pintura Bilatu pintura testuinguru gehiagotan

1
pintura > pintura (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pintura opakoa denez, aldatu eta gainetik margotu daiteke berriz. Al ser una pintura opaca se puede modificar y repintar por encima.

Materiala: Irudia

"Irudia ikusizko komunikazioaren euskarria da, ingurune optikoaren (pertzepzioen unibertsoa) atal bat gauzatzen duena, denboran irauten duena eta hedabideen osagai nagusienetako bat dena (argazkia, pintura, ilustrazioak, eskultura, zinema edo telebista)". "La Imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del entorno óptico (universo perceptivo), que subsiste a través del tiempo y que constituye uno de los componentes principales de los medios de comunicación de masas (fotografía, pintura, ilustraciones, escultura, cine o televisión

Materiala: Irudia

Zaldiak lauhazka ibiltzea ohiko motiboa izan da pinturan. El galope de los caballos ha sido un motivo muy habitual en la pintura.

Materiala: Irudia

Itzal- eta kolore-trantsizio zorrotzak irudikatzeko duten ahalmena dela eta, bit-mapen irudiak dira tonu jarraituko irudiekin lan egiteko egokienak hala nola argazkiekin eta pinturekin. Debido a su capacidad para representar transiciones sutiles de sombras y color, las imágenes de mapa de bits son las indicadas para trabajar con imágenes de tono continuo como las fotografías y las pinturas.

Materiala: Irudia

Mugiezina izatea, irudi finkoa oinarri hartuta; horrek pinturarekin, ilustrazioarekin eta argazkiarekin du lotura, baina zinemarekiko kontrapuntua dakar, lengoaiaren zati handi bat zineman ere erabiltzen baita: bineta mugiezinak zinemako planoen antzera taldekatzen eta erlazionatzen dira, eta muntatzeko antzeko eskemak dituzte. Su carácter inmóvil, basado en la imagen fija, lo relaciona con la pintura, la ilustración y la fotografía. Esta caracterí­stica marca un contrapunto con el cine, con el que comparte gran parte de su lenguaje: las viñetas inmóviles se agrupan y relacionan de manera similar a lo que hacen los planos del cine, y comparte similares esquemas de montaj

Materiala: Irudia

Eskuzkoa izatea, hots, artista baten eskuaren emaitza: pinturarekin eta ilustrazioarekin dago lotuta. Su carácter manual, es decir, el ser fruto de la mano de un artista, lo entronca con la pintura y con la ilustración.

Materiala: Irudia

Izan ere, argazkiak irauli egin zituen eskuzko trebetasunean oinarrituriko irudikapen-sistemak hala nola pintura, erretratua edo ilustrazioa. De hecho, la fotografía revolucionó los sistemas de representación de la realidad basados en la habilidad manual, como la pintura, el retrato o la ilustración.

Materiala: Irudia

Argazkiaren bidez, errealitatearen irudikapenak eskuz landutakoa izateari utzi dio (pinturarekin gertatzen den moduan), eta automatiko bihurtu da. Con la fotografía, la representación de la realidad deja de ser artesanal, como es el caso de la pintura, y se convierte en automática.

Materiala: Irudia

Pinturarekin eta ilustrazioarekin alderatuta, argazkiak antzeko kopien erreprodukzio infinitua eskaintzen du, negatibo-positiboen sistemari esker. Frente a la pintura y las ilustraciones, la fotografía ofrece la reproducción infinita de copias idénticas, gracias al sistema de negativo-positivo.

Materiala: Irudia

mende askoan eta orain dela hamarkada gutxira arte, pinturan gehien erabili den materiala izan da. Durante siglos y hasta hace pocas décadas, el óleo ha sido el material más usado en la Pintura.

Materiala: Irudia

2
pintura > pintura (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
pintura toxikorik ez izatea, ertz zorrotzik ez izatea, etab. pintura no tóxica, no tenga aristas, etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

Pintura likidozko orban txikiak egingo dira, paper batean jartzen den txantiloiarekin eta, lastoarekin, haurrak pintura sakabanatuko du. Con una plantilla que se coloca sobre un papel, se disponen pequeñas manchas de pintura lí­quida y, con la caña, el niño va esparciendo la pintura.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Jarduera taldean lantzea erabaki badugu, horma-irudi bat egin dezakegu; adibidez, itsasoari buruzko horma-irudi bat. Teknikari dagokionez, papera, pintura edo moldatzeko pasta erabil dezakegu hainbat forma (arrainak, algak, itsas izarrak) lantzeko, eta gero horma-irudian jarriko ditugu arrainontzi handi bat osatu Si decidimos trabajar la actividad en grupo, podemos confeccionar un mural; por ejemplo, podemos elaborar uno del mar e ir trabajando las diferentes formas (los peces, las algas, las estrellas de mar) con técnicas en papel, pintura o modelado, adecuando previamente las pastas, que iremos añadiendo al mural hasta formar una gran pecera.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Puxtarrien ordez, bolazko tapoia duten ontziak, puntzoi batez zulatutako botilak edo pinturari putz egiteko lastoak erabil daitezke, besteak beste. Se pueden cambiar las canicas por recipientes con tapón de bola, botellas agujereadas con punzón, cañitas para soplar la pintura, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Pintura La pintura

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Halaber, ohikoak dira pintura, inprimaketa, buztina, harea, lengoaia, logika matematikoa edo bestelako jarduerak lantzeko txokoak También son habituales los rincones de actividades de pintura, impresión, barro, arena, lenguaje, lógica matemática, u otros que surjan de los intereses del propio

Materiala: Jolasaren metodologia

Aurreko etapetan bezalaxe, honetan ere ez utzi haurren eskura produktu toxikoak, botikak, kosmetikoak, garbiketa-produktuak, pinturak eta abar. Igual que en las etapas anteriores hay que evitar dejar a su alcance los productos tóxicos, farmacéuticos, cosméticos, productos de limpieza, pinturas, etc.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Marrazketa eta pintura El dibujo y la pintura

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

hatz-pintura. pintura de dedos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Pintura tanta batzuk gehituko dizkiogu, eta orearekin nahasten utziko diogu haurrari. Añadimos unas gotas de pinturas y dejamos que el niño la esparza sobre la masa.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

margo > pintura (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Material guztiek (koloretako arkatzak, margoak, jostailuak, plastilinak eta abar) ez-toxikoak izan behar dute. Los distintos materiales han de ser no tóxicos (lápices de colores, pinturas, juguetes, plastilinas, etc.).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Antzezpenak jolas dramatikoari laguntzen dioten baliabideak behar ditu, esaterako, objektuak, dekoratuak, jantziak, txotxongiloak, aurpegirako margoak, etab. Hain zuzen ere, 5. unitate didaktikoan aztertuko ditugu zehatzago. El mundo de la representación necesita unos recursos que favorezcan el juego dramático, como pueden ser objetos, decorados, vestuarios, marionetas, pinturas para la cara, etc., que se verán de forma más detallada en la Unidad didáctica 5.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Gero, bikoteka egin daiteke ariketa, bata bestearen aurrean jarrita, eta landutako atalak aurpegiko margoekin markatu daitezke. Después se puede realizar la actividad por parejas, uno delante del otro, y con pinturas de cara marcar las partes trabajadas.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

margo > margo (1 testuinguru)
eu testuak eu testuak
margoa Pintura

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

pintura > pintura (48 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurkitzen zailenak diren eskularruak pinturaren disolbatzaileekiko erresistentzia dutenak dira; izan ere, disolbatzaile horiek xilenoa, toluenoa, propil azetatoa, zetonen hainbat deribatu eta abar eduki ditzakete. Los guantes más difí­ciles de encontrar son los que resistan a los disolventes de la pintura ya que estos pueden llevar xileno, tolueno, acetato de propilo, diversos derivados de cetonas, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Katalizatzaileak, pinturaren osagaiak Catalizadores, componentes de la pintura

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pintura-eremuan, soinu-kutsadura pintura-kabinako turbinek, plano xurgatzaileek, xurgagailuek eta makina pneumatikoek eragindako zaratak sortzen dute. En la zona de pintura, la contaminación acústica procede del ruido generado por las turbinas de la cabina de pintura, los planos aspirantes, aspiradoras y máquinas neumáticas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kutsatzaile kimikoak disolbatzaileek, pintura-hautsak, masillek, katalizatzaileek eta erabilitako gainerako produktuek sortzen dituzte. Los contaminantes quí­micos proceden de disolventes, polvo de pintura, masillas, catalizadores y demás productos utilizados.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, pintura-kabinan pintatzen ari denean, langileak arrisku batzuk ditu, kutsatzaile guztiak ezin izan baitira erabat neutralizatu; horregatik, norbera babesteko beharrezko ekipoak eman beharko zaizkio, arriskuak ezabatu direla ziurtatzeko. Por ejemplo, cuando se está pintando en la cabina de pintura, el operario se expone a ciertos peligros, ya que no se han podido neutralizar por completo todos los contaminantes, por lo que se deberán suministrar los equipos de protección individuales necesarios para tener la seguridad de que los riesgos quedan eliminados.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

pintura-kabina, intoxikazioa dela eta, arriskubidea sortzen duen lekua da, baina leku zehatz horretan bagaude soilik izango dugu istripuaren arriskua, pintatze-prozesuari lotutako gasak edo produktu toxikoak arnastearen ondorioz. la cabina de pintura es un lugar con peligro de intoxicación, pero solo si estamos en ese sitio concreto, corremos el riesgo de sufrir un accidente provocado por la inhalación de gases o productos tóxicos debidos a la emanación de gases inherentes al proceso de pintado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pinturaren substantzia kaltegarriak izan ditzakete Pueden llevar sustancias nocivas propias de la pintura

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Katalizatzaileak, pinturaren osagaiak Catalizadores, componentes de la pintura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Masilla, pintura eta abarrekin kontaktua izatea Contacto con masillas, pinturas, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrela, pistolak garbitzeko erabiltzen diren eskularruak pintura-kabinan ere erabiltzeko balio izan dezaten saiatu behar dugu, kutsatzaileak berberak direlako. Así­, hay que intentar que los guantes utilizados para la limpieza de las pistolas nos sirvan también para emplearlos dentro de la cabina de pintura, ya que los contaminantes son los mismos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

pintura > pintura (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Uretako pinturak dira, olioen eta akuarelen efektu plastikoak imitatzen dituztenak. Son pinturas al agua que imitan los efectos plásticos de los óleos y las acuarelas.

Materiala: Irudia

Pintura akrilikoa. Pintura acrí­lica.

Materiala: Irudia

Pastel-pintura. Pintura pastel.

Materiala: Irudia

o Pastel-pintura. o Pintura Pastel.

Materiala: Irudia

Miguel Anxo Prado galiziarra da koloretako pinturak ondoen erabiltzen dituzten komiki-marrazkilarietako bat. El gallego Miguel Anxo Prado es uno de los dibujantes de cómics que mejor utilizan las pinturas de colores.

Materiala: Irudia

Pintura geruzetan ematea: pintura-geruzak elkarren gainean ematean datza. Geruza bakoitza lehortzen uzten da hurrengoa eman baino lehen. Pintura por capas: se basa en superponer capas de pintura, que se dejan secar para aplicar la siguiente.

Materiala: Irudia

Pintura zuzena: koloreak behin bakarrik ematen dira. Pintura directa: se usan los colores en una sola aplicación

Materiala: Irudia

Pintura-langargailua da, presioko aireaz ematen da, eta gainazalak eta zehaztasun handiko tonu-mailaketak egiteko balio du. Se trata de un pulverizador de pintura, que se aplica con aire a presión, y que sirve para pintar superficies y hacer gradaciones de tono con gran exactitud.

Materiala: Irudia

Aerografoetan erabiltzen den pintura mota gouache-a izan ohi da, urkolore kontzentratuak edo ahokoak estaltzen duten eta pikorrik ez duten pintura akrilikoak. El tipo de pintura que se usa en los aerógrafos suele ser "gouache", acuarelas concentradas o pinturas acrí­licas que no tengan grumos que taponen la boquilla.

Materiala: Irudia

Zenbait azalera margotzeko, mugatu egin behar da aukeraturiko aldea eta gainontzeko gainazala estali pinturarik sar ez dakion. Para pintar áreas determinadas hay que delimitar la zona elegida y cubrir el resto de la superficie para que no reciba pintura.

Materiala: Irudia