prebentzio Bilatu prebentzio testuinguru gehiagotan

1
prebentzio > prevención (66 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrazoitu egindako aldaketa bakoitza eta prebentzio- eta segurtasun-neurriak pentsatu, istripurik gerta ez dakion. Justificad cada modificación que hacéis y pensad en los aspectos de prevención y seguridad para evitarle posibles accidentes.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Komunitateko prebentzioa abian jartzen da pertsona/erabiltzaile batzuen artean egoera berdinak daudela ikusten denean, eta komunitateko esku-hartzearen bitartez prebeni badaitezke. La prevención comunitaria se pone en marcha cuando se detectan situaciones comunes entre ciertas personas/usuarios que pueden ser prevenidas con una intervención comunitaria.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Prebentzio-programak. Programas de prevención.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

2. unitate didaktikoan ikusi dugun bezala, eskola-ordutegirik kanpo arriskuan dauden haurren prebentziorako eta haurrei arreta emateko baliabidea da. Como se ha visto en la unidad didáctica 2, es un recurso destinado a la prevención y a la atención a la infancia en riesgo fuera del horario escolar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Baldintza haietan, substantzia horien kontsumoa minaren prebentzioarekin edo plazerra lortzearekin lotzen zen. Erabilera hori, ordea, kolektiboa zen, errituala, kontrolpekoa eta gizarte osoak onartzen zuen. En estas circunstancias el consumo de estas sustancias estaba relacionado con la prevención del dolor o la obtención de placer, sin embargo, su uso era un hecho colectivo, ritualizado, controlado y aceptado por toda la sociedad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Osasun-prebentzioa Prevención de la salud

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Alde horretatik, prebentzioa pertsonak trebatzera zuzenduta dago, beren buruak kontrolatuta gaixotasun bat izateko arrisku-faktoreak gutxitu ditzaten edo gaixotasunak izan ditzakeen ondorioak samurragoak izan daitezen. En este sentido, la prevención está orientada a capacitara las personas para que, mediante su propio control, puedan reducir los factores de riesgo por los que se puede contraer una enfermedad, o contrarrestar sus posibles consecuencias.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Azkenik, haurtzaroko gaixotasunak, gaixotasun horien prebentzioa eta haurtzaroko lehenengo sendabideak azalduko ditugu; horretarako, beste behin ere, prebentzioa eta osasuna zaintzeko ohiturak hartzea oso garrantzitsua dela azpimarratu dugu. Finalmente se tratan las enfermedades infantiles y la prevención y primeras curas en la infancia, haciendo de nuevo incidencia en la prevención y en la adquisición de hábitos de protección de la salud.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Prebentzioa eta lehenengo sendaketak haurtzaroan1 Prevención y primeras curas en la infancia1

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Binaka, diseinatu eta garatu bost jarduera, istripuen prebentzioarekin zerikusia duen osasun-hezkuntzaren alderdiren bat lantzen dutena. Por parejas tenéis que diseñar y desarrollar cinco actividades en las que se trabaje algún aspecto de educación para la salud en relación con la prevención de accidentes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

prebentzio > prevención (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehen mailako prebentzioa. Prevención primaria.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Bigarren mailako prebentzioa. Prevención secundaria.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Sexu-bidezko gaixotasunen prebentzioa. Prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Lehen mailako prebentzioan, aholkurik ohikoena latexezko kondoiak erabiltzea da, bai noizbehinkako sexu-harremanetan, bai sexuaren profesionalekin izandako sexu-harremanetan eta, halaber, baldin eta badakigu gurekin harremana izan behar duenak sexu-bidezko gaixotasunen eramailea dela. La recomendación habitual de prevención primaria es la utilización de condones de látex en las relaciones sexuales esporádicas, con profesionales del sexo y con portadores conocidos de ETS.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Lehen mailako prebentzioan, informazioa eman behar da helburu hauek ere lortzeko: pertsonek beren sexu-jarrerak kontrolatzea, promiskuitatea murriztea eta beren bikoteek gaixotasun horiek dituzten ikertzea. En prevención primaria, la información debe ir también encaminada a que los sujetos controlen sus prácticas sexuales, reduzcan su promiscuidad e investiguen la existencia de estas enfermedades en sus posibles parejas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Bigarren eta hirugarren mailako prebentzioan, helburua da sexu-bidezko gaixotasunak erabat sendatzea, gaixotasun horiek nozitzen dituztenek konplikaziorik izan gabe. Horretarako, beharrezkoa da berehala medikuarengana joatea, gaixotasuna garaiz diagnostikatu eta segituan hari dagokion tratamendua jartzeko. En la prevención secundaria y terciaria, el objetivo es que las enfermedades de transmisión sexual se curen completamente sin producir complicaciones en los afectados, para lo que es necesario acudir rápidamente al médico, con el fin de que pueda hacerse un diagnóstico precoz y un tratamiento rápido y especí­fico.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2
prebentzio > prevención (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Suteen aurkako babesa eta prebentzioa Protección y prevención contra incendios...........................................

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Suteen prebentzioa Prevención de incendios...........................................

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Suteen prebentzioa PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Suteen aurkako babesa eta prebentzioa Protección y prevención contra incendios

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Prebentzioaren garrantzia aintzakotzat hartuko duzu. Valorarás la importancia de la prevención.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gogoan izan prebentzioan, segurtasun-neurriak hartzeko eta betetzeko ohitura dela istripuak eragotziko dituena. Recuérdese que en prevención el hábito de utilizar, conservar y observar las medidas de seguridad es lo que nos evitará tener accidentes no deseados.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

prebentzio > prevención (127 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prebentziotzat hartuko da lanak dakartzan arriskuak saihestu edo murrizteko enpresako jarduera-fase guztietan hartzen edo aurreikusten diren jardueren edo neurrien multzoa. Se entenderá por "prevención" el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia osatzen dute lege honek, haren garapen-xedapenek edo xedapen osagarriek eta beste hainbat arau legezkok edo konbentzionalek, betiere lan-eremuan prebentzio-neurriak hartzeari buruzko aginduak badituzte edo eremu horretan sor baditzakete. La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak prebentzioaren jarraipen etengabea egingo du, saihestu ezin izan diren arriskuak identifikatu, ebaluatu eta kontrolatzeko jarduerak eta babesak etengabe hobetzeko. Aurreko paragrafoan adierazitako prebentzio-neurriak laneko zirkunstantzien aldaketetara egokitzeko behar dena eskura jarri beharko du. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arriskuen prebentzioa sustatzeko, aholkularitza teknikoa emateko eta lege honen 7., 8., 9. eta 11. artikuluek jasotzen dituzten zaintza- eta kontrol-zereginetarako Administrazio publikoek egiten dituzten jarduerak ezagutuko ditu Batzordeak, eta jarduera horiei dagozkien proposamenak egin eta jakinarazi ahal izango ditu, bereziki, hauei dagokienez: La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren los artí­culos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones, especí­ficamente en lo referente a:

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak beharrezko neurriak hartuko ditu, jarduerari ekin aurretik aurreko atalean azaldutako langileek izango dituzten arriskuei buruzko informazioa jaso dezaten, batez ere kualifikazio edo gaitasun profesional jakinak izatearen beharrari, kontrol mediko bereziei edo lanpostuko arrisku zehatzei buruz eta, halaber, horiei aurre egiteko prebentzio- eta babes-neurriei buruz. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controle

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzio-jardueraren plangintza, hartu beharreko babes- eta prebentzio-neurriak eta, hala badagokio, erabili beharreko babes-materiala barne, lege honen 16. artikuluaren 2. ataleko b) paragrafoan xedatutakoaren arabera. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artí­culo 16 de esta ley.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Hogeita hamaika eta berrogeita bederatzi langile bitarteko enpresetan, pertsonalaren ordezkariek beren artean hautatuko duten prebentzio-ordezkari bat egongo da. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzio-zerbitzua diziplinartekoa izango da, eta bere baliabideek bere funtzioetarako egokiak izan behar dute. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arriskuen prebentzioaren betebeharra betez, enpresaburuak langile bat edo batzuk izendatuko ditu jarduera horretaz arduratzeko, prebentzio-zerbitzu bat eratuko du edo zerbitzu hori enpresaz kanpoko entitate espezializatu batekin hitzartuko du. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Berme hori prebentzio-zerbitzua osatzen duten langileei ere dagokie, enpresak, hurrengo artikuluaren arabera, hori eratzea erabakitzen duenean. Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artí­culo siguiente.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

prebentzio > prevención (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurreko ataletan adierazitakoa gorabehera, enpresaburuak presentzia espresuki esleitu ahal izango die enpresako langile bati edo batzuei, nahiz eta prebentzio-zerbitzukoak edota izendatutako langileak ez izan, baldin eta 1. atalean zehazten diren jarduera edo prozesuetan beharrezko ezaupideak, kualifikazioa eta esperientzia badituzte eta gutxienez oinarrizko mailako funtzioei dagokien prebentzio-prestakuntza badute. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del Servicio de Prevención Propio ni ser Trabajadores Designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos mencionados con anterioridad y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mí­nimo, a las

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeriaSegurtasun praktikoa eraikuntza-obretan