fianza Bilatu fianza testuinguru gehiagotan

1
fidantza > fianza (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Higiezinak kreditu bidez eskuratzeagatik (epe luzerako ibilgetuen hornitzaileak), maileguengatik eta epe luzerako zorra eragiten duten bestelako kontzeptu batzuengatik sortzen dira; azken horietakoak ditugu, esate baterako, merkataritza-trafikotik kanpo egindako operazioetan sortutako pasiboak, fidantzak eta epe luzerako gordailuak. Se originan por la adquisición de inmovilizado a crédito (proveedores de inmovilizado a largo plazo), por préstamos y otros conceptos varios que representan deudas a largo plazo para la empresa, tales como aquellos pasivos originados en operaciones ajenas al tráfico mercantil como son las fianzas y depósitos a

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6.4. Fidantzak eta gordailuak 6.4 Fianzas y depósitos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balore, kreditu, gordailu eta fidantza guztien erregistro zehatz, oso eta eguneratuak, baita interes eta dibidenduengatiko diru-sarrerena ere (eta gastuena, hala dagokionean). Registros detallados, completos y actualizados de todos los valores, créditos, depósitos y fianzas que se posean, así­ como de los ingresos por intereses y dividendos (y gastos, en su caso).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epe luzerako fidantzak eta gordailuak. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epe laburrera hartutako eta eratutako fidantzak eta gordailuak. Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

-Epe luzerako edo laburrerako fidantzak edo gordailuak. - Las fianzas y depósitos constituidos a corto y a largo plazo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

? Fidantza. ? Fianza.

Materiala: Kontu-ikuskaritza