substantzia Bilatu substantzia testuinguru gehiagotan

1
substantzia > sustancia (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
substantzia edo konposatu biokimikoki aktiboek sortutakoak. son los que proceden de sustancias o compuestos bioquí­micamente activos:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tapoiak beti esku garbiez manipulatu behar dira; bestela, eskuz ukitu diren substantziak belarrian sartzeko arriskua izango dugu. Los tapones deben manipularse siempre con las manos limpias ya que nos arriesgamos a que se introduzcan en el oí­do sustancias al contacto con las manos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

1 atmosferako presioan, substantzia batek, airearekin kontaktuan, energia-ekarpenik gabe berez su hartzeko gutxieneko tenperatura da. es la temperatura mí­nima a presión de 1 atmósfera a la que una sustancia, en contacto con el aire, arde espontáneamente sin necesidad de ningún aporte energético.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Leku garbian gordeko dira, eta, ahal izanez gero, lehorrean; izan ere, belarrian, biltegian metatutako substantziak sar daitezke. Deben guardarse en un lugar limpio y, a ser posible, seco ya que se pueden introducir en el oí­do sustancias acumuladas durante el almacenaje.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lehorgailu gisa erabiltzen diren substantziak honako hauek izan daitezke: silize-gela edo alumina aktiboa bahe molekular gisa Las sustancias utilizadas como secador, pueden ser el gel de sí­lice o alúmina activa en forma de tamiz molecular

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hori ez gertatzeko, fluido frigorifikoaren hezetasuna ase arte irensteko gai diren substantziak sartzen dira iragazkian. Para evitar esta situación, en el filtro se introducen sustancias capaces de absorber la humedad del fluido frigorí­fico hasta su saturación.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

15.14. irudia. Substantzia kimiko baten zipriztinak eragindako erredura. Figura 15.14. Quemadura producida por salpicadura de sustancia quí­mica.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Substantzia kaustikoak. Sustancias caústicas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Odolaren bitartez, giza gorputza zelulen jarduera ahalbidetzen duten substantziez (oxigenoa, proteinak, etab.) elikatzen da; horregatik, odol asko galtzeak heriotza-arriskuan jar dezake pertsona bat. A través de la sangre, el cuerpo humano se nutre de las sustancias que permiten la actividad de las células, oxí­geno, proteí­nas, etc. por lo que la pérdida de una gran cantidad de sangre puede poner a una persona en riesgo de muerte.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arteria-odola da bihotzetik irteten den eta oraindik organismoak erabili ez duena; arterietatik dabil, oxigenoa eta elikatze-substantziak zeluletara garraiatzeko ardura dutenetik, alegia. La sangre arterial es la que sale del corazón y aún no ha sido utilizada por el organismo, circula por las arterias, que son las encargadas del transporte de oxí­geno y sustancias nutritivas hacia las células.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

substantzia > substancia (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bernizetako koloreek, olio-, tenpera-, akuarela-koloreek, inprimatzeko tintek eta abarrek dituzten pigmentuek edo substantzia koloreztatuek iristen zaizkien argi-erradiazio guztiak edo batzuk hautatzeko gaitasuna dute, eta kolorea itxura askotan ikustea eragiten dute. Los pigmentos o substancias coloreadas contenidas en los barnices, en los colores al óleo, al temple, a la acuarela, en las tintas de imprimir, etc., tienen poder selectivo de todas o parte de las radiaciones luminosas que les alcanzan y que provocan la visión del color en sus múltiples aspectos.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Kolorearen kausa kolorea bera da, estaltzeko ahalmena duen substantzia koloratzaile den ikuspegitik... Causa del color es el mismo color en el aspecto de substancia colorante con poder cubriente...

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Tentsio arterial egokia mantentzea funtsezkoa da organismo osoak egoki funtziona dezan bermatzeko; baina, era berean, garraio-funtzioa osatu dadin, beharrezkoa da odolaren eta ehunen artean substantzia-trukea gertatzea, eta, hori ohe kapilarraren mailan gauzatzen da, pareta baskularraren egiturak han uzten baitie pasabidea makromolekulei trukeak gerta daitezen. El mantenimiento de una correcta tensión arterial es indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de todo el organismo, pero además para que la función de transporte se complete, es necesario que se dé el intercambio de substancias entre la sangre y los tejidos, lo cual se realiza a nivel del lecho capilar, donde la estructura de la

Materiala: Elektroestetika

Linfa-sistemaren funtzioetako bat da zelulen metabolismoaren hondakinak, gune interstizialetako likidoak eta antzeko substantziak biltzea eta odol-sistemara eramatea. Una de las funciones del sistema linfático es la de recoger determinadas substancias como material de desecho resultante del metabolismo celular y lí­quidos de los espacios intersticiales para llevarlos al sistema sanguí­neo.

Materiala: Elektroestetika

Zirkulazio-sistemaren funtzio nagusia da hainbat substantzia garraiatzea, bai ehunetarantz La principal función del sistema circulatorio es el transporte de distintos tipos de substancias, ya sea hacia los distintos tejidos:

Materiala: Elektroestetika

(oxigenoa, mantenugaiak, guruin endokrinoek jariatutako substantziak), bai kanpoalderantz oxí­geno, nutrientes, substancias segregadas por las glándulas endocrinas; como hacia el exterior:

Materiala: Elektroestetika

Nerbio-axoian barrena doan kitzikapenak besikula sinpatikoetan eragiten du, eta substantzia neurotransmisoreak askatzea (azetilkolina, nagusiki) eragiten du. La excitación que discurre por el axón nervioso, actúa sobre las vesí­culas sinápticas provocando la liberación de substancias neurotransmisoras (principalmente acetilcolina).

Materiala: Elektroestetika

Larruazalean izan daitekeen substantzia batek (esaterako, droga batek) eta erradiazio ultramoreek elkarri eragindakoan argi-erradiazioekiko gehiegizko sentikortasuna eragiten duten prozesu patologikoen multzoari deitzen zaio fotosentikortasuna. Por fotosensibilidad se entiende un conjunto de procesos patológicos que como consecuencia desencadenan un aumento anormal de la sensibilidad de la piel a las radiaciones luminosas que se crean por la unión de acciones de una substancia sensibilizante presente en la piel (una droga, por ejemplo), y la exposición a una radiación UV.

Materiala: Elektroestetika

substantzia edo estimulu baten eragin geroz eta handiagoa edo jarraitua jasateko gaitasuna. capacidad de soportar el uso continuado o creciente de una substancia o estí­mulo.

Materiala: Elektroestetika

organismoan eragin toxikoa duten substantziak izendatzeko termino orokorra. término general para las substancias productoras de efectos tóxicos en el organismo.

Materiala: Elektroestetika

substantzia > sustancia (311 testuinguru)
eu testuak es testuak
espermatozoideak suntsitzen dituzten substantzia kimikoak dira. son sustancias quí­micas que destruyen los espermatozoides.

Materiala: Anatomia

ez du ernalketa galarazten, bai, ordea, umekia garatzea (progesteronaren aurkako substantzia da). no impide la fertilización pero sí­ el desarrollo fetal (es una sustancia antiprgesterona).

Materiala: Anatomia

Espermatozoideek elikatzeko eta mugikortasuna izan dezaten behar dituzten substantziak ditu. Lleva las sustancias necesarias para la nutrición y adquisición de movilidad de los espermatozoides.

Materiala: Anatomia

glomeruluan iragazten diren eta, gero, tubuluetan erabat birxurgatzen diren substantziak .................. gernuan. las sustancias que se filtran en el glomérulo y luego se reabsorben totalmente en los túbulos .................. en la orina.

Materiala: Anatomia

Plasmatik substantzia bat honela ezabatzen da hobekien: El plasma queda más limpio de una sustancia por:

Materiala: Anatomia

Azaldu zer zentzu duen substantzia bat glomeruluan iragazteak, gero guztiz birxurgatzen bada. Explica qué sentido tiene que una sustancia se filtre en el glomérulo si luego se reabsorbe totalmente.

Materiala: Anatomia

Gernua sortuz, gainera, plasma garbi daiteke, plasmarentzat erabilezinak eta kaltegarriak diren substantziak kanporatzen baitira, eta organismoarentzat beharrezkoak direnak kontserbatu. La formación de la orina permite también limpiar el plasma de las sustancias inservibles y nocivas y conservar las que son necesarias para el organismo.

Materiala: Anatomia

Gernu-aparatuak substantzia kaltegarriak ezabatzen ditu organismotik, baina beste aparatu, sistema eta egitura batzuek ere laguntzen dute iraizketa-prozesu horretan; esaterako: El aparato urinario es el encargado de eliminar sustancias nocivas del organismo, pero otros aparatos, sistemas y estructuras también colaboran en este proceso de excreción, es el caso del:

Materiala: Anatomia

Idorreriak larruazala ilun dezake, odolean substantzia toxikoak pilatzearen ondorioz. El estreñimiento puede producir un oscurecimiento de la piel por acumulación de sustancias tóxicas en la sangre.

Materiala: Anatomia

Beste substantzia garrantzitsu bat barne-faktore gastrikoa da; izan ere, beharrezkoa da B12 bitamina xurgatzeko. Ultzera bat izatean, barne-faktore gastrikoa ez da osatzen, eta ezin da B12 bitamina xurgatu. Zutik dagoen pertsona batek irentsitako elikagaiak uhin peristaltikoa baino lehenago iristen dira urdailera, grabitatearen ondorioz. Otra sustancia importante es el factor intrí­nseco gástrico, necesario para la absorción de la vitamina B12. Cuando existe una úlcera, el factor intrí­nseco gástrico no se forma y no se puede absorber la vitamina B12 Los alimentos deglutidos por una persona de pie, llegan al estómago antes que la onda peristáltica por efecto de la gravedad.

Materiala: Anatomia

substantzia > sustancia (88 testuinguru)
eu testuak es testuak
larruazalak ematen duen erantzuna da, substantzia narritagarrien (detergenteak, disolbatzaileak...), metalezko konposatuen, kosmetikoen... aurrean. Substantzia horiek larruazalarekin harremanetan egoten diren eremuetan agertzen da. Hasiera batean, eritema bat agertzen da, eta azkura edo erresumina; gero edema, papulak eta besikulak agertzen dira, eta aurrera egin ahala, berriz, zarakarrak eta ezkatak. es una reacción de la piel frente a sustancias irritantes (detergentes, disolventes...) a compuestos metálicos, a cosméticos...Se manifiesta en las zonas donde el agente contacta con la piel, inicialmente aparece eritema acompañado de prurito o quemazón y posteriormente edema, pápulas y vesí­culas y según va evolucionando aparecen costras y descamaciones

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

substantzia batzuek zeharkatu egin dezakete; horregatik, sendagaiak (botikak, kremak...) emateko bide gisa erabiltzen da. Hay sustancias que pueden atravesarla, por eso se utiliza como vía de administración terapeútica como medicamentos, cremas...

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ile bakoitzak bat eta lau sebo-guruin artean izan ohi ditu. Sebo-guruin horiek substantzia oliotsua ekoizten dute; substantzia hori larruazalaren azalean jartzen da, eta hari esker, larruazala malgu eta iragazgaitz egoten da. Cada pelo suele llevar de 1 a 4 gl. sebáceas que fabrican una sustancia oleosa que se deposita sobre la superficie de la piel y sirve para mantener su flexibilidad e impermeabilidad.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

epidermisari eragiten dion substantzia-galera; orbainik utzi gabe sendatzen da. pérdida de sustancia que afecta a la epidermis y cura sin dejar cicatriz.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

substantzia-galerari konponbidea ematen dion ehunaren neoformazioa. neoformaciones de tejido que repara una pérdida de sustancia

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

larruazala hondeatuta ageri da, epidermisa eta dermisa suntsituta egotean substantzia galtzen delako. excavaciones de la piel debido a la pérdida de sustancia por destrucciones de la epidermis y la dermis.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Fagozitosia da organismoarentzako arrotzak diren substantziak eta zelulak irentsi eta digeritzeko gaitasuna (substantzia kimiko suntsitzaileak askatzen dituzte). La fagocitosis es la capacidad para ingerir y digerir (liberan diversas sustancias quí­micas destructivas) células y sustancias extrañas al organismo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Immunitatea, berriz, organismoarentzat arrotzak diren substantziak eta zelulak (antigenoak) modu espezifikoan ezagutu eta antigorputz espezifikoak sortzeko gaitasuna. Mientras que la inmunidad, el la capacidad para reconocer especí­ficamente células y sustancias extrañas al organismo (antí­geno) y producir anticuerpos especí­ficos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Oso-oso sukoiakSubstantzia eta prestakin likidoak dira, su-puntu oso baxua eta irakite-puntu baxua dutenak; baita, gasezko substantzia eta prestakinak ere, tenperatura eta presio normaletan airearekin su har dezaketenak. Extremadamente inflamablesLas sustancias y preparados lí­quidos que tengan un punto de ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables con el aire

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

substantzia eta prestakin arriskutsuak erabiltzeko segurtasun-aholkuak consejos de prudencia relativos a las sustancias preparados peligrosos

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

substantzia > sustancia (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikuspegi orokor batetik, adierazi daiteke zikintasuna partikula heterogeneo batzuek osatzen dutela, elkarri itsatsita eta euskarri-material bati itsatsita daudenak, substantzia baten bidez Desde un punto de vista general, se puede afirmar que la suciedad está formada por partículas heterogéneas adheridas entre sí y a un material de soporte mediante una sustancia que ejerce de unión.

Materiala: Ostalaritza

Substantzia horiek ez dute esterilizatzen, ez baitituzte mikrobio-esporak suntsitzen; hala ere, mikroorganismoen kopurua hainbeste murrizten dute, gelditzen den kopuru hori ez baita kaltegarria ez osasunerako ez elikagai galkorren kalitaterako Estas sustancias no esterilizan ya que no destruyen esporas de microbios pero reducen el número de microorganismos hasta un nivel que no es perjudicial para la salud ni para la calidad de los alimentos perecederos.

Materiala: Ostalaritza

Bestalde, Legeak erregistroak egiteko betebeharra ezartzen die elikadura-enpresetako eragileei Erregistro horiei esker, administrazioek erraz egiaztatu ahal izango dute trans gantz-azidoen edukia. Hala, substantzia mota horiei buruzko ezagutza zorrotzagoa izango dute, eta horrenbestez, errazagoa izango da etorkizunean arau zorrotzagoak ezartzea. Por último, es de destacar que esta Ley establece obligaciones a los operadores de empresas alimentarias, para que se realicen unos registros que permitan a la Administración comprobar fácilmente el contenido de ácidos grasos trans y, así poder tener un conocimiento más exhaustivo de este tipo de sustancias y facilitar en un futuro el establecimiento de normas más estrictas.

Materiala: Ostalaritza

Honela definitzen da trazabilitatea 178/2002 EE Erregelamenduko 3. artikuluan elikagai baten, pentsu baten, elikagaiak egiteko erabilitako animalia baten edo elikagaiei edo pentsuei eransteko edozein substantziaren arrastoa aurkitzea, eta hari jarraitzea, ekoizpen-, eraldaketa- eta banaketa-etapa guztietan zehar. La trazabilidad como define el artículo 3 del Reglamento CE  n. 178/2002, se refiere a la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo

Materiala: Ostalaritza

178/2002 Erregelamenduko 18. artikuluan trazabilitatearen betebeharra oro har ezartzen da (elikagaiena, elikagaiak egiteko erabiltzen diren pentsu eta animaliena, eta beste substantzia batzuena), nekazaritzako produktuen elikadura-kateko etapa bakoitzerako, baina ez du berariaz zehazten nola edo zer bitartekoren bidez lortu behar duten helburu hori elikadura-enpresetako eragile ekonomikoek. El artículo 18 del Reglamento 178/2002 impone una obligación genérica de trazabilidad (de alimentos piensos y animales destinados a la producción de alimentos y otras sustancias en cada una de las etapas de la cadena agroalimentaria, pero no impone específicamente de qué forma ni a través de qué medios los operadores económicos de empresas alimentarias deben conseguir este objetivo.

Materiala: Ostalaritza

substantzia > sustancia (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Naturan dauden substantziak, eragin antioxidatzailea dutenak (adibidez, C bitamina, azido askorbikoa), eragin sinergikoa dutenak (azido zitrikoa) edota eragin blokeatzailea dutenak (E bitamina, tokoferola). Sustancias presentes en la naturaleza con acción antioxidante como la vitamina C ( Ascorbid Acid), con acción sinérgica como el ácido cí­trico ( Citric Acid), o con acción bloqueante como la vitamina E ( Tocopherol).

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Elikadura-araudiak honela definitzen ditu elikadura-osagarriak: "ohiko dieta osatzea helburu duten elikadura-produktuak, nutrienteen edo eragin nutrizionala edo fisiologikoa duten beste substantzia batzuen iturri kontzentratuak, forma bakun edo konbinatukoak eta modu dosifikatuan merkaturatuak, hau da, kapsulak, pastillak, tabletak, pilulak eta antzekoak, hauts-bolatxoak, likido-anpoilak, tanta-kontagailuak dituzten botilak eta antzekoak, kantitate txikitan hartu beharrekoak". La normativa alimentaria existente define a los complementos alimenticios como “ los productos alimenticios cuyo fin sea complementar la dieta normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada, comercializados en forma dosificada, es decir cápsulas,

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Horri gehitzen zaio oso zaila dela merkatuan dauden markak alderatzea, eta, hala, osagarrien zer kontzentrazio hartzen ari garen ez jakiteagatik, eta, gehiegi izateagatik edo substantzia askok duten eragin antioxidatzaileagatik (C bitaminak, E bitaminak eta betakarotenoek), baliteke osasunerako arriskutsua izatea. Este hecho, sumado a la dificultad de equiparar las distintas marcas existentes en el mercado, proporciona un claro riesgo de administrar concentraciones desconocidas de suplementos que, por exceso o por la acción antioxidante de muchas sustancias ( vitamina C, vitamina E y betacarotenos ), pueda resultar peligroso para la salud.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Bestalde, gero eta saltoki handi gehiagok dituzte marka zuriko edo beste marka batzuetako nutrikosmetikoak, animalia- edo landare-jatorriko substantzia naturalak dituztenak eta osasunean eta azalaren eta ilearen itxuran eragin dezaketenak. Del mismo modo, cada vez son más las grandes superficies que incluyen en su oferta nutricosméticos de marca blanca o de otras marcas que contienen sustancias naturales de origen animal o vegetal que puedan incidir en la salud y en al aspecto de la piel y el cabello.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

substantzia > sustancia (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lanera joan aurretik, hartu nahikoa atseden, eta ez kontsumitu substantzia kitzikagarri gehiegi (kafea, tea, tabakoa, alkohola eta abar). Descansa suficientemente antes de acudir al trabajo, no abuses de sustancias excitantes (café, té, tabaco, alcohol, etc.).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sistema hori mekanizazio kimikoko makinetan erabiltzen da. Horretarako, aukeratutako eremuetako materialari hainbat substantziaren bidez eragiten zaio (landu behar ez diren eremuak maskara batekin babesten dira: í‰ste es el sistema que utilizan las máquinas de mecanizado quí­mico, removiendo el material de las zonas seleccionadas por la acción de estas sustancias, ya que las que no se van a trabajar se protegen con una mascarilla:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Horrela, beraz, erabilera anitzeko estaldura-teknologia da, eta estaldura-substantzien eta substratuen materialen konbinazio ia mugagabe batean aplika daiteke. Así­ pues, representa una tecnología de recubrimiento muy versátil, aplicable a una extensa combinación -casi ilimitada- de sustancias de recubrimiento y materiales de sustratos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

1860. urtean hasi ziren horrelako substantziak garatzen; hain zuzen ere, billar-bolak egiten zituen Phelan and Collander estatubatuarrak 10.000 dolarreko saria eskaini zuenean boli naturalaren ordezko egokia aurkitzen zuenarentzat. El desarrollo de estas sustancias se inició en 1860, cuando el fabricante estadounidense de bolas de billar Phelan and Collander ofreció una recompensa de 10.000 dólares a quien consiguiera un sustituto aceptable del marfil natural.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Elaborazio-prozesu metalurgikoren bat izan duten burdinazko substantziei3 esaten zaie. Se denomina así­ a las sustancias férreas3 que han sufrido un proceso metalúrgico de elaboración.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea