parte-hartzaile Bilatu parte-hartzaile testuinguru gehiagotan

1
parte-hartzaile > participante (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ondoz ondoko txostenen metodoa edo parte-hartzailearen egunkaria: egunean zehar egiten dituzten lanak egunkari batean deskribatzeko eskatzen zaie langileei . El método de informes sucesivos o bitácora del participante, en el que se pide a los trabajadores que lleven un diario de las tareas que realizan durante el día.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

taldeka egiteko proba hauetan, asmatutako egoera bat planteatzen da, eta parte-hartzaileek eztabaidan aritu behar dute adostasun batera iritsi arte. se trata de pruebas grupales en las que se plantea una situación ficticia para que los participantes discutan hasta llegar a una conclusión conjunta.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Lehen kontaktu horretan jakinaraziko zaizkie parte-hartzaileei postuaren ezaugarriak eta postua betetzeko hautaketa-prozesuaren xehetasunak. Esta primera toma de contacto servirá para informar a los participantes sobre las caracterí­sticas del puesto ofertado y sobre las fases del proceso de selección que se va a celebrar para cubrirlo.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Metodoak eta teknikak: behaketa zuzena, galdera-sortak, elkarrizketak, parte-hartzailearen egunkaria, etab.) Métodos y técnicas: observación directa, cuestionarios, entrevistas, bitácora del participante, etc.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Parte-hartzaileei entregatzea trebakuntza-ekintzaren programazioa, egutegia, ordutegia eta behar den material didaktikoa. Entregar a los participantes la programación de la acción formativa, el calendario, el horario y el material didáctico necesario.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

parte-hartzaileek egiten dute trebatzailearen ebaluazioa, kalitateari edo gogobetetzeari buruzko galdeketa baten bidez. serán los participantes los que evalúen al formador mediante algún tipo de cuestionario de calidad o satisfacción.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

PARTE-HARTZAILEAK BETE BEHARREKO DATUAK DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL PARTICIPANTE

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

A. Parte-hartzailea eta trebakuntza-ekintza sailkatzeko datuak (jarri X bat dagokion laukian) A. Datos de clasificación del participante y de la acción formativa (señale con la x la casilla correspondiente)

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Parte-hartzaileentzat trebakuntza-ekintzak doakoak direla ziurtatzea. Garantizar la gratuidad de las iniciativas de formación a los participantes en ellas.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Enpresak bere trebakuntza-kreditua erabili ahal izango du egokitzat jotzen duen langile kopuruari trebakuntza emateko, betiere gehieneko modulu ekonomikoak errespetatuta (parte-hartzaile eta trebakuntza-ordu bakoitzeko kostua). La empresa podrá utilizar su crédito de bonificaciones para formar al número de trabajadores de su plantilla que considere oportuno respetando los módulos económicos máximos (coste por participante y hora de formación).

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)