empresario Bilatu empresario testuinguru gehiagotan

1
enpresari > empresario (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lanean ari ziren turisten artean, soldatapekoak eta kargu ertain eta altuetako enpresariak/autonomoak ziren nagusi: De los turistas que en ese momento tenían trabajo, destacan los asalariados y empresarios/autónomos en cargos medios y altos:

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

% 53,6 kargu ertaineko soldatapekoak ziren, % 16,2 enpresariak edo autonomoak, eta % 13,6 kargu handiko soldatapekoak. un 53,6 % eran asalariados de cargo medio, un 16,2% empresarios o autónomos y un 13,6% asalariados de cargo alto.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Sektoreko enpresariak jakitun dira, eta euren enpresak turista berrien beharretara egokitu beharko dituzte, oinarrizko kontuetatik hasita; adibidez, establezimenduetan txinera eta errusiera ere erabili beharko dituzte. Los empresarios del sector lo saben y tendrán que ir adaptando sus empresas a las necesidades de los nuevos turistas, empezando por cuestiones tan básicas como el ir incorporando idiomas como el chino y el ruso a sus establecimientos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

enpresari > empresario (60 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresariak, diziplina-ahalmena duenez gero, langileei zigorrak ezarri ahal izango dizkie laneko zereginak betetzen ez dituztenean, betiere aplikatu beharreko lege-xedapenetan edo hitzarmen kolektiboetan zehazten diren hutsegite eta zigorren graduazioarekin bat etorriz. En el ejercicio del poder disciplinario por parte del empresario, el trabajador puede ser sancionado, en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en los convenios colectivos que sean de aplicación.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Aldez aurretik jakinarazi gabe lana bertan behera uzteak kontratua amaitzea eragingo du eta, kontratua langileak urratu duen neurrian, enpresariak kalte-ordain batzuk eskatu ahal izango dizkio hari. El abandono del trabajo, sin preaviso, produce la extinción del contrato y, en cuanto incumplimiento contractual del trabajador, posibilita al empresario a exigir el resarcimiento de daños y perjuicios.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Kanonaren zenbatekoa zehaztu ondoren, eta enpresariak zenbateko hori deskontatu beharra bere gain hartu ondoren, beharrezkoa da langileak idatziz bere adostasuna ematea, kenkari hori aplikatu aurretik. Determinada la cuantía del canon y la asunción por el empresario del deber de descontar su importe procede el que, antes de practicar la deducción, se requiera la preceptiva conformidad escrita del trabajador.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Langilearen aldez aurretiko onarpen hori ez da beharrezkoa izango idatziz dokumentatzea enpresariari deskontua egin aurretik adierazia izan daiteke, edo, bestela, sindikatuari adierazia, honek deskontua eskatu aurretik. La previa conformidad del trabajador, que no es necesario documentar por escrito, puede referirse tanto a la efectuada al empresario antes del descuento, como a la efectuada al sindicato antes de que éste solicite el descuento.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Horrenbestez, enpresariak ezingo du hori saihestu edo oztopatu, edo modu batean edo bestean baldintzatu. No puede, pues, el empresario evitar u obstaculizar su ejercicio ni condicionarlo en modo alguno.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Enpresariak sindikatu-kuota hori deskontatu egingo du langilearen soldatatik, eta dagokion transferentzia egingo du afiliatutako langilearen sindikatuak hala eskatuta, betiere langilearen onespena jaso ondoren. El empresario procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la correspondiente transferencia a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad, siempre, de éste.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Era berean, berriz lanean hartu aurretik langileak langabeziagatiko prestazioak jaso baditu, enpresariak Enplegurako Zerbitzu Publikoan sartu beharko ditu langileak jasotako kopuru horiek, eta horretarako, kenkari gisa aplikatuko ditu langileak jaso ez dituen soldatetan, horien baturaren mugaraino. Asimismo, cuando antes de la readmisión el trabajador hubiera percibido prestaciones por desempleo, el empresario debe ingresar en el Servicio Público de Empleo las cantidades percibidas por el trabajador, deduciéndolas, a estos efectos, de los salarios dejados de percibir con el lí­mite de la suma de los mismos.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Epaia jakinarazi aurretik, langileak beste enpleguren bat bilatu badu, hark irabazitakoa kenkari gisa aplikatu ahal izango du enpresariak langileari dagokion eta ordaindu ez dion soldatan. De los salarios dejados de percibir que, en su caso, correspondan al trabajador, podrá deducir el empresario lo que hubiera percibido el trabajador si hubiese encontrado otro empleo con anterioridad a la sentencia.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Kaleratzea bidegabetzat jo ondoren, enpresariak erabakitzen badu langilea berriz ez hartzea eta lan egindako urte bakoitzeko soldatako 45 eguneko kalte-ordaina ordaintzea, eta kalte-ordain hori Lan Arloko Epaitegian utzi badu langilearen esku, kaleratzen den egunetik gordailua egin den arte sortutako soldatak izango dira izapide-aldiko soldatak, gordailu hori langilea kaleratu eta hu Si, declarada la improcedencia del despido, el empresario optara por la no readmisión del trabajador a cambio de abonarle la indemnización de 45 días de salario por año de servicio, y esta indemnización hubiese sido depositada en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador, los salarios de tramitación quedarán limitados a los

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Kuota-murrizketak enpresariari nahiz langileari egin dakizkioke, baina kontingentzia arruntei dagokienez bakarrik. Las reducciones de la cuota se pueden producir tanto respecto del empresario como del trabajador pero solamente respecto de las contingencias comunes.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

enpresaburu > empresario (91 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurreko ataletan adierazitakoa gorabehera, enpresaburuak presentzia espresuki esleitu ahal izango die enpresako langile bati edo batzuei, nahiz eta prebentzio-zerbitzukoak edota izendatutako langileak ez izan, baldin eta 1. atalean zehazten diren jarduera edo prozesuetan beharrezko ezaupideak, kualifikazioa eta esperientzia badituzte eta gutxienez oinarrizko mailako funtzioei dagokien prebentzio-prestakuntza badute. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del Servicio de Prevención Propio ni ser Trabajadores Designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos mencionados con anterioridad y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mí­nimo, a las

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeriaSegurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hauek dira enpresariak eslei ditzakeen prebentzio-baliabideak: Se consideran Recursos Preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretanLaneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak plangintzan jasotako prebentzio-jarduerak benetan egiten direla ziurtatu beharko du, eta horretarako etengabeko jarraipena egingo du. El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak, langileei zereginak esleitzeko garaian, kontuan hartuko ditu segurtasunean eta osasunean dituzten gaitasun profesionalak. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak prebentzioaren jarraipen etengabea egingo du, saihestu ezin izan diren arriskuak identifikatu, ebaluatu eta kontrolatzeko jarduerak eta babesak etengabe hobetzeko. Aurreko paragrafoan adierazitako prebentzio-neurriak laneko zirkunstantzien aldaketetara egokitzeko behar dena eskura jarri beharko du. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak beharrezko neurriak hartuko ditu, jarduerari ekin aurretik aurreko atalean azaldutako langileek izango dituzten arriskuei buruzko informazioa jaso dezaten, batez ere kualifikazio edo gaitasun profesional jakinak izatearen beharrari, kontrol mediko bereziei edo lanpostuko arrisku zehatzei buruz eta, halaber, horiei aurre egiteko prebentzio- eta babes-neurriei buruz. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controle

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak berariaz bermatuko du beren ezaugarri pertsonalengatik edo egoera biologikoarengatik, eta baita ezintasun fisiko, psikiko edo sentsorialen bat aitortu zaielako ere, lanetik eratorritako arriskuak bereziki jasan ditzaketen langileen babesa. El empresario garantizará de manera especí­fica la protección de los trabajadores que, por sus propias caracterí­sticas personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad fí­sica, psí­quica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak obligazioa izango du beren zerbitzura dauden langileen osasunean lanaren ondorioz gertatu diren kalteak lan-agintaritzari idatziz jakinarazteko, araudian zehazten den prozeduraren arabera. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honetan ezartzen den babes-betebeharra betetzearren, enpresaburuak neurri egokiak hartuko ditu, langileek behar duten informazio guztia jaso dezaten hauei dagokienez: A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak langileekin kontsultatu eta haien partaidetza ahalbidetu beharko du laneko segurtasunari eta osasunari dagozkion gai guztietan, lege honen V. kapituluan xedatutakoaren arabera. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capí­tulo V de la presente Ley.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

enpresaburu > empresario (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurreko ataletan adierazitakoa gorabehera, enpresaburuak presentzia espresuki esleitu ahal izango die enpresako langile bati edo batzuei, nahiz eta prebentzio-zerbitzukoak edota izendatutako langileak ez izan, baldin eta 1. atalean zehazten diren jarduera edo prozesuetan beharrezko ezaupideak, kualifikazioa eta esperientzia badituzte eta gutxienez oinarrizko mailako funtzioei dagokien prebentzio-prestakuntza badute. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del Servicio de Prevención Propio ni ser Trabajadores Designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos mencionados con anterioridad y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mí­nimo, a las

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeriaSegurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hauek dira enpresariak eslei ditzakeen prebentzio-baliabideak: Se consideran Recursos Preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretanLaneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

enpresari > empresario (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 29. artikuluak jasotzen duen modura, "langile bakoitzari dagokio bere laneko segurtasunaren eta osasunaren alde egitea, ahal duen heinean eta prebentzio-neurriak betez. Halaber, gauza bera egin beharko du lanean egindako ekintzak eta omisioak direla eta bere jarduerak eragin ditzakeen langile guztien Tal como recoge el artí­culo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Enpresariarekin eta Prebentzio Zerbitzuko teknikariekin lankidetzan aritzea prebentzio-neurriak hobetzeko eta ezartzeko. Colaborar con el empresario, así­ como con los Técnicos del Servicio de Prevención, en la mejora y aplicación de las medidas preventivas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Enpresak garatzen dituen prebentzio-jarduerak planifikatzeko, antolatzeko, garatzeko, ekipamenduak erosteko eta gainerakoak erabakitzeko unean eta erabaki horiek praktikan jartzean enpresariak haiei galdetzea eta informazioa ematea. Ser consultados e informados por el empresario previa toma y puesta en práctica de decisiones en cuanto a la planificación, organización, desarrollo, compra de equipos y resto de las actividades preventivas que desarrolle la empresa.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Enpresariari eskatzea langileen babes-maila hobetzeko beharrezkotzat jotzen dituzten prebentzio-neurriak hartzeko. Solicitar al empresario la adopción de aquellas medidas preventivas que consideren necesarias para la mejora de los niveles de protección de los trabajadores.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarbide hori instalazioaren titularraren baimenarekin soilik egin ahal izango da, betiere titularitate hori langileei lana agindu dien enpresaria ez den beste batena denean. Tal acceso sólo podrá realizarse con el conocimiento y permiso del titular de la instalación, cuando éste sea distinto del empresario para el que trabajan.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Edonola ere, enpresariak enpresako langile bat edo batzuk izendatzen dituenean eta Prebentzio Zerbitzuko kide ez badira, jarduera horrek bateragarria izan behar du haien lanpostuei dagozkien beste zeregin batzuekin. Ez zaie eskatuko jardun horretarako dedikazio esklusiboa izatea, baina beren presentzia eskatu duen egoerak dirauen bitartean lantokian egon behar dute. En todo caso, cuando la asignación de la presencia realizada por el empresario recaiga sobre uno o varios trabajadores de la empresa, que no formen parte del Servicio de Prevención, el ejercicio de tal actividad será compatible con la realización de otras tareas correspondientes al puesto de trabajo desempeñado por aquellos, sin que sea exigible su dedicación exclusiva a dicho cometido, si

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Enpresariak kontsulta egingo die enpresa barruan prebentzio-alorreko jarduerak planifikatzeari, antolatzeari eta garatzeari dagokionez. Ser consultados por el Empresario en cuanto a la planificación, organización y desarrollo de las actividades preventivas dentro de la empresa.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Enpresariak baliabide prebentibo gisa izendatzea Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 32 bis artikuluko laneko arriskuen prebentzioari buruzko legedia aldatzen duen abenduaren 12ko 54/2003 Legea promulgatu zenean sartu zen artikulua 1. atalean jasotako jardueretan edo prozesueta ||Ser asignado como Recurso Preventivo por el empresario, cuando se reúnan los conocimientos, la cualificación y experiencia en las actividades o procesos que se recogen en el apartado 1 del artí­culo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incorporado tras la promulgación de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Honela definituko dugu prebentzio-baliabidea: enpresariak prebentzio-jarduerak betetzen diren begiratzeko izendatutako eta beharrezko baliabideez hornituta dagoen pertsona oro. Halaber, lantokian izan behar du hura han izatea eskatzen duen egoerak dirauen denbora-tartean. Vamos a definir el Recurso Preventivo como un sujeto o sujetos dotados de los medios necesarios nombrados por el empresario para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Enpresariak ematen duen (hasierakoa eta aldizkakoa) prestakuntza eta informazioa jasotzea, ikastea eta bereganatzea, beren jardunean erabili ahal izateko. Recibir, estudiar y asimilar la formación e información (inicial y periódica) impartida por el Empresario, para ponerla en práctica cuando desarrollen sus tareas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

enpresari > empresario (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Crans Montana, Zermatt, Gstaad eta Davos eski-estazioak kontinenteko kirolgune esklusiboenak dira. Instalazio turistiko eta hotel bikainak dituzte, eta politikariak, erregeak, enpresariak eta artistak usu biltzen dira haietan. Estaciones de esquí­ de Crans Montana , Zermatt, Gstaad y Davos, son los complejos deportivos más exclusivos del continente , con excelentes instalaciones turí­sticas y establecimientos hoteleros, lugar habitual de encuentro de polí­ticos, monarcas, empresarios y artistas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Turismo-sektoreko enpresari askok gehiegikeriak egin zituzten, ez zutelako kalitatea/prezioa erlazioak izan beharko lukeen oreka mantendu. Llegamos a un punto en el que hubo abuso por parte de empresarios del sector, no dándole a la relación calidad/precio el equilibrio que debía tener.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Sozietatearen helbide fiskalari dagokion Ogasun Ordezkaritzan, Identifikazio Fiskaleko Kodea eskatu behar dute sozietateek, eta Identifikazio Fiskaleko Zenbakia banakako enpresariek Se solicitará en la Delegación de Hacienda, a la que corresponda el domicilio fiscal de sociedad, el Código de Identificación Fiscal, en caso de Sociedad, o el Número de Identificación Fiscal, en caso de empresario individual.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Enpresarien artean banatzeko irabaziak: Beneficio a distribuir para los empresarios:

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Gizarteak eta hotel-sektoreko enpresariek aldizkako edo betiko ezintasuna duten pertsonekiko gero eta sentsibilizazio handiagoa dutenez, neurri batzuk hartu dira eta, nahiz eta oraindik gutxi diren, oztopo arkitektonikoak kentzen dituzte eta bezero mota horien egonaldia errazten dute. La sensibilización de la sociedad y de los empresarios del sector hotelero hacia las personas con algún tipo de discapacidad ocasional o permanente, ha llevado al sector a establecer una serie de medidas que aunque todavía algo escasas, eliminan barreras arquitectónicas y mejoran y hacen más sencilla la estancia de este tipo de clientes en los hoteles.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

enpresariek ordainketa, irabazi, dibidendu-aurrerapen eta abarren gisara jasoko duten diru kopurua cantidad de dinero que el/los empresario/s van a percibir de la empresa en concepto de retribución, beneficios, adelanto de dividendos, etc.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Enpresaria pertsona bakar bat bada, berriz, ez du ez sozietate-kontraturik, ezta eskritura publikorik ere behar, eta Merkataritza Erregistroan izena ematea aukerakoa da. Y si por el contrario se trata de un empresario individual, no precisa contrato de sociedad, ni escritura pública y la inscripción en el Registro Mercantil será voluntaria.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, banakako enpresaria edo Sozietate Zibila bada. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí­sicas, en el caso de empresario individual o Sociedad Civil.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Enpresariak ez ziren arduratu bere hoteletako instalazioak berritzeaz, ezta dekorazioa aldatzeaz ere; nahiko hondatuta zeuden eta bidaia-antolatzaile atzerritarrek kontrolatzen zituzten. Los empresarios no se habían preocupado de actualizar las instalaciones ni de renovar las decoraciones de sus empresas hoteleras, por lo cual éstas se habían deteriorado y estaban muy en manos de los turoperadores extranjeros.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Negozio bat martxan jarri nahi duten enpresariek, batez ere turismo-sektorekoek, kontuan izan beharko dute gutxieneko zerbitzu horien egoera, zuzenean edo zeharka bezero izan daitezkeenengan eragingo baitute eta, horren arabera, haien egonaldiaren ongizate- eta asetze-maila hobea edo okerragoa izango baita. Cualquier empresario que quiera montar un negocio, sobre todo si es de tipo turí­stico, deberá tener muy en cuenta en qué condiciones están estos servicios mí­nimos ya que incidirán directa o indirectamente en los clientes que vayan a tener y les ayudarán a conseguir un mayor o menor grado de bienestar y satisfacción en su estancia.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea