tolerancia Bilatu tolerancia testuinguru gehiagotan

1
tolerantzia > tolerancia (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
1 Udalekuak ezin hobeak dira hainbat balio lantzeko, hala nola elkartasuna, errespetua, bakea, elkarlana eta tolerantzia. 1 Las colonias son un lugar ideal para realizar un trabajo en valores como la solidaridad, el respeto, la paz, la cooperación y la tolerancia.

Materiala: Jolasaren metodologia

Balio positibo batzuk bultzatzea, hala nola tolerantzia, elkartasuna, adiskidetasuna, eta abar. Favorecer el desarrollo de valores positivos como la tolerancia, la solidaridad, el compañerismo, etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

Horrela, hasieran inolako zailtasunik sortu behar ez duena patologiko bihurtzen da haur horiek arbuio sistematikoa jasotzen badute kideen eta helduen aldetik. Hezkuntzako esku-hartzea ahalik eta jolas multikultural eta elkarlaneko gehien eskaintzera bideratu behar du, haur guztiek elkarrekin jolasteko, tolerantzia-giroan. Así­, lo que en principio no habría de generar ninguna dificultad se hace patológico si estos pequeños encuentran un rechazo sistemático por parte de sus compañeros y adultos, la intervención educativa ha de ir dirigida a aportar el máximo de juegos multiculturales y cooperativos en un ambiente de tolerancia donde todos los pequeños compartan estos juegos.

Materiala: Jolasaren metodologia

poza, agresibitatea, besteekiko tolerantzia, espero diren erreakzioak erreprimitzea. alegría, agresividad, frustración, tolerancia hacia los demás, inhibición de las reacciones esperadas.

Materiala: Jolasaren metodologia

Tratamendu-zerbitzuetara jotzen duten erabiltzaile gehienak politoxikomanoak izan ohi dira. Horrenbestez, ezinbestekoa da profesionalak merkatuan dauden substantzia psikoaktibo guztiak, kontsumo bideak, lotutako efektuak, ohitze eta tolerantzia epeak, abstinentzia-sindromeak eta abar ezagutzea. La mayoría de los usuarios que acuden a un servicio de tratamiento son politoxicómanos, lo que hace imprescindible que el profesional sea un conocedor de todas las sustancias psicoactivas del mercado, así­ como de sus vías de consumo, efectos asociados, perí­odos de habituación y de tolerancia,

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oldarkortasuna autokontrol falta frustrazioarekiko tolerantzia urria, hiru ezaugarri horiek komunak dira droga-mendekotasuna duten gaixo guztiengan, maila altuagoan edo baxuagoan. El trienio impulsividad - falta de autocontrol - poca tolerancia a la frustración, son unas caracterí­sticas comunes, en mayor o menor grado, en todos los pacientes drogodependientes.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hori lortzeko hainbat helburu bete nahi dira; besteak beste, norberaren erantzukizuna, tolerantzia eta diskriminaziorik eza sustatzea. Para conseguirlo se persiguen diferentes objetivos, como son el fomento de la autorresponsabilidad, la tolerancia y la no discriminación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

gizartean harmonian bizitzea, tolerantzia eta pertsonen eta taldeen arteko elkarrekiko trukeak errazte aldera. se refiere al hecho de vivir socialmente en armonía para favorecer la tolerancia y los intercambios recí­procos entre las personas y los grupos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hortaz, bizikidetza-unitateak honela defini daitezke: harmonia sortzeko joera duten eta ezaugarri komunak dituzten taldeen multzoa; bereziki, tolerantzia eta multzo hori eratzen duten pertsonen arteko elkarrekiko trukeak errazten dituena. Se pueden, pues, definir las unidades de convivencia como un conjunto de grupos con unas caracterí­sticas comunes tendentes a crear una armonía, favoreciendo especialmente la tolerancia y los intercambios recí­procos entre las personas que lo forman.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Tolerantzia eta pazientzia agertu. Mostrar tolerancia y paciencia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

2
perdoi > tolerancia (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez baldin badago proba-datuak dioen perdoiaren barruan, erabili emaria zuzentzeko giltza (8.92 irudia) ponpaketa-enboloen ibilbidea aldatzeko. Si no está dentro de la tolerancia indicada en el dato de pruebas, actuar mediante la llave correctora de caudal (figura 8.92) para variar el recorrido de los émbolos de bombeo.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Fabrikatzaileak ezarritako tarteen barruan egon behar dute perdoiek, betiere turboaren tamainaren eta motor motaren arabera (diesel ziklokoa edo Otto). Las tolerancias deben estar dentro de las estimadas por el fabricante, dependiendo estas del tamaño del turbo y el motor al que va destinado (ciclo diésel u Otto).

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

perdoi > tolerancia (73 testuinguru)
eu testuak es testuak
Perdoi lokalak Tolerancias locales

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Perdoi lokala: Tolerancia local:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Perdoi lokala: 0,005/250 mm Tolerancia local 0,005/250 mm

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

1) Perdoi lokala: 1) Tolerancia local:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Perdoirik gabeko kotetarako, aplikatu ISO:IT6 oinarrizko perdoia Para cotas sin tolerancia, aplicar tolerancia fundamental ISO:IT6

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mekanizazioari dagozkion kotak eta perdoiak. Cotas y tolerancias correspondientes al mecanizado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Perdoi lokala 300 mm-an (í¬m) Tolerancia local en 300 mm (í¬m)

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

ISO 2 (6H) perdoia, hortz alternoa. Tolerancia ISO 2 (6H) con diente alterno.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

ISO 2 (6H) perdoia, hortz alternoa. Tolerancia ISO 2 (6H) de diente alterno.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Arestian adierazitako perdoiak aplika daitezke egiaztapen horietan. Las tolerancias consideradas anteriormente son aplicables a estas verificaciones.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea