espediente Bilatu espediente testuinguru gehiagotan

1
espediente > expediente (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aireko instalazioen, zuhaitzen eta abarren kokalekua adierazten da, eta, hala badagokio, elementu horiek kendu edo lekuz aldatzeko espedienteak tramitatzen dira. Ubicación de instalaciones aéreas, arbolado, etc., y tramitación, en su caso, de los expedientes para anulación ó traslado de dichos elementos.

Materiala: Proiektuak

Proiektugilea arduratzen da espedientea tramitatzeaz La tramitación del expediente lo realiza el/a redactor/a

Materiala: Proiektuak

· Teknikari proiektugilea arduratzen da espedientea tramitatzeaz eta behin betiko programa jabearen beharren arabera eratzeaz. · La tramitación del expediente y la elaboración del programa definitivo en base a las necesidades de la propiedad, corre a cargo del/la técnico/a redactor/a.

Materiala: Proiektuak

º Espedientearen xedea. º Objeto del Expediente.

Materiala: Proiektuak

Normalean, espedienteak obra-komunikatuetan, obra txikietan eta obra handietan sailkatzen dituzte; horrela, egon daitezkeen kasu guztiak sailkatuta geratzen dira. Normalmente, clasifican los expedientes en comunicados de obras, obras menores y obras mayores, abarcando de esta manera la totalidad de casos posibles.

Materiala: Proiektuak

· Lehen aipaturiko dokumentazio guztia "Legalizazio-espedientea" tituluarekin agertuko da, eta ez da "proiektua" hitza erabiliko, ezta nahastea eragin dezakeen beste hitzik ere. · Toda la documentación anteriormente reseñada figurará con el tí­tulo "Expediente de Legalización", no empleándose palabra Proyecto ni cualquier otra que pueda inducir a confusión.

Materiala: Proiektuak

LEGALIZAZIO-ESPEDIENTEA EL EXPEDIENTE DE LEGALIZACION

Materiala: Proiektuak

º Espedientearen egilea edo egileak. º Autor ó Autores del Expediente.

Materiala: Proiektuak