zigor Bilatu zigor testuinguru gehiagotan

1
zigor > sanción (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresak helegitea aurkeztu du epaiaren aurka, zigorra eragin duten puntu batzuk ez baitatoz bat Sozietateen Zergaren gaineko Araudiarekin. La empresa recurre la sentencia puesto que opina que algunos de los puntos motivadores de la sanción no se ajustan al Reglamento del Impuesto de Sociedades.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi honetan, Ogasunak enpresaren helegitearen zati bat baietsi du, eta 30.000 euroko zigorra ezartzea erabaki du. En este ejercicio Hacienda ha estimado en parte la reclamación de la empresa, fallando que la sanción debe ser sólo de 30.000 euros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zalantzazko egoerekin lotutako dokumentazioa sailkatzeko eta kontserbatzeko prozedurak ezartzea: akta fiskalak eta lanekoak, kontratuak, auziei buruzko dokumentazioa, isunak, zigorrak eta ingurumen-kalteak eragiteagatik hirugarrenei eman beharreko konpentsazioak eta abar. Determinar procedimientos de clasificación y conservación de la documentación relacionada con situaciones inciertas, tales como actas fiscales y laborales, contratos, documentación sobre pleitos y litigios, multas, sanciones y compensaciones a terceros por los perjuicios causados por daños medioambientales, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aurreko ekitaldian, Zerga Agentziak 50.000 euroko zigorra ezarri zion enpresari, hainbat araudi fiskal ez betetzeagatik. En el ejercicio anterior la empresa recibe una sanción impuesta por la Agencia Tributaria por infringir varias normativas fiscales por un importe de 50000 euros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza