aplikazio Bilatu aplikazio testuinguru gehiagotan

1
aplikazio > aplicación (171 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aitzinamendua pneumatikoki egiten da. Aplikazioaren arabera, elementu oleopneumatikoen bidez egiten da. El avance se realiza neumáticamente; según la aplicación se realiza con elementos oleoneumáticos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Dena den, irudi horiek aplikazio pneumatikoen egikaritze praktikoen gaineko ikuspegi orokorra ematen digute. Sin embargo, estas imágenes ofrecen una vista general sobre las realizaciones prácticas de las aplicaciones neumáticas.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

5.1 PNEUMATIKAREN APLIKAZIOAK HAINBAT INDUSTRIA-PROZESUTAN 5.1 APLICACIONES DE LA NEUMíTICA EN DISTINTOS PROCESOS INDUSTRIALES

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Pneumatikak dituen aplikazio-aukeren ikuspegi orokor bat izateko, hainbat industria-prozesuren eta horietan pneumatikak izan ditzakeen aplikazioen zerrenda bat aurkezten dugu. Dena den, zerrenda hori egunero zabaltzen da, teknologia berrietan egindako ikerketa eta garapenei esker. Para dar una idea general de las posibilidades de aplicación de la neumática, exponemos una lista de varios procesos industriales y de posibles aplicaciones en ellos; no obstante esta lista se ve ampliada constantemente debido a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aipatutako adibideak automatizazio pneumatikoaren aplikazioetara mugatuta daude, hau da, balbula, zilindro, aitzinamendu-unitate eta antzeko aginte-elementu eta eragingailu pneumatikoen aplikazioetara. Los ejemplos indicados se refieren exclusivamente a aplicaciones de la automatización neumática, es decir, la aplicación de elementos de mando y accionamiento neumáticos tales como válvulas, cilindros o unidades de avance.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Askotan, aplikazioen sailkapen orokor bat baino ezin dugu egin, banakako aplikazioak azaltzea ezinezkoa litzatekeelako. En muchos casos se puede realizar una clasificación generalizada de las aplicaciones, ya que es imposible exponer aplicaciones particulares.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Horrelakoak dira aplikazio gehienak antzekoak gehienetan, gainera. Aquí­, se encuentran naturalmente el mayor número de aplicaciones, similares en muchos casos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Hala ere, horrelakoak automatizatzeak aplikazio berri eta interesgarri ugari ekarri dizkigu. Sin embargo, la automatización de las mismas ha conducido a nuevas e interesantes aplicaciones.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zenbait aplikazio praktiko egitean ohartu dira artekatzeko, trontzatzeko eta aurpegitzeko lanetan alboketarako aitzinamendu-sistema oleopneumatikoak erabili direnean askoz emaitza hobeak lortu direla zilindraketa-lanetan baino, doitasunari eta gainazal-kalitateari dagokionez. Algunas aplicaciones prácticas han dado como resultado que la utilización de sistemas oleoneumáticos en el avance transversal para ranurar, tronzar y refrentar. dan resultados bastante mejores respecto a la exactitud y la calidad de la superficie que con el cilindrado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Mugimendu lineal horiek piezak elikatzeko mugimenduak eta piezak edo erremintak aurreratzea, batez ere zilindro pneumatiko batekin egindako aplikazio sinple bat erabiliz egin daitezke, zilindroa bera bakarrik erabilita edo zirkuitu hidrauliko itxi batekin edo aitzinamendu-unitate pneumatiko-hidrauliko batekin batera. Estos movimientos lineales, sobre todo movimientos de alimentación, avances de piezas, o de herramientas, los pueden realizar un cilindro neumático solo o en unión de un circuito cerrado hidráulico o una unidad de avance neumática-hidráulica. mediante una aplicación sencilla.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

2
aplikazio > aplicación (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Datu-baseen sarbidearekiko ASPri buruzko ikastaro hau egiteko, Access datu-basea aukeratu dugu, denentzat oso ezaguna delako; dena den, aplikazio profesionalen bat egin nahi badugu, MS SQL Server erabiltzea gomendatzen dugu, Access azkar gera baitaiteke txiki. Para la realización de este curso sobre ASP con acceso a base de datos hemos elegido la base de datos Access por ser una base de datos muy conocida por todo el mundo, sin embargo si deseamos realizar alguna aplicación profesional recomendamos le uso de MS SQL Server, ya que Access se puede quedar pequeña rápidamente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Saioak erabiltzea oso metodo zabaldua da nolabaiteko entitatea duen edozein aplikaziotan. El uso de sesiones es un método ampliamente extendido en cualquier aplicación de cierta entidad.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Berrikuspen automatikoa da aplikazio informatiko bat erabiliz web orriaren kodea aztertu eta orriaren irteera bat itzultzen duena atzemandako erabilerraztasun-akatsekin. La revisión automática es aquella que se realiza mediante el uso de una aplicación informática que analiza el código de la página web y devuelve una salida de la página anotada con los fallos de accesibilidad detectados.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

13.6 Taldekatu erlazionatutako estekak, identifikatu taldea (erabiltzaile-aplikazioetarako) eta, ematen duten arte, eskaini taldea saihesteko modu bat [3. lehentasuna]. 13.6 Agrupe los ví­nculos relacionados, identifique el grupo (para las aplicaciones de usuario) y, lo hagan, proporcione una manera de evitar el grupo [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kontsultatu erreferentzia-zerrenda azken W3C zehaztapenak non aurki daitezkeen jakiteko, eta [], W3C teknologiekin bateragarri diren erabiltzaile-aplikazioei buruzko informaziorako. Consulte la lista de referencias para información sobre donde encontrar las últimas especificaciones W3C y [].para información sobre las aplicaciones de usuario soportados por las tecnologías W3C.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.3 Erabiltzaile-aplikazioek (laguntza teknikoak barne) aldameneko testuak zuzen interpretatzen dituzten arte, eskaini testu lineal alternatiboa (uneko orrian edo beste batean) testua paraleloan maketatzen duten taula guztietarako, hitzen bilduki diren zutabeetarako [3. lehentasuna]. 10.3 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) interpreten correctamente los textos contiguos, proporcione un texto lineal alternativo (en la página actual o en alguna otra) para todas las tablas que maquetan texto en paralelo, columnas envoltorio de palabras [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Egiaztapen-puntu honek aldameneko testu-blokeak maneiatu ezin dituzten erabiltzaile-aplikazioak (pantaila-irakurgailu batzuk, adibidez) dituztenei egiten die mesede;taulak erabiltzeko adoregabetu behar taula-informazioa aurkezteko garaian, egiaztapen-puntuak ez ditu eduki-garatzaileak etsi behar taulak erabiltzean. Este punto de verificación beneficia a aquellos que tienen aplicaciones de usuario (como algunos lectores de pantalla) que son incapaces de manejar bloques de texto contiguo; el punto de verificación no debe desanimar a los desarrolladores de contenidos en el uso de tablas para presentar información tabular.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.4 Erabiltzaile-aplikazioek kontrol hutsak behar bezala maneiatzen dituzten arte, sartu karaktere lehenetsiak edizio-koadroetan eta testu-areetan [3. lehentasuna]. 10.4 Hasta que las aplicaciones de usuario manejen correctamente los controles vací­os, incluya caracteres por defecto en los cuadros de edición y áreas de texto [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.5 Erabiltzaile-aplikazioek (laguntza teknikoek barne) aldameneko estekak garbi interpretatzen dituzten arte, sartu esteka gisa balio ez duten karaktere inprimagarriak (zuriuneez inguratuta) elkarren ondoko esteken artean [3. lehentasuna]. 10.5 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) interpreten claramente los ví­nculos contiguos, incluya caracteres imprimibles (rodeados de espacios), que no sirvan como ví­nculo, entre los ví­nculos contiguos [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

W3Ck gomendatzen ez dituen formatu asko (adibidez, PDF, Schockwave, etab.) plugin-ekin edo aplikazio autonomoekin ikusi behar dira. Muchos formatos no recomendados por W3C (por ejemplo, PDF, Schockwave, etc.) requieren ser vistos bien con plug-ins o aplicaciones autónomas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak