lan-ekipo Bilatu lan-ekipo testuinguru gehiagotan

1
lan-ekipo > equipo de trabajo (108 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-ekipo zaratatsuak kanpora ateratzea Sacar los equipos de trabajo ruidosos al exterior

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan-ekipoak zuzen hautatzea Elegir correctamente los equipos de trabajo

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan-ekipo bakoitzak segurtasun-baldintzetan guztiz gelditzeko aukera ematen duen eragintza-organo bat eduki beharko du. Cada equipo de trabajo deberá tener un órgano de accionamiento que permita la parada total en condiciones de seguridad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ondoren, lan-ekipoei, haien erabilerari eta enpresaburuaren betebeharrei buruzko gutxieneko xedapenak azalduko ditugu. A continuación se exponen las disposiciones mí­nimas sobre equipos de trabajo, su utilización y sobre las obligaciones del empresario.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan-ekipo bat borondatez eragintza-organoari eraginez soilik jarri ahal izango da martxan. La puesta en marcha de un equipo de trabajo, solamente se podrá efectuar con una acción voluntaria sobre el órgano de accionamiento previsto a tal efecto.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan-ekipoak Equipos de trabajo

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan-ekipoak akoplatu egin behar dira, seguruak izan behar dute diseinutik hasi eta suntsitzen diren arte edo erabilgarritasuna amaitu arte, eta ez diete beste ekipoei eragotzi behar. Los equipos de trabajo deben acoplarse mutuamente, deben ser seguros desde el diseño hasta su destrucción o fin de la útil" target="_blank">vida útil y no deben interferirse con otros equipos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan-ekipoen erabilerari buruz Sobre la utilización de los equipos de trabajo

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Langileen eta lan-ekipoen erabiltzaileen berezitasunak ezagutu. Conocer las particularidades de los trabajadores y de los operadores de los equipos de trabajo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan-ekipoek espazio librea izango dute honetarako: Los equipos de trabajo dispondrán de espacio libre para:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

lan-ekipo > equipo de trabajo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Babes-betebeharra betetzearren, enpresaburuak bermatu behar du langile bakoitzak prebentzioari buruzko prestakuntza teoriko eta praktiko nahiko eta egokia jasotzea, bai kontratatzen den unean kontratuaren modalitatea edo iraupena edozein izanik ere, bai haren funtzioetan aldaketak izaten direnean edo lan-ekipoetan teknologia berriak edo aldaketak sartzen direnean. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

17. artikulua: Lan-ekipoak eta babes-baliabideak Artí­culo 17: Equipos de trabajo y medios de protección

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak beharrezko neurriak hartuko ditu lan-ekipoak egin beharreko lanerako egokiak eta behar bezala egokituak izan daitezen, erabiltzen direnean langileen segurtasuna eta osasuna berma daitezen. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo" target="_blank">empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-ekipo bat erabiltzeak langileen segurtasun eta osasunerako arrisku espezifiko bat eragiten duenean, enpresaburuak beharrezko neurriak hartuko ditu, helburu hauekin: Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especí­fico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-ekipoa bera erabiltzeaz arduratzen direnek soilik erabil dezaten. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Ebaluazio berbera egin beharko da lan-ekipoak, substantzia edo gai kimikoak aukeratzean eta lantokiak egokitzean. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados quí­micos y del acondicionamiento de los lugares de evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo" target="_blank">evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-ekipoa izango da lanean erabiltzen den edozein makina, aparatu, tresna edo instalazio. Se entenderá como "equipo de trabajo" cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria