maquinaria Bilatu maquinaria testuinguru gehiagotan

1
makinak > maquinaria (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraikuntza-lanetako makinak elikatzeko aldi baterako instalazioak. De carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras de construcción.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

makineria > maquinaria (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makineria, ekipo, produktu eta lanabesen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileen betebeharra da langileentzat arriskutsuak izan ez daitezen ziurtatzea haiek gomendatutako kondizioetan, moduan eta helburuetarako instalatu eta erabiltzen diren guztietan. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Fabrikatzaileek, inportatzaileek eta hornitzaileek enpresaburuei beharrezko informazioa eman beharko diete eta enpresaburuek haiengandik eskuratu, makineria, ekipo, produktu, lehengai eta lanabesen erabilera eta manipulazioa langileen segurtasunerako eta osasu Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honen 41. artikuluaren 1. ataleko azken paragrafoan datozen betebeharrak aplikatu egingo dira halaber, kontratatutako eragiketei dagokienez, enpresa kontratista edo azpikontratistako langileek enpresa nagusiaren lantokietan ez dihardutenean ere, baldin eta langile horiek enpresa nagusiak emandako makineria, ekipoak, produktuak, leheng Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artí­culo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siem

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

VI. kapituluan makineria, ekipo, produktu eta lanabesen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileei dagozkien betebeharrak arautu ondoren, zeinak erabiltzaileentzat segurtasunik handiena duten produktuak eta ekipoak merkaturatu ahal izateko barne-merkatuko komunitate-araudiarekin lotzen baitira, Legeak, VII. kapituluan, beteko dela bermatu behar duten erantzukizunak eta zigorrak arautzen ditu, eta leg Tras regularse en el capí­tulo VI las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria de mercado interior dictada para asegurar la exclusiva comercialización de aquellos productos y equipos que ofrezcan los mayores niveles de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

makineria > maquinaria (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraikin horien estalkia kapitulu honetan edo hurrengoan aztertutako motetakoa izan daiteke, baina oro har aire girotuko, telekomunikazioetako eta abarretako makineria instalatzeko erabiltzen da gune hori, eta hori oso kontuan hartu beharko da eta kontu handiz aztertu beharko da proiektua egiterakoan, hau da, makineriaren bankada motelduak aurreikusi beharko dira estalkiaren estankotasuna hautsi gabe. La cubierta de estos edificios puede ser de cualquiera de los tipos estudiados en este capí­tulo o en el siguiente, pero por regla general este espacio se utiliza como zona de instalación de maquinaria de aire acondicionado, telecomunicaciones, etc., lo cual se habrá de tener muy en cuenta a la hora del Proyecto y estudiarlo con mucha atención, es decir, prever las

Materiala: Eraikinaren estalkia

Makineria instalatzeko bankadetan edo instalazioetan. Bancadas de instalación de maquinaria o instalaciones.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Makineria instalatzeko bankadak edo instalazioak bancadaS dE InSTalacIón dE maquInarIa o InSTalacIonES

Materiala: Eraikinaren estalkia

Makineriaren bankada Bancada maquinaria

Materiala: Eraikinaren estalkia

Azter dezagun estalki laua eta alderantzizko estalkia proiektatzeko hipotesia, indarreko araua betez. Aurreikuspenen arabera, makineria instalatuko da bertan, bulego-eraikin batek erabili beharrekoa. Estudiemos la hipótesis de proyectar una cubierta plana e invertida, cumpliendo con la normativa vigente, en donde se prevé la instalación de maquinaria para el uso de un edificio de oficinas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

c) Aurreko gainazalaren gainean, lehortu eta gogortzen denean, behar diren bankadak egin daitezke aurreikusitako makineria instalatzeko. Gainazal horretan bermatuko dira aparatuen ainguraketak (8). c) Sobre la anterior superficie, una vez seca y dura, se pueden ejecutar las bancadas necesarias para la instalación de la maquinaria prevista, donde se recibirán los anclajes (8) de los distintos aparatos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Babes astuna egiteko lanak estalkiaren gainazala 40 x 40 cm-ko baldosa pikordunez edo antzeko baldosez (10) zolatuz, "ploten" edo tako erregulagarrien gainean jarriak; horri esker, makineriara igarotzea eta iristea ahalbidetzen da makineria horretan mantentze-lanak egiteko edo hura konpontzeko. d) Los trabajos de la protección pesada finalizan con el solado de la superficie de cubierta con baldosas de garbancillo o similar de 40 x 40 (10) apoyadas sobre "plots" o tacos regulables (9), con lo que se facilita el tránsito y acceso a la maquinaria para su mantenimiento o reparación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

makinak > maquinaria (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makinak Maquinaria

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Instalazioak eta makinak Instalaciones y maquinaria

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Metalen ordez, bestelako material sintetikoak erabili ziren makinetako osagaietan, segurtasun-kaskoetan, tenperatura handien eraginpean jarritako gailuetan, eta muturreko ingurumen-baldintzak dituzten tokietan erabiltzen ziren beste produktu askotan. Se utilizaron otros materiales sintéticos en lugar de los metales en componentes para maquinaria, cascos de seguridad, aparatos sometidos a altas temperaturas y otros muchos productos empleados en lugares con condiciones ambientales extremas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makinak eta osagaiak Maquinaria y componentes

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

- MAKINEN, INSTALAZIOEN ETA OSAGAIEN MODULUA MODULO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES: COMPONENTES.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Makinak berrikusteko plangintza Planning de revisión de maquinaria

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) Makinak eta/edo ekipoak berrikusteko plangintza. a) Planning de revisión de maquinaria y/o equipos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lanaren Nazioarteko Erakundearen 119. hitzarmena, makinen babesari buruzkoa; Espainiak berretsi egin zuen eta 1972ko azaroaren 30ean BOEan argitaratu zen; hori dela eta, Espainiako barne-zuzenbidean sartuta dago. El convenio 119, de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección de la maquinaria, fue ratificado por España y publicado en el Boletí­n Oficial del Estado de 30 de noviembre de 1972, formando parte, en consecuencia, del derecho interno español.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hitzarmen honetan bildutako irizpideen xedea hauxe da: lantokietan, makinen erabilerak dakartzan arriskuen prebentzioa; irizpide hauek praktikan jarrita, agerian geratu da makinen erabileran segurtasun handiagoa emango duten baldintzak eta prozedurak ezartzeko premia dagoela, betiere dagokion arau osagarriaren bidez. La puesta en práctica de los criterios contenidos en tal convenio, dirigidos a prevenir los riesgos derivados de la utilización de maquinarias, en los centros de trabajo, determina la necesidad de que, mediante la correspondiente norma complementaria se establezcan los requisitos y procedimientos que permitan una mayor seguridad en la utilización de maquinarias.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ildo beretik, LANEren 155. hitzarmena ere aintzat hartu zen; arau honen bidez, oro har, herritarren babesa, eta, bereziki, langileena areagotu nahi da, makinen erabilerak dakartzan arriskuak pairatzeko aukera gehien duten subjektu diren aldetik. Hortaz, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako araudi orokorrari eta lan-arloko En el mismo sentido, se tuvo en cuenta el convenio número 155 de la OIT; esta norma busca incrementar la protección de los ciudadanos en general, y de los trabajadores en particular, como sujetos sometidos de forma más acusada a los riesgos derivados de la utilización de maquinarias, trayendo por tanto la misma su causa, tanto de la normativa General de Protección y Defensa

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
makina > maquinaria (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makinak Maquinaria

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Instalazioak eta makinak Instalaciones y maquinaria

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Metalen ordez, bestelako material sintetikoak erabili ziren makinetako osagaietan, segurtasun-kaskoetan, tenperatura handien eraginpean jarritako gailuetan, eta muturreko ingurumen-baldintzak dituzten tokietan erabiltzen ziren beste produktu askotan. Se utilizaron otros materiales sintéticos en lugar de los metales en componentes para maquinaria, cascos de seguridad, aparatos sometidos a altas temperaturas y otros muchos productos empleados en lugares con condiciones ambientales extremas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makinak eta osagaiak Maquinaria y componentes

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

- MAKINEN, INSTALAZIOEN ETA OSAGAIEN MODULUA MODULO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES: COMPONENTES.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Makinak berrikusteko plangintza Planning de revisión de maquinaria

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) Makinak eta/edo ekipoak berrikusteko plangintza. a) Planning de revisión de maquinaria y/o equipos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lanaren Nazioarteko Erakundearen 119. hitzarmena, makinen babesari buruzkoa; Espainiak berretsi egin zuen eta 1972ko azaroaren 30ean BOEan argitaratu zen; hori dela eta, Espainiako barne-zuzenbidean sartuta dago. El convenio 119, de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección de la maquinaria, fue ratificado por España y publicado en el Boletí­n Oficial del Estado de 30 de noviembre de 1972, formando parte, en consecuencia, del derecho interno español.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hitzarmen honetan bildutako irizpideen xedea hauxe da: lantokietan, makinen erabilerak dakartzan arriskuen prebentzioa; irizpide hauek praktikan jarrita, agerian geratu da makinen erabileran segurtasun handiagoa emango duten baldintzak eta prozedurak ezartzeko premia dagoela, betiere dagokion arau osagarriaren bidez. La puesta en práctica de los criterios contenidos en tal convenio, dirigidos a prevenir los riesgos derivados de la utilización de maquinarias, en los centros de trabajo, determina la necesidad de que, mediante la correspondiente norma complementaria se establezcan los requisitos y procedimientos que permitan una mayor seguridad en la utilización de maquinarias.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ildo beretik, LANEren 155. hitzarmena ere aintzat hartu zen; arau honen bidez, oro har, herritarren babesa, eta, bereziki, langileena areagotu nahi da, makinen erabilerak dakartzan arriskuak pairatzeko aukera gehien duten subjektu diren aldetik. Hortaz, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako araudi orokorrari eta lan-arloko En el mismo sentido, se tuvo en cuenta el convenio número 155 de la OIT; esta norma busca incrementar la protección de los ciudadanos en general, y de los trabajadores en particular, como sujetos sometidos de forma más acusada a los riesgos derivados de la utilización de maquinarias, trayendo por tanto la misma su causa, tanto de la normativa General de Protección y Defensa

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea