gas Bilatu gas testuinguru gehiagotan

1
gas > gas (138 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aipatu gas sukoiak isurtzen dituzten makinak. Enumera las máquinas que emanan gases inflamables.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

* Gas-iragazki hauek partikula-iragazki bat (P) izan behar dute beti. * Este tipo de filtros de gases siempre deben ir acompañados de un filtro de partí­culas (P).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zaratak ez ezik, soldaduraren desoxidatzaileek sortutako osagai kimikoek, eremu horretan erabilitako gasek, keek eta lainoek, gainazalak lixatzean harrotutako hautsek, eta abarrek ere eragina dute entzumenean. No solo el ruido afecta al oí­do, sino también los componentes quí­micos procedentes de los desoxidantes de la soldadura, los gases, humos y nieblas empleados en esta sección, los polvos procedentes del lijado de superficies, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gero ikusiko dugunez, belarriko arazoak, zaratek ez ezik, kearen kutsadurak (soldadurakoak adibidez) ere sortzen dituzte, eta, halaber, hautsek (lixatzean harrotutakoek), aerosol gasek (pistolak garbitzean edo pintatzean disolbatzaileek eragindakoek), eta abarrek. Como se verá más adelante, los problemas que se presentan en el oí­do no solamente son ocasionados por los ruidos sino también por contaminación de humos, como los procedentes de la soldadura; polvos, como los procedentes del lijado; gases aerosoles, como los procedentes de los disolventes en el proceso de limpiado de la pistola o durante el pintado, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Bateriak deskargatzeko prozesuan, lehergarriak izan daitezkeen gasak sortzen dira, eta, horregatik, ez da txinpartarik sortu behar deskonektatzean. Durante el proceso de descarga de las baterías se generan gases potencialmente explosivos, por lo que no hay que provocar chispas en la desconexión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ireki sopletearen balbulak, eroanbideetatik gas guztia ateratzeko. Abrir las válvulas del soplete con el fin de vaciar de gas las conducciones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Behar bezala aireztatu behar dugu, eta errekuntzaren gasak gu gauden tokirantz mugi ez daitezen saiatu, aireztapenak hondakinak gugana ekar ez ditzan. Debemos ventilar adecuadamente e intentar que los gases de la combustión no vayan en nuestra dirección, evitando así­ que la ventilación fuerce los residuos hacia nosotros.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Begiratu soldadura-gasen botilei edo, hala badagokio, balizko eroanbideei, eta adierazi: Observa las botellas o, en su caso, las posibles conducciones de los gases de soldadura e indica:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

pintura-kabina, intoxikazioa dela eta, arriskubidea sortzen duen lekua da, baina leku zehatz horretan bagaude soilik izango dugu istripuaren arriskua, pintatze-prozesuari lotutako gasak edo produktu toxikoak arnastearen ondorioz. la cabina de pintura es un lugar con peligro de intoxicación, pero solo si estamos en ese sitio concreto, corremos el riesgo de sufrir un accidente provocado por la inhalación de gases o productos tóxicos debidos a la emanación de gases inherentes al proceso de pintado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Keak, hautsak, gasak eta lurrinak Humos, polvos, gases y vapores

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

gas > gas (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hondakin-produktuen artean landareen zelulosa-hormak daude. Horien kontura zenbait bakterio saprofito sinbionte (heste-flora) bizi da, eta gasak askatzen dituzten hartzidurak sortzen ditu. Entre los productos residuales se encuentran las paredes celulósicas de los vegetales, a cuyas expensas viven una serie de bacterias saprí²fitas simbiontes (flora intestinal), que producen fermentaciones con desprendimiento de gases.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Odola mantsoago igarotzen da hodi ñimiño horietatik; hartara, kapilarretako hormek eta milioika albeoloek, hots, biriketako aire-poltsa ñimiñoek, gasak trukatzeko denbora dute. La sangre fluye más lentamente a través de estos vasos diminutos, dando tiempo para que se intercambien los gases entre las paredes de los capilares y los millones de alvéolos, las diminutas bolsas de aire en los pulmones.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Oso hodi meheak dira, eta oso ugariak gorputzean. Haien pareta ENDOTELIO mehe batek osatzen du, eta haietan substantzia ugari sartu eta irtetea ahalbidetzen du; horri esker, odoleko gasen eta mantenugaien trukea kapilar hauetan egiten da. Son infinidad de vasos muy finos cuya pared está formada por un fino ENDOTELIO que va a permitir que diversas sustancias entren y salgan de estos vasos por ello, el intercambio de gases y nutrientes de la sangre tiene lugar a nivel de los capilares.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kapilarrak arterietatik eratzen dira. Arteria horiek askotan zatitzen dira: lehenik ARTERIOLAK eratzen dituzte, eta gehiago zatitzean, KAPILARRAK sortzen dira. Gero, gasak eta mantenugaiak trukatu ondoren, bata bestearekin elkartzen dira berriro kapilar horiek, gero eta hodi handiagoak sortuz: lehenik BENULAK sortzen dira, eta gero, BENAK. Los capilares se originan a partir de arterias que se ramifican enormemente formando primero, ARTERIOLAS que continúan ramificándose para originar los CAPILARES que después de intercambiar gases y nutrientes se van juntando unos con otros originando vasos cada vez mayores que originan primero, Ví‰NULAS y luego VENAS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hesteetako bakterioak (bakterio-flora) digeritu gabeko hondakinak erabiliz elikatzen dira, eta hartzidurak eta usteltzeak eragiten dituzte. Horien ondorioz, GASAK ETA USAIN TXARREKO SUBSTANTZIAK sortzen dira. Era berean, K bitamina ere ekoizten dute, odola gatzatzen parte hartzen duena. La acción de las bacterias intestinales (flora bacteriana) que se alimentan de los restos (que no se han acabado de digerir) produciendo fermentaciones y putrefacciones que dan lugar a GASES Y SUSTANCIAS MALOLIENTES.También forman vitamina K, que interviene en la coagulación de la sangre.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Pleura-barrunbean airea edo gasa egotea da, pleura-barrunbetik gertu dagoen albeolo bat hausten delako. Es la presencia de aire o gas en la cavidad pleural y suele producirse por rotura de un alveolo que está próximo a la cavidad pleural.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Pneumonia gehienak birusek edo bakterioek eragiten dituzte. Baina batzuetan gasek ere eragiten dituzte, eta beste batzuek jatorri ezezaguna dute. La mayoría de las neumonías están provocadas por virus o (bacterias aunque algunas se deben a gases y otras son de origen desconocido).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Naturan, ura ez dago egoera puruan; izan ere, oso erraz disolbatzen dira uretan hura ukitzen duten solidoak, likidoak edo gasak. El agua no se encuentra en estado puro en la naturaleza, ya que fácilmente disuelve sólidos, lí­quidos o gases con los que entra en contacto.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Era berean, hirugarren areto bat edukitzea ere gomendagarria da, han gordetzeko alarmaren, gasaren eta elektrizitatearen giltzak. Sería recomendable asimismo, una tercera sala, en la que se encontrarán las llaves para la alarma, el gas y la electricidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

gasa, ura eta elektrizitatea. gas, agua y electricidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

gas > gas (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erdi lurperatutako esparru txikiak dira kutxatilak, eta uraren, argiaren edo gasaren hodien erregistro gisa edota ixteko giltzak jartzeko erabiltzen dira. Las arquetas son recintos semienterrados, de pequeñas dimensiones, que se utilizan como registros para la canalización de aguas o el paso de tubos de luz, gas o la colocación de llaves de paso.

Materiala: Igeltserotza

Bai sukaldeetan bai bainugeletan, hustubideetako hodiak, argi-kaxak eta gaseko nahiz ureko tutuak egoten dira. Tanto en cocinas como en baños aparecen tubos de desagües, cajas de la luz y tuberías de gas y agua.

Materiala: Igeltserotza

Trenkaden barnealdean, hutsuneak edo zangak egin ohi dira, tutueria zanga horietatik sartzeko (argia, ura, gasa, berokuntza-sistema...). En las fases interiores de tabiquería es común la realización de huecos o zanjas labradas en el tabique, por donde llevar tuberías para la luz, agua, gas, calefacción... ..

Materiala: Igeltserotza

º Gasak eta fluido erregaiak º Gases y fluidos combustibles

Materiala: Proiektuak

Ibaiek, kostaldeak, errepideek, gasaren, uraren eta elektrizitatearen eroanbide handiek eta abarrek "erasan-eremuak" dituzte". Los rí­os, la costa, las carreteras, las grandes conducciones de gas, agua, eléctricas, etc. tienen "zonas de afección".

Materiala: Proiektuak

etxebizitza eguzki-argiaren arabera argiztatzen dute; pertsianak ordu jakin batean igo edo jaisten dituzte; eguzki-oihalak haizearen indarraren arabera biltzen dituzte, eta eguzkia irteten denean hedatu egiten dituzte; airea girotzeko sistemak martxan jartzen dituzte, giro-tenperaturaren arabera edo berriztatzeko premiaren arabera; alarma-sistemak hautakorrak dira eta arrotzak, sua, gasa eta abar detektatzeko aukera ematen dute, iluminación de las viviendas en función de la radiación solar; las persianas se bajan o se suben a una hora determinada; los toldos se retiran según la fuerza del viento y se extienden cuando sale el sol;los sistemas de acondicionamiento del aire se disparan en función de la temperatura ambiental o de la necesidad de renovación; los sistemas de alarmas

Materiala: Proiektuak