos a la hora de acceder a las prestaciones sociales y económicas de la seguridad social así­ como en la obtención del reconocimiento de la discapacidad y de la asistencia social.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hala eta guztiz ere, egoera irregularrean dauden etorkinek edo udal-erroldan izenik eman ez dutenek mugatuta dute osasun-laguntza honako egoera hauetan: Sin embargo, las personas extranjeras en situación irregular o que no estén inscritas en el padrón municipal ven restringida su asistencia sanitaria a las situaciones siguientes:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

larrialdietako laguntza alta arte, erabateko laguntza hemezortzi urtetik beherakoentzat eta haurdun dauden etorkinei laguntza haurdunaldian, erditzean eta erditu ostean. asistencia de urgencia hasta el alta, asistencia plena a menores de dieciocho años y asistencia durante el embarazo, parto y posparto de las extranjeras embarazadas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adineko pertsona askok familiaren laguntzari esker konpontzen dituzte mendekotasun arazoak. Muchas personas mayores solucionan sus problemas de dependencia gracias a la asistencia de sus familiares.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Mendebaldeko herrialdeetan, bizitza-itxaropena areagotzeak laguntza behar duten mendeko pertsonen kopurua ere areagotzea dakar. En los paí­ses occidentales, el aumento de la esperanza de vida se traduce en un incremento de las personas dependientes que precisan asistencia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea