dokumentazio Bilatu dokumentazio testuinguru gehiagotan

1
dokumentazio > documentación (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zer baimen eta dokumentazio behar da 4 urteko haurren talde batekin eskola-udalekuetara joateko? ¿Qué permisos y qué documentación es necesaria para ir de colonias escolares con un grupo de niños de 4 años?

Materiala: Jolasaren metodologia

Hamabost egun dokumentazioa biltzeko. Quince días para la recogida de documentación.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Baimenak eta dokumentazioa Permisos y documentación

Materiala: Jolasaren metodologia

Prestatu karpeta baimen guztiekin eta beharrezko dokumentazioarekin. Preparar la carpeta con todos los permisos y documentación necesaria.

Materiala: Jolasaren metodologia

SIIS Dokumentazio eta Ikasketa Zentroa. SIIS - Centro de Documentación y Estudios.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harrera egiteko prest dauden familiak Magrebekoak, bertakoak edo beste jatorri batzuetakoak izan daitezke. Jatorria edozein izanda ere, etorkin adingabeen egoerari dagokionez sentsibilizatuta egon behar dute. Hala eta guztiz ere, beti izango dute Gurutze Gorriko taldearen laguntza eskuragarri: aholkularitza, laguntzak, informazioa, trebakuntza, Las familias dispuestas a hacer un acogimiento pueden ser de origen magrebí­, autóctonas o de otros orí­genes, pero, en todo caso, han de estar sensibilizadas por la situación de los menores inmigrantes, aunque siempre contaran con el apoyo del equipo de Cruz Roja en forma de asesoramiento, ayudas, información, formación, permisos, documentación, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kolektibo horren parte-hartzea mugatuta dago urritasunak dituzten etorkinen lanerako prestakuntzan eta lan-munduan txertatzeko laguntza-programetan. Parte hartzea bermatzeko, beharrezkoa da Espainian bizitzea eta lan egitea baimentzen duen nahitaezko dokumentazioa. Este colectivo también ve limitada su salida a participar en los programas de ayuda a la formación e inserción laboral de las personas inmigrantes con discapacidad, ya que se precisa de la documentación preceptiva que autorice su residencia y trabajo en España.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ikusi dugun moduan, dokumentazio falta, eragile kulturalak, eta lan- eta etxebizitza-egoera ezegonkorra eta abar etengabeak dira etorkinen artean. Como se ha ido viendo, la falta de documentación, los factores culturales y las condiciones de precariedad en el trabajo, la vivienda, etc., son una constante en la población inmigrante.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

identifikaziorako eta dokumentazioaren izapidetze kontsularrerako laguntza-zerbitzua. Servicio de soporte para la identificación y la tramitación consular de la documentación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zentro bakoitzak bere funtzionamendu-plana izango du, eta han bilduko dira administrazioa kudeatzeko alorra (artxiboa, dokumentazioa...), funtzionamendua (garbiketa, jangelak...) eta beste zerbitzuekiko koordinazioa (sanitarioa, ikastetxea, lanerako informazioa eta orientabidea, lan-munduan sartzea eta etxebizitza eskuratzea); gainera, erabiltzaileek ahalegina egin beharko dute Cada centro tendrá un plan funcional donde se recogerán aspectos de organización administrativa (archivo, documentación...) y funcional (limpieza, comedores...), una coordinación con otros servicios (sanitario, escolar, de orientación e información laboral, de inserción laboral y de acceso a la vivienda) y necesitará también que las personas usuarias colaboren participando en el buen funcionamien

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

dokumentazio > documentación (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontu-ikuskariak dokumentazio-euskarri hauen kopiak eskatu beharko dizkio enpresari, jardueraren arabera ordaindu behar dituen zergak egiaztatzeko: zergen aitorpenak, BEZaren ordainketa-gutunak, PFEZen atxikipenenak, sozietateen zergarenak, konturako ordainketak, aurreko ikuskatzeen aktak, errekargu eta zehapenak, eta El auditor deberá solicitar a la empresa copias de la siguiente documentación soporte para comprobar los impuestos a la que está sometida en función de su actividad: Declaraciones de los impuestos, cartas de pago del IVA, de las retenciones del IRPF, del Impuesto de Sociedades, pagos a cuenta

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zalantzazko egoerekin lotutako dokumentazioa sailkatzeko eta kontserbatzeko prozedurak ezartzea: akta fiskalak eta lanekoak, kontratuak, auziei buruzko dokumentazioa, isunak, zigorrak eta ingurumen-kalteak eragiteagatik hirugarrenei eman beharreko konpentsazioak eta abar. Determinar procedimientos de clasificación y conservación de la documentación relacionada con situaciones inciertas, tales como actas fiscales y laborales, contratos, documentación sobre pleitos y litigios, multas, sanciones y compensaciones a terceros por los perjuicios causados por daños medioambientales, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zorren existentzia erakusten duen dokumentazioa aztertu behar da, eta enpresari emandako mailegu eta kredituen zerrenda egiaztatu; hor agertuko dira ezaugarri guztiak (mailegu-emailearen izena, emakida-data, hasierako zenbatekoa, epemugak, amortizazioak, saldoak, interes-tasak, ezarritako bermeak edo mugak eta abar). Debe examinarse la documentación que ampara la existencia de deudas, y comprobarse la relación de los préstamos y créditos concedidos a la empresa en la que figurarán las caracterí­sticas de la misma (nombre del prestamista, fecha de concesión, importe inicial, vencimientos, amortizaciones, saldos, tipos de interés

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Berrikusketa: diruzaintza, indarrean dagoen araudia eta dokumentazio euskarria Revisión: tesorería, normativa vigente y documentación soporte

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenta-eragiketen ekitaldi-amaierako banaketa berrikustea, dokumentazio egokiarekin (eskariak, irteera-albaranak, fakturak, kobratze-ordainagiriak eta abar), eragiketak osotara dauden egiaztatzeko. Revisar el corte de fin de ejercicio de las operaciones de ventas con la correspondiente documentación (pedidos, albaranes de salida, facturas, recibos de cobro, etc.), para verificar la integridad de las operaciones que los generan.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Dokumentazio nahasia. Documentación confusa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Inbentarioko izakinen gainean enpresak duen jabetza eta eskubideak egiaztatu, dokumentazio egokiarekin. Verificar la propiedad y los derechos de la empresa sobre las existencias del inventario, con su debida documentación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zirkularizazio bidez ikusitako diferentziak enpresan aurkeztu behar dira han bateratzeko, eta gero ikuskariak dokumentazio-euskarriarekin egiaztatuko ditu. Las diferencias detectadas mediante las circulañzaciones se deben presentar a la empresa para su conciliación, siendo posteriormente verificadas por el auditor con la documentación soporte.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kredituaren balio izendatua ondo kontabilizatuta dagoela egiaztatu behar da, kreditu horrekin lotutako dokumentazioa (kontratua eta abar), sortutako interesak eta tronkotik kobratutakoa aztertuta. Comprobar la correcta contabilización del nominal del crédito, examinando la documentación relacionada con dicho crédito (contrato, etc.), los intereses devengados y los cobros realizados del principal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lehen ikuskaritza bada, beharrezko ikusten duen dokumentazio guztia eskuratu beharko du, hasi hasierako ibilgetu materiala zehatz-mehatz osatzetik eta alta nahiz bajen mugimendu guztietaraino, baita amortizazioak ere, balorazio-irizpideen eta transakzioen gainean iritzia osatzeko (egiazki erregistratu badira). Si es la primera auditoría deberá recabar toda la documentación que estime necesaria, desde la composición detallada de inmovilizado material inicial, hasta todos los movimientos de altas y bajas así­ como las amortizaciones correspondientes, con la finalidad de formarse una opinión sobre los criterios de valoración y las transacciones si han sido realmente registradas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza