jokaera Bilatu jokaera testuinguru gehiagotan

1
jokaera > conducta (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alde horretatik, "ikasketa prozesu bat da eta prozesu horretan, esperientziek gure nerbio-sistema, eta, ondorioz, gure jokaera aldatzen dute. En este sentido, "el aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y, por consiguiente, nuestra conducta.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ikasteko gaitasunaren funtzio nagusia inguru aldakor batera egokituko diren jokaerak garatzea da".(1) La principal función de la capacidad de aprender es desarrollar conductas que se adapten a un entorno cambiante".(1)

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ikasteak jokaera aldatzea esan nahi du, ez soilik kanpotik ikusten dena, baita barne-aldaketa, garunekoa ere. Aprender significa modificar la conducta, no sólo lo que se puede observar externamente sino que también supone un cambio interno, a nivel del cerebro.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Jokaera motorretatik kontzeptu sinbolikoetara pasatzeko aukera ematen du imitazioak. La imitación permite pasar de conductas motoras a conceptos simbólicos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

- Indarkeriazko hitzezko jokaerarik edo jokaera fisikorik ez izatea... - No mantener conductas violentas o verbales.....

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Mendekotasun-jokaeraren ondoriozko kalte fisikoen maila (GIBak sortutako infekzioa, hepatitisa...). Grado de deterioro fí­sico debido a la conducta adictiva (existencia de infección por VIH+, hepatitis...).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrekin guztiarekin, hauek dira droga-mendekoaren tratamendua amaitzean kontuan hartu beharrekoak, eta berehalako eta etorkizuneko jokaera aurrez ikusteko balioko dutenak: Con todo y esto, los aspectos que hay que tener en cuenta al finalizar el tratamiento de un paciente drogodependiente, y que harán de predictores de su conducta inmediata o futura son los siguientes:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jokaeren ezagutzatik eta gatazken ideietatik abiatuta irtenbidea lortzeko proposamenak sor daitezke: A partir del conocimiento de las conductas y del ideario de los conflictos se pueden llegar a concebir ciertas propuestas para llegar a la solución:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oztopo horiek ez ezagutzeak batzuetan, jokaera kronikoak edo arazoa okertzen duten jokaerak sortzen ditu, hala nola: El desconocimiento de estos obstáculos a veces genera conductas que pueden volverse crónicas o agravar el problema, como son:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jokaera pribatua/publikoa (besteei familiako intimitateak kontatzea). La conducta privada/pública (explicar a otras personas las intimidades familiares).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea