ikuskapen Bilatu ikuskapen testuinguru gehiagotan

1
ikuskapen > inspección (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraikin bat altxatzean eraikin hori zertarako erabiliko den kontuan hartzen ez bada, erabilera- eta mantentze-programa bat aurkeztu behar da eraikina entregatzean, gaur egun Eraikuntzaren Kalitateari buruzko Legearen barnean hartutakoa (2/1999 Legea, 74. BOCM, 1999ko martxoaren 29koa). Eraikinaren Liburuan, erabilitako ezaugarri eta materialak ez ezik, eraikuntzaren eta instalazioen p La construcción de un edificio sin tener en cuenta su destino, exige a la entrega del mismo un programa de uso y mantenimiento, contenido hoy día en la Ley de Calidad de la Edificación (Ley 2/1999, BOCM nº 74, de 29 de marzo de 1999), Libro del Edificio, donde se reflejarán, además de las caracterí­sticas y materiales

Materiala: Eraikinaren estalkia

IKUSKAPENA INSPECCIÓN

Materiala: Eraikinaren estalkia

COAATTM Madrilgo Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargoak, berriz, 4.665 akta jaso zituen ikus-onesteko, eta horien % 47ean ikuskapena negatiboa izan zen. Por parte del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATTM), las actas presentadas para ser visadas se elevaron a 4.665, con un 47% de inspecciones negativas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Udal Ordenantzan (EIT) lau atal jaso dira, eta kontrako ikuskapenak honako proportzio honetan jaso dira atal bakoitzean: La problemática general de estas inspecciones desfavorables en los cuatro capí­tulos que contempla la Ordenanza Municipal (ITE) es la siguiente:

Materiala: Eraikinaren estalkia

EITaren administrazio-prozesuarekin jarraitzeko, ikuskapena negatiboa bada, Hirigintza Gerentziak Udalaren teknikariei helarazten die espedientea, eta azken horiek beste ikuskapen bat egingo diote eraikinari, sakonagoa eta zehatzagoa, jabeari edo komunitateari jakinaraziz zer obra egin behar dituzten nahitaez eta premiaz atzemandako akatsak konpontzeko, Udal Ordenantzaren 3. (16. eta 17. Continuando con el proceso administrativo de la ITE, si la inspección es desfavorable, la Gerencia de Urbanismo traslada el expediente a los técnicos del Ayuntamiento, que girarán al edificio en cuestión una nueva inspección más profunda y detallada, poniendo en conocimiento de la propiedad o comunidad las obras de tipo obligatorio y urgente a realizar para subsa

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gaur egun Madrilen badira 180.000 eraikin baino gehiago Udal Ordenantzan jasotako 20 urteak gainditzen dituztenak eta ondorioz dagoeneko lehen ikuskapena eginda eduki behar zutenak. Gainera, horietatik 12.000 eraikinek katalogo baten babesa dute, eta hortaz, gaur egun, EITaren erreformari jarraiki, ikuskapena egin behar dute nahitaez. En la actualidad, en Madrid existen más de 180.000 edificios que superan los 20 años señalados por la Ordenanza Municipal para realizar la primera inspección y de éstos más de 12.000 inmuebles están protegidos por catálogo, lo cual hoy en día, con la reforma de la ITE, supone que están obligados a inspección.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Udal Ordenantzaren bigarren xedapen gehigarrian, lehen ikuskapenaren egutegi ofiziala jaso da, azken erreforman bi urtez atzeratu dena 10 urte baino gehiago dituzten eraikinetarako. Eraikin mota guztiei urtebeteko luzamendua emango zaie eraikuntza-urteen arabera. En la disposición transitoria segunda de la Ordenanza Municipal se expone el Calendario oficial de la primera inspección, la cual se ha retrasado en dos años para edificios con más de 10 años en la última reforma, con moratoria de un año para los distintos tipos de edificios en función de los años de construcción de los mismos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

EITari ekin aurretik, teknikari ikuskatzaileak enkarguzko gutun bat jasoko du jabetzaren edo komunitatearen eskutik, haren zerbitzuen premia eta ikuskapenaren kostua argi eta garbi jasoko dituena, ustekabeko ordainsari eta gastuak barne, gutxi gorabeherako partida osagarri gisa. Antes de iniciarse la ITE, el Técnico inspector tendrá en su poder una carta de encargo por parte de la propiedad o comunidad, donde quede reflejada la necesidad de sus servicios y coste de la inspección, incluidos honorarios y gastos imprevistos como partida adicional aproximada.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ikuskapen honen helburua eraikinaren estalki eta zabaltzen egungo egoeraren azterketa orokorra egitea izango da, elementu lagungarrietan arreta berezia jarriz funtzionamendu egokiaren mesedetan, eta arkitektura-elementuari eraso egin diezaioketen instalazioei lehentasuna emanez. Esta inspección visual tendrá por objetivo el examen general del estado actual de las Cubiertas o Azoteas del edificio, con especial atención de los elementos auxiliares para su buen funcionamiento, así­ como de las posibles instalaciones que agredan al elemento arquitectónico.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ikuskapen honen helburua eraikinaren estalki eta zabaltzen egungo egoeraren azterketa orokorra egitea izango da, elementu lagungarrietan arreta berezia jarriz funtzionamendu egokiaren mesedetan, eta arkitektura-elementuari eraso egin diezaioketen instalazioei lehentasuna emanez. Esta inspección visual tendrá por objetivo el examen general del estado actual de las Cubiertas o Azoteas del edificio, con especial atención a los elementos auxiliares para su buen funcionamiento, así­ como de las posibles instalaciones que agredan al elemento arquitectónico.

Materiala: Eraikinaren estalkia